Τοπικά

Στα “κουτιά” ο μαγνητικός τομογράφος, στα “χαρτιά” το αιμοδυναμικό του Νοσοκομείου Βόλου – Δεν υπογράφεται ο νέος Οργανισμός

Το Γ.Ν. Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» λειτουργεί μέχρι σήμερα με τον Οργανισμό του 2012 και στις  26/1/2017 το Δ.Σ. του Νοσοκομείου αποφάσισε την τροποποίηση του ισχύοντος Οργανισμού προκειμένου να αναπτυχθεί, να αναβαθμισθεί  και να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες. Με την προτεινόμενη τροποποίηση η συνολική δύναμη του νοσοκομείου αυξάνεται κατά εξήντα  οργανικές κλίνες, ενώ προβλέπεται μεταξύ άλλων και η σύσταση και Τμημάτων απεικόνισης, ημερήσιας νοσηλείας, Ακτινοθεραπευτικής-Ογκολογίας, Επεμβατικής Καρδιολογίας και Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου, Αντιμετώπισης Οξέων Εγκεφαλικών ενταγμένης στο Νευρολογικό τμήμα, Θώρακας Αγγείων, Παιδοχειρουργικού, Μονάδας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής χειρουργικής, Μονάδα Παρηγορικής Θεραπείας, Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής και αυτοτελούς ΤΕΠ και Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας και οι οργανικές θέσεις των γιατρών αυξάνονται σε 200 από 155.

Η  πρόταση τροποποίησης του Οργανισμού διαβιβάστηκε την 16/2/2017 αρμοδίως στον τότε Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη άμεσα  με τη σύμφωνη γνώμη της ΥΠΕ στην αρμόδια Διεύθυνση  του Υπουργείου Υγείας (αριθμ. πρωτ. 4973, 3166/21-3-2017) για υπογραφή και δημοσίευση. Παρότι η Διοίκηση του Νοσοκομείου την 2/10/2017 επανήλθε με έγγραφό της προς την αρμόδια ΥΠΕ εμμένοντας στην πρόταση τροποποίησης του Οργανισμού, δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα η έκδοση της σχετικής Κ.Υ.Α. αν και έχει παρέλθει τριετία από την κατάρτιση και υποβολή της πρότασης.

Με δεδομένο, ότι ο Οργανισμός κάθε Νοσοκομείου αποτελεί το βασικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του, χωρίς την έγκριση της πρότασης για τροποποίηση του Οργανισμού του Γ.Ν. Βόλου είναι αδύνατη η ανάπτυξη και ο εκσυχρονισμός του Νοσοκομείου με τη λειτουργία νέων τμημάτων και την ενίσχυσή του με το επιπλέον απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό.  Ενώ ήδη το Γ.Ν. Βόλου έχει προμηθευτεί μέσω  του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το  2018 Μαγνητικό Τομογράφο προϋπολογισμού 900.000 ευρώ και έχει εγκριθεί μέσω ΕΣΠΑ  προγραμματικής περιόδου 2014-2020 Αιμοδυναμικό Εργαστήριο προϋπολογισμού 690.000 ευρώ, είναι αδύνατη η λειτουργία τους λόγω της καθυστέρησης υπογραφής και δημοσίευσης της Κ.Υ.Α. Τροποποίησης του Οργανισμού.

Σύμφωνα με τον βουλευτή της ΝΔ κ. Λιούπη που κατέθεσε ερώτηση στο Υπουργείο Υγείας, ζαρακτηριστικό παράδειγμα του τεράστιου προβλήματος που δημιουργείται στη λειτουργία του Νοσοκομείου εξαιτίας της εφαρμογής ακόμα του ξεπερασμένου Οργανισμού του 2012, είναι το εξής: στις 16/01/2020 (με το  υπ’ αριθμ. Πρωτ. 983 έγγραφο), το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου αιτήθηκε προς την 5η ΥΠΕ να προκηρυχθεί θέση για “Επιμελητή Καρδιολογίας για το Αιμοδυναμικό”, δηλαδή για επεμβατικό καρδιολόγο, προκειμένου να λειτουργήσει το Αιμοδυναμικό Τμήμα. Ακριβώς, όμως, επειδή δεν υπάρχει πρόβλεψη για τέτοια θέση (επεμβατικού καρδιολόγου) στον ισχύοντα Οργανισμό, τελικώς η υπ΄αριθμ. Γ4α/Γ.Π. 8252/7-2-2020 Υπουργική Απόφαση και ακολούθως η από 10/02/2020 (και με αριθ.πρωτ. 2473) Απόφαση Προκήρυξης περιλαμβάνουν θέση απλού Καρδιολόγου και όχι επεμβατικού, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η λειτουργία του Αιμοδυναμικού Τμήματος.

Αντιστοίχως, επειδή ο ισχύων Οργανισμός δεν προβλέπει Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα, οι καρκινοπαθείς, οι οποίοι υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία στο Νοσοκομείο του Βόλου, θα πρέπει να μεταβούν, -αφού δύσκολα βρίσκουν θέση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας-, σε Νοσοκομεία της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, για να ολοκληρώσουν πρόγραμμα ακτινοβολιών, όταν αυτό είναι απαραίτητο. Αυτό σημαίνει μεγάλη ταλαιπωρία και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τους ασθενείς και μεγάλες αναμονές, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε πολλές φορές σε αποφυγή αυτού του τμήματος θεραπείας με συνέπειες για την υγεία τους. Υπολογίζεται, ότι μόνο στην περιοχή της  Μαγνησίας 400-600 άτομα χρειάζονται ακτινοθεραπεία ετησίως, γεγονός που δικαιολογεί την ανάγκη να υπάρξει Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα στο Γ.Ν. Βόλου και με δεδομένο, ότι η Μονάδα Ακτινοθεραπείας της Λάρισας αδυνατεί να καλύψει όλες τις ανάγκες της 5ης ΥΠΕ.

Επιπλέον, ο υπό έγκριση Οργανισμός του Νοσοκομείου περιλαμβάνει για πρώτη φορά και Μονάδα Παρηγορικής Θεραπείας, η οποία είναι άκρως απαραίτητη για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής  των χρονίως πασχόντων και των καρκινοπαθών. Αντιθέτως, ο παρών Οργανισμός δεν προβλέπει την ύπαρξη αυτής της Μονάδας, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται η λειτουργία της.

Συνέπεια της μη δημοσίευσης του νέου Οργανισμού είναι η νέα Προκήρυξη θέσεων κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ για το Γ.Ν Βόλου (ΑΔΑ:97Φ94690ΒΩ-ΔΑΩ) να βασίζεται στον ισχύοντα Οργανισμό του 2012 και να μην λαμβάνει υπόψη της τις εξειδικευμένες ανάγκες του Νοσοκομείου, όπως έχουν διατυπωθεί στην πρόταση τροποποίησης του Οργανισμού. Επομένως, η επί μακρόν καθυστέρηση της τροποποίησης του Οργανισμού δεν επιτρέπει στο Νοσοκομείο να εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητές του και αντιστοίχως δεν παρέχονται όλες οι δυνατές ιατρικές υπηρεσίες στους ασθενείς.

Σε γενικότερο επίπεδο, υλοποιείται ταχύτατα το πρόγραμμα που είχε θέσει προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία για την Υγεία, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη φροντίδα για τους καρκινοπαθείς, μέριμνα για την Παρηγορική Φροντίδα των ασθενών και έμφαση στην υποστήριξη των ασθενών σε κάθε επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής και ψυχιατρικής τους στήριξης.

Επειδή οι συγκεκριμένες ελλείψεις στο Γ.Ν. Βόλου παρατηρούνται εξαιτίας της εφαρμογής του παλαιού, ξεπερασμένου Οργανισμού, ο οποίος εμποδίζει την βέλτιστη λειτουργία του Νοσοκομείου με βάση τις προγραμματικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας για την Υγεία.

Ο κ. Κικίλιας πρέπει να απαντήσει στα εξής ερωτήματα:

-Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την υπογραφή της πρότασης τροποποίησης του Οργανισμού του Γ.Ν. Βόλου ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ η οποία εκκρεμεί από το 2017;

-Τι μέτρα προτίθεσθε να λάβετε για την απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης και δημοσίευσης των  Οργανισμών των Νοσοκομείων, προκειμένου να διευκολύνεται η λειτουργία τους;

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το