Τοπικά

Σύμβαση του Δήμου Αλοννήσου με εξωτερικό συνεργάτη για το έργο «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας»

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή για την υποστήριξη του Δήμου Αλοννήσου στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» (Life-IP). Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κάλυψη μέρους των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο Δήμος Αλοννήσου, ως εταίρος του έργου «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα», όπως αυτές απορρέουν από τη σχετική Σύμβαση Επιχορήγησης (LIFE18 IPΕ/GR/000013) και το από 05-06-2020 συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Δήμου. Το έργο έχει συνολική διάρκεια οκτώ έτη: 1/11/2019 – 31/10/2027. Υλοποιείται σε τέσσερις φάσεις διάρκειας δύο ετών έκαστη. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Πράσινο Ταμείο και ιδίους πόρους.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα είναι ορισμένης χρονικής διάρκειας: Από την ημερομηνία υπογραφής της από τους συμβαλλομένους έως την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου με την κατάθεση της πρώτης ενδιάμεσης τεχνικής έκθεσης δηλαδή, την 31η Ιανουαρίου 2022. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Δήμου Αλοννήσου για τη συμμετοχή του στο έργο ανέρχεται σε 522.000 ευρώ. Έτσι, ο Δήμος Αλοννήσου προσκαλεί εξειδικευμένους επιστήμονες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για μία θέση εξωτερικού συνεργάτη.

Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει το σύνολο των παρακάτω ελάχιστων απαιτούμενων προσόντων: Δίπλωμα ή πτυχίο κλάδου ΠΕ Φυσικών της ημεδαπής, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α’), όπως ισχύει, ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Επιπρόσθετα προσόντα: Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου, αποδεδειγμένη επαγγελματική τεχνική εμπειρία, αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το