Τοπικά

Πρόστιμο 1.500 ευρώ σε εταιρεία εστίασης στον Βόλο

 

Διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ επιβλήθηκε από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας- Βορείων Σποράδων σε εταιρεία εστίασης στον Βόλο, για μη τήρηση αριθμημένου διπλότυπου μπλοκ με τον τίτλο «Αναλυτικός λογαριασμός πελατών» και μη αναγραφή στους τιμοκαταλόγους του καταστήματος του είδους των ελαίων και της χρήσης τους.

Στην Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου αναφέρονται τα εξής:
«Επιβλήθηκε στις 20-11-2023 σε εταιρία με έδρα το Βόλο συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 71 και την παράγραφο 4 του άρθρου 73 της αριθ. 91354/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2983) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», επειδή μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στο κατάστημά της, διαπιστώθηκε:
-Μη αναγραφή στους τιμοκαταλόγους του καταστήματος του είδους των ελαίων και της χρήσης τους (πρόστιμο 500 ευρώ), κατά παράβαση της παραγράφου 3Α του άρθρου 71 της αριθ. 91354/2017 Υ.Α., σε συνδυασμό με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και
-Μη τήρηση αριθμημένου διπλότυπου μπλοκ με τον τίτλο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ», από την στιγμή που στις φορολογικές αποδείξεις που εκδίδει η επιχείρηση, τα σερβιριζόμενα είδη δεν αναγράφονται αναλυτικά (πρόστιμο 1.000 ευρώ), κατά παράβαση των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 73 της αριθ. 91354/2017 Υ.Α., σε συνδυασμό με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 4177/2013».
Να αναφερθεί ότι η περίληψη έχει αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν. 4177/2013.

Τι προβλέπει η Νομοθεσία
Τα κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής, ψυχαγωγίας και διασκέδασης, που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών υποχρεούνται στην έκδοση διπλοτύπων αποδείξεων ή αποδείξεων ταμειακής μηχανής θεωρημένων από την Δ.Ο.Υ., παραδίδουν στην πελατεία τους τη διπλότυπη απόδειξη ή την απόδειξη ταμειακής μηχανής με την αξία των ειδών που καλείται να πληρώσει ο πελάτης, ανεξάρτητα αν τα είδη αυτά αγοράσθηκαν ή σερβιρίστηκαν ή διανεμήθηκαν κατ’ οίκον.
Τα κέντρα και καταστήματα τηρούν αριθμημένο διπλότυπο μπλοκ, που φέρει το ονοματεπώνυμο του εκμεταλλευτή της επιχείρησης ή την επωνυμία αυτής και τον τίτλο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ». Στο εν λόγω μπλοκ αναγράφονται αναλυτικά τα είδη που κατανάλωσε ο πελάτης, η αντίστοιχη για κάθε είδος τιμή τιμοκαταλόγου και η συνολική αξία των ειδών που καλείται να πληρώσει ο πελάτης. Το μπλοκ αυτό φέρει την ημερομηνία έκδοσής του και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης. Το πρωτότυπο του εν λόγω λογαριασμού παραδίδεται στον πελάτη, το δε στέλεχος διατηρείται τουλάχιστον πέντε ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής του και παραδίδεται στα ελεγκτικά όργανα, εφόσον ζητηθεί. Στο μπλοκ αυτό σημειώνεται επίσης κατά περίπτωση, η ένδειξη «Σερβίρισμα» ή «Σελφ Σέρβις» ή «Αγορά εκτός» ή «Διανομή στο σπίτι».
Εφόσον στις φορολογικές αποδείξεις της ως άνω παραγράφου 1 αναφέρονται τα είδη και οι τιμές αυτών αναλυτικά, τότε δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.
Στους παραβάτες των παραγράφων 1 και 2 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€).

 

Προηγούμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το