Τοπικά

Νοσοκομείο Βόλου:Δημόσιος διαγωνισμός για υλικά αιμοδυναμικού

Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικών αιμοδυναμικού και συγκεκριμένα υλικών Αγγειογραφίας και Αγγειακών Προθέσεων προϋπολογιζόμενης δαπάνης 499.999,44€ με Φ.Π.Α., χρονικής διάρκειας δύο ετών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Από χθες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους, ενώ ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό έχει οριστεί στις 2 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη μέχρι τις 15.00. Η αποσφράγιση των προσφορών, θα γίνει τη Δευτέρα 6 Μαρτίου στις 10 το πρωί.

Το τεύχος της Διακήρυξης αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (http://www.eprocurement.gov.gr) και στον ιστότοπο της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και στερεάς Ελλάδας (www.dypethessaly.gr) ενώ θα διατίθεται και από το Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, έναντι απόδειξης, με την καταβολή ποσού 10,00€.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12.00 έως 14.00.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το