Τοπικά

Τέσσερις διορισμοί και δύο προσλήψεις ιατρών τον Ιανουάριο στο Νοσοκομείο Βόλου

Οι σημαντικότερες δράσεις και έργα που έχουν υλοποιηθεί για το μήνα Ιανουάριο 2024 στο Νοσοκομείο Βόλου είναι οι εξής:

 • Διορισμός ενός (1) ιατρού Επιμελητή Β’ ειδικότητας Γαστρεντερολογίας.
 • Διορισμός ενός (1) ιατρού Επιμελητή Β’ ειδικότητας Χειρουργικής.
 • Διορισμός ενός (1) ιατρού Επιμελητή Β’ ειδικότητας Βιοπαθολογίας.
 • Διορισμός ενός (1) ιατρού Επιμελητή Β’ ειδικότητας Ορθοπαιδικής.
 • Πρόσληψη δύο (2) ειδικευόμενων ιατρών
 • Εισήγηση προς το Δ.Σ. του Νοσοκομείου για έγκριση πρόσληψης

α) τριών (3) ατόμων σε θέση Κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού, ειδικότητας Νοσοκόμων,  και

β) τριών (3) ατόμων σε θέση Κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού, ειδικότητας Βοηθών Θαλάμου, μέσω του Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 42119/15-7-2020 (ΑΔΑ: 62ΨΗ4691Ω2-Δ52) 1η Τροποποίηση της Δημόσιας  Πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ, βάσει της αριθμ. 28286/450/20-6-2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2307), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 • Εισήγηση προς το Δ.Σ. του Νοσοκομείου για έγκριση πρόσληψης

α)πρόσληψης ενός (1) ατόμου σε θέση Κλάδου ΥΕ Κοπτριών-Ραπτριών-Γαζωτριών,

β)τριών (3) ατόμων Κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού,

γ)έξι (6) ατόμων σε θέση Κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης ειδικότητας Τραπεζοκόμων,

δ) δυο (2) ατόμων Κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης ειδικότητας Προσωπικού Μαγειρείων, και

ε) τριών (3) ατόμων Κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης ειδικότητας Πλυντών Σκευών Μαγειρείων, μέσω του Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 42119/15-7-2020 (ΑΔΑ: 62ΨΗ4691Ω2-Δ52) 1η Τροποποίηση της Δημόσιας  Πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ, βάσει της αριθμ. 28286/450/20-6-2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2307), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 • Ολοκληρώθηκε η προμήθεια και η εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ ενεργειακής αναβάθμισης που αφορά την αντικατάσταση χειρουργικών προβολέων και διαγνωστικών οθονών για το Ακτινολογικό Τμήμα. – Ολοκληρώθηκε και η πληρωμή των Αναδόχων και η υποβολή στο ΟΠΣ των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών. Σε εκκρεμότητα η συμβασιοποίηση για την Προμήθεια του Μαστογράφου, αναμονή έγκρισης σχεδίου Σύμβασης από την ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Μετά την έγκριση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ προχωρά η υπογραφή της Σύμβασης.
 • Σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης του παραδοτέου της αποτύπωσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια του Η/Μ Εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ Ενεργειακής Αναβάθμισης. Υποέργο 12.
 • Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες πληρωμής και δήλωσης δαπανών για τα έργα ΕΣΠΑ COVID-19.
 • Σε εξέλιξη ο Σχεδιασμός και η ωρίμανση των έργων για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-27. Στάλθηκε νέος επικαιροποιημένος Πίνακας αιτούμενου εξοπλισμού για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα στην 5η Υ.ΠΕ. προς έγκριση και αναμένουμε ενημέρωση για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες προετοιμασίας των αιτημάτων και της υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2021-27 και την υπ’αριθμ. 28 Πρόσκληση της ΕΥΔΕΠ Θεσσαλίας.
 • Σε εξέλιξη η ωρίμανση των έργων για χρηματοδότηση από το RRF – ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ (ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΕΠ, ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΜΕΘ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟΎ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗΣ 3 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ). Το έργο διαχειρίζεται το ΤΑΙΠΕΔ. – Στάλθηκε λίστα αιτούμενου Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για χρηματοδότηση με Π/Υ 250.000,00€
 • Σε πλήρη ανάπτυξη το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου. Έχει εγκριθεί η άδεια λειτουργίας του Στεφανιογράφου από την Ε.Ε.Α.Ε. Έναρξη λειτουργίας στεφανιογραφιών 26/7/2022. Το έτος 2022 πραγματοποιήθηκαν διακόσιες ενενήντα πέντε (295) στεφανιογραφίες και ενενήντα (90) αγγειοπλαστικές. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά έως 31/12/2023 επτακόσιες τριάντα τρεις (733) στεφανιογραφίες και διακόσιες τριάντα (230) αγγειοπλαστικές με μεγάλη επιτυχία. Από 1/1/2024 έως 31/12/2024 πενήντα πέντε (55) στεφανιογραφίες και είκοσι τέσσερεις (24) αγγειοπλαστικές. Συνολικά για τα έτη 2022 και 2023 χίλιες είκοσι οκτώ (1.028) στεφανιογραφίες και τριακόσιες είκοσι (320) αγγειοπλαστικές αντίστοιχα.
 • Έγκριση αποδοχής δωρεάς από την εταιρεία «Ε.Ε.Α.Ε » συνολικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ προς το τραπεζικό λογαριασμό του συλλόγου «Φ.Τ.Α.Ν.Β.», για τη προμήθεια αμαξιδίων και φορείων ασθενών για τις ανάγκες του τμήματος Επειγόντων  Περιστατικών και λοιπών κλινικών  και τμημάτων  του Γ.Ν. Βόλου όπου υπάρχουν εκδηλωμένες ανάγκες, εις  μνήμην προσφιλών γονέων του ιδρυτή της Ε.Ε., Ξ. και Ζ. Σ..
 • Έγκριση αποδοχής προσφοράς φαρμάκων από την εταιρεία «E.P.CO INC».
 • Έγκριση αποδοχής δωρεάς από την εταιρεία «Φ.Ε.Α.Ε» βρεφικών γαλάτων έτοιμων προς πόση, καθώς και γάλα σε σκόνη, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους (1/1/2024-31/12/2024), για τις ανάγκες σίτισης μη θηλαζόντων νεογέννητων νεογνών του Γ.Ν Βόλου.
 • Έγκριση αποδοχής δωρεάς από την ΝΡ.ΔΗ. ενός (1) αναπηρικού αμαξιδίου και ενός (1) αεροστρώματος για τις ανάγκες του Γ.Ν. Βόλου .
 • Έγκριση αποδοχής δωρεάς από την Σ.–Σ.Γ. μίας (1) μπαταρίας απινιδωτή GE KARDIOSERV 12V/1300 MΑh συνολικής αξίας διακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (235,60) για τις ανάγκες του τμήματος Βραχείας Νοσηλείας του Γ.Ν. Βόλου.
 • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης στον 5ο όροφο Οφθαλμολογική –ΩΡΛ κλινική του Γ.Ν. Βόλου μετά από δωρεά του εργοστασίου ΕΒΟΛ αξίας 30.000,00 € η οποία αφορούσε α) την ανακαίνιση 10 WC, την αφαίρεση παλαιού χρώματος και βαφή τοιχίων διαδρόμων και δωματίων συνολικού εμβαδού 1.918 m2, τον έλεγχο των μηχανισμών των κουφωμάτων αλουμινίου (παράθυρα) και επισκευή όσων απαιτούνταν, την μετατροπή ενός ενδιάμεσου-εσωτερικού παραθύρου σε θύρα με σπάσιμο και αποκατάσταση τοιχίου. Προμήθεια και τοποθέτηση πτυσσόμενης μονόφυλλης θύρας.
 • Σε εξέλιξη οι εργασίες ανακαίνισης κατόπιν δωρεάς της εταιρείας «Δ.ΑΕ» στο χώρο της Μονάδας Χημειοθεραπείας συνολικής αξίας άνω των 250.000,00 € οι οποίες αφορούν:
 • Αντικατάσταση όλων των εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου
 • Αντικατάσταση των εσωτερικών θυρών και επισκευή ορισμένων
 • Αντικατάσταση φύλλων ντουλαπιών θαλάμων ασθενών
 • Οικοδομικές εργασίες για την αποξήλωση τοίχων και την μεταφορά του χώρου (ουρολογικού)
 • Κατασκευή χώρων τουαλετών με τις οικοδομικές και υδραυλικές εργασίες – είδη υγιεινής
 • Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων σε αντικατάσταση των παλιών που δεν λειτουργούν
 • Εργασίες αποκατάστασης οικοδομικών στοιχείων στην πρότερά κατάσταση
 • Γενικοί χρωματισμοί σε χώρους ασθενών και κοινόχρηστων
 • Μόνωση δώματος για την στεγανοποίηση των χώρων
 • Πάγκοι εργασίας στο χώρο υποδοχής ασθενών
 • Ψευδοροφές για την κάλυψη των εγκαταστάσεων
 • Αντικατάσταση και προσθήκη φωτιστικών
 • Προκήρυξη διαγωνισμού «ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑ(33141615-4)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 179.718,78€ του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας Έτους 2023.
 • Προκήρυξη διαγωνισμού «Ράμματα (CPV 33141126-9)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 278.892,78€. με ΦΠΑ του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας Έτους 2023.
 • Ολοκλήρωση διαγωνισμού για «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ(39831200-8)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 149.931,74€ του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας Έτους 2023 (Υπογραφή μίας σύμβασης).
 • Ολοκλήρωση διαγωνισμού για «ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (CPV 44212000-9)», προϋπολογιζόμενης διετούς δαπάνης 19.339,66€ του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας Έτους 2023 (Υπογραφή μίας σύμβασης).
 • Έλεγχος και έγκαιρη αποστολή του BI-FORMS και άλλες αναφορές.
 • Διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής του Νοσοκομείου μας με θέμα «Πρώτες Βοήθειες για παιδιά», σε μαθητές-τριες του Ειδικού Δημοτικού σχολείου Αγριάς Βόλου από εκπαιδεύτριες νοσηλεύτριες.
 • Εκπαίδευση, από την Προϊσταμένη της Υπηρεσίας κατ’ Οίκον Νοσηλείας (ΥΚΟΝ) του νοσηλευτικού προσωπικού του Ξενώνα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «ΑΡΙΑΔΝΗ» στην αλλαγή και φροντίδα κολοστομίας, καθώς ο ξενώνας φιλοξενεί ένοικο που χρειάζεται ειδική νοσηλευτική φροντίδα.
 • Συμμετοχή επαγγελματιών που απασχολούνται στις δομές Ψυχικής Υγείας του Νοσοκομείου μας στην μηνιαία Συνάντηση του Δικτύου διασύνδεσης των δομών Ψυχικής Υγείας του νομού Μαγνησίας, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Ημέρας Κ.Η.Π.Ο.Σ. της ΔΙΟΔΟΣ ΑμΚΕ με θέματα:

α)Οργάνωση παραγωγής εβδομαδιαίας εκπομπής με θέματα ψυχικής υγείας, έπειτα από σχετική πρόταση που μας έγινε και σε συνεργασία με την ΕΡΑ Βόλου και

β) Διαδικασίες και εργασίες για την οργάνωση της Διημερίδας ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και τα προγράμματα των δομών ψυχικής υγείας της Μαγνησίας, που πρόκειται να διεξαχθεί στις 30 και 31 Μαρτίου 2024 στον Βόλο, στο Αμφιθέατρο «ΣΑΡΑΤΣΗΣ» και αίθουσες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 • Πραγματοποίηση εξορμήσεων της κινητής μονάδας αιμοδοσίας για αιμοληψίες στις εξής ημερομηνίες: 5/1/2024 (Πλατεία Αλμυρού), 9/1/2024 (Εγκαταστάσεις Εργοστασίου Χαλυβουργίας Βελεστίνου), 10/1/2024 (Πλατεία Μελισσιατίκων), 11/1/2024 (Εγκαταστάσεις Εργοστασίου Χαλυβουργίας Βόλου), 15/1/2024 (Ιωλκού με Κωνσταντά/Βόλος), 16/1/2024 (4Ο ΕΠΑΛ Ν.ΙΩΝΙΑΣ), 17/1/2024 (1ο Δημοτικό Σχολείο Βελεστίνου), 22/1/2024 (Άνω Λεχώνια), 23/1/2024 (Εγκαταστάσεις ΔΕΥΑΜΒ Τέρμα Κουντουριώτου), 24/1/2024 (Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Πεδίον Άρεως), 26/1/2024 (Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Θόλος-Παραλία Βόλου).
 • Διακοπή εμβολιασμών με εμβόλια Pfizer BA 4,5 από την Υπηρεσία Κατ΄ Οίκον Νοσηλείας (ΥΚΟΝ) του Νοσοκομείου μας. Από 1/8/2021 έως 31/12/2022 οι εμβολιασμοί ανέρχονται σε 1.065 (312 άνδρες ποσοστό 29,30% και 753 γυναίκες ποσοστό 70,70%). Από 1/1/2023 έως 31/12/2023 οι κατ΄οίκον εμβολιασμοί ανέρχονται σε 125 Σύνολο κατ΄οίκον εμβολιασμών190.

Οι εμβολιασμοί από 8/1/2021 έως 31/12/2023 ανέρχονται σε 158.577 ήτοι: 132.031(Pfizer), 7.331 (Astra Zeneca), 8.415 (Johnson & Johnson), 4.092 (παιδιά 5-11-ετών), 225(Moderna), 201 (Novavax), 4.579 (Pfizer BA 4-5), 511(Pfizer BA1 επικαιροποιημένο), 2 (Pfizer 6M-4E).

 • Συνέχιση διαδικασίας έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών για τη Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία και τα συλλογικά όργανα του Νοσοκομείου στα πλαίσια μετάβασης στην ψηφιακή εποχή και σημαντικός αριθμός ψηφιακών υπογραφών συμβάσεων από το Διοικητή.
 • Πιστή εφαρμογή των κείμενων διατάξεων για έκδοση ηλεκτρονικών παραπεμπτικών αναφορικά με τις παρακλινικές εξετάσεις στο ΤΕΠ και ΤΕΙ με συνακόλουθο αποτέλεσμα την αύξηση των βεβαιωθέντων εσόδων και την διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του Νοσοκομείου.
 • Συνέχιση πλυσίματος του ιματισμού στο Νοσοκομείο επί 45 μήνες χωρίς πρόκληση καμίας δαπάνης με συνακόλουθη μείωση των λοιμώξεων.
 • Πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο νοσοκομείο των ενδιαφερόμενων σπουδαστών.
 • Παρακολούθηση και έλεγχος διενέργειας χειρουργικών επεμβάσεων. Από 1/1/2022 έως 31/12/2022 πραγματοποιήθηκαν 409 χειρουργικές επεμβάσεις. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2023 (1/1/2023 έως 31/12/2023) διενεργήθηκαν 4.118 χειρουργικές επεμβάσεις. Συνολική αύξηση 709 επεμβάσεις. Ποσοστό αύξησης 20,80%. Από 1/1/2024 έως 31/1/2024 πραγματοποιήθηκαν 351 χειρουργικές επεμβάσεις.
 • Σύνταξη Υπηρεσιακής Κατάστασης υπαλλήλων του Νοσοκομείου που υπηρετούσαν την 31-12-2023 κατά κατηγορία, βαθμό, κλάδο και ειδικότητα και με βάση το χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ26/9-2-2007/τ.Α΄).
 • Προετοιμασία των Αξιολογήσεων με το νέο σύστημα αξιολόγησης στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/51/οικ.20955/19.12.2023 (ΑΔΑ: 6ΔΣΘ46ΜΤΛ6-ΧΘ3) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Έναρξη καταγραφής στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα e-peitharxika των διαδικασιών προκαταρκτικής εξέτασης, των διαδικασιών Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) και των πειθαρχικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4807/2021 (Α΄ 96).
 • Κατάρτιση σεναρίου για την διεξαγωγή άσκησης επιχειρησιακής ετοιμότητας βάσει των σχεδίων «ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ» και «ΠΕΡΣΕΑΣ».
 • Προετοιμασία για πιστοποίηση χρηστών (ιατροί χειρουργικού τομέα, επιτροπή χειρουργείου, λοιπό αρμόδιο Νοσηλευτικό και Διοικητικό Προσωπικό) για πρόσβαση στην WEB εφαρμογή στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείου.
Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το