Τοπικά

Πρόγραμμα μαθητείας για 23 άτομα στον Δήμο Αλμυρού

Στις επιχειρήσεις/φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας του σχολικού έτους 2020-2021 θα ενταχθεί ο Δήμος Αλμυρού με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δίνοντας τη δυνατότητα απασχόλησης σε 23 μαθητευόμενους. Η δαπάνη για την αποζημίωση των μαθητευόμενων εκτιμάται στο ποσό των 10.283,86 ευρώ, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές εκτιμώνται στο ποσό των 5.805,36 ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση οι ειδικότητες που εγκρίθηκαν με τον αντίστοιχο αριθμό ατόμων έχουν ως εξής:
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης-Αερισμού και Κλιματισμού 1ο ΕΠΑΛ Αλμυρού (2), Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 1ο ΕΠΑΛ Αλμυρού (7), Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 1ο ΕΠΑΛ Αλμυρού (3), Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων 1ο ΕΠΑΛ Αλμυρού (3), Τεχνικός Οχημάτων 1ο ΕΠΑΛ Αλμυρού (2), Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 1ο ΕΠΑΛ Αλμυρού (4), Μαγειρικής Τέχνης ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΚΕΤΕΚ Βόλου (2).
Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας δεν μπορούν να καλυφθούν από τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δομή, δύνανται να καλύπτονται από μαθητευόμενους αντίστοιχης ειδικότητας άλλης εκπαιδευτικής δομής.
Το ποσό αποζημίωσης των μαθητευομένων ορίζεται στο 75% επί του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

Για τις ημέρες της κανονικής άδειας, η επιχείρηση θα καταβάλλει ολόκληρο το ημερομίσθιο, ενώ στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα.
Από την πρώτη ημέρα της μαθητείας οι μαθητευόμενοι ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ και τους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με την παρ. γ’ του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/1951, την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2335/1995 και την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 4186/2013, όπως ισχύει. Οι εισφορές θα υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών σύμφωνα με τις εκάστοτε εγκυκλίους του Ε.Φ.Κ.Α.
«Επειδή θεωρούμε ότι ο Δήμος μας πρέπει να συμβάλει στην επιτυχή υλοποίηση του θεσμού της μαθητείας προς όφελος τόσο των μαθητευόμενων όσο και της τοπικής κοινωνίας, επειδή μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις των εργοδοτών/φορέων για την εκπαίδευση των μαθητευόμενων στον Δήμο Αλμυρού και σύμφωνα με το 9418/30-6-2020 έγγραφο του 1ου ΕΠΑΛ Αλμυρού με θέμα την πρόσκληση για διάθεση θέσεων μαθητείας που θα λειτουργήσει στο 1ο ΕΠΑΛ Αλμυρού και του αριθ. 9908/7-7- 2020 εγγράφου του ΚΕΤΕΚ Βόλου, με θέμα την πρόσκληση για διάθεση θέσεων πρακτικής άσκησης μαθητών στις υπηρεσίες του Δήμου Αλμυρού η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε να υλοποιήσουμε το σχετικό πρόγραμμα» ανέφερε ο δήμαρχος Αλμυρού Βαγ. Χατζηκυριάκος.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το