Τοπικά

Προκήρυξη θέσεων καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στην προκήρυξη πλήρωσης θέσεων καθηγητών, προχώρησε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως ακολούθως:
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Οδός Φυτόκου, Ν. Ιωνία Μαγνησίας 38446, Πληροφορίες: κ. Αθηνά Τόλια – Μαριόλη, τηλ. 2421093155, FAX: 2421093144.
Μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Λαχανοκομία», (Αρ. Προκ. 4369/19/ΓΠ/25.02.2019, ΦΕΚ 831/22-05-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: 6Τ8Ω469Β7Ξ-Ψ3Ζ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP11665.
Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Κτηνιατρικής, Τρικάλων 224, 43100 Καρδίτσα, Πληροφορίες κ. Μπουντόλου Μαρίνα, τηλ. 2441066040, FAX: 2441066041.
Μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία των Ζώων», (Αρ. Προκ. 5389/19/ΓΠ/05-03-2019, ΦΕΚ 800/17-05-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: Ω34Ρ469Β7Ξ-ΙΗ1, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP11666.
Μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία των Ζώων», (Αρ. Προκ. 5398/19/ΓΠ/05-03-2019, ΦΕΚ 831/22-05-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: Ω0ΒΓ469Β7Ξ-ΒΛΙ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»:APP11667.
Μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Πτηνών», (Αρ. Προκ. 5371/19/ΓΠ/05-03-2019, ΦΕΚ 831/22-05-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: 6Η9Θ469Β7Ξ-83Π, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP11668.
Τμήμα Ιατρικής, Βιόπολις, 41500 Λάρισα, Πληροφορίες: κ. Αρετή Κοντογιάννη τηλ. 2410685703, FAX: 241068554.
Τομέας Βασικών Επιστημών
Μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Κυτταρική Φυσιολογία», (Αρ. Προκ. 6604/19/ΓΠ/18-03-2019, ΦΕΚ 831/22-05-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: 6Ε5Ν469Β7Ξ-ΠΝΗ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP11669.
Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 28ης Οκτωβρίου 78, 38333 Βόλος, Πληροφορίες: κ. Βέργου Πηνελόπη, τηλ. 2421074771, FAX: 2421074772.
Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική στην Άμυνα και την Ασφάλεια», (Αρ. Προκ. 6500/19/ΓΠ/18-03-2019, ΦΕΚ 831/22-05-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: Ω635469Β7Ξ-ΒΧ3, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»:APP11670.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 24-07-2019.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
Βιογραφικό σημείωμα.
Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.

Η ως άνω αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ. Η μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη θέση υποχρεούται να καταθέσει:
Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού A.E.I., ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το