Τοπικά

Γεμάτος θα είναι σε πέντε χρόνια ο ΧΥΤΑ Βόλου

«Φουλαρισμένος» θα είναι σε πέντε χρόνια ο ΧΥΤΑ Βόλου αδυνατώντας να δεχτεί τα απορρίμματα του πολεοδομικού συγκροτήματος, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας. Για να μην προκύψει πρόβλημα η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου έλαβε ομόφωνη απόφαση προκειμένου να συνταχτεί Φάκελος Έργου και Τευχών Δημοπράτησης με σκοπό την ανάθεση σύνταξης μελέτης για την επέκταση του ΧΥΤΑ.
Να αναφερθεί ότι το κόστος για την προαναφερόμενη εργασία θα ανέλθει στις 5.000 ευρώ.
Ο ΧΥΤΑ Βόλου δέχεται κάθε χρόνο 80.000 τόνους απορριμμάτων, ενώ σε περίπτωση που κατασκευαστεί Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) εκτιμάται ότι θα εξοικονομηθεί χώρος που αντιστοιχεί στο 15% της έκτασης του ΧΥΤΑ.
«Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε σύνταξη μελέτης για την επέκταση του ΧΥΤΑ Βόλου, από την οποία θα προκύψουν οι ανάγκες για την αγορά η ενοικίαση οικοπέδου. Ασχέτως αν κατασκευαστεί Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων, εμείς ως ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τον μεγάλο όγκο απορριμμάτων του πολεοδομικού συγκροτήματος. Άλλωστε, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία και δεδομένα, σε μια περίπου πενταετία ο ΧΥΤΑ Βόλου θα γεμίσει» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας Κων. Γανωτής.

Ανάδοχος για την υγειονομική ταφή απορριμμάτων

Στο μεταξύ, η εταιρεία Β.ΑΠ.Κ.Α. Ι.Κ.Ε. αναδείχτηκε ανάδοχος του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού που είχε προκηρύξει ο ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας για την ανάληψη της εργασίας «Υγειονομική ταφή απορριμμάτων των Χ.Υ.Τ.Α Π.Σ. Βόλου». Η προαναφερόμενη εταιρεία ήταν η μοναδική που υπέβαλε προσφορά και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλε, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε την ορθότητα και πληρότητα ως προς την τήρηση των προϋποθέσεων της σχετικής Διακήρυξης και την έκανε δεκτή.
Η Β.ΑΠ.Κ.Α. Ι.Κ.Ε. προσέφερε το ποσό των 4,90€ ανά τόνο που κρίθηκε ικανοποιητικό και συμφέρον για το ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Μαγνησίας, καθόσον από το τεύχος ανάλυσης κόστους προκύπτει ότι η τιμή ανά/τόνο είναι 8,41 ευρώ, ενώ η Υπηρεσία έκανε περικοπή 20% στην τιμή των 8,41€/τόνο και διαμορφώθηκε στα 6,80 ευρώ και επ΄ αυτής της τιμής προσφέρθηκε από την Β.ΑΠ.ΚΑ. Ι.Κ.Ε. έκπτωση ποσοστού 27,94% με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στα 4,90 ευρώ ανά τόνο.
Ο Πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας Κων. Γανωτής επεσήμανε την απόλυτη ανάγκη να συνεχιστεί απρόσκοπτα η υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Χ.Υ.Τ.Α Π.Σ. Βόλου, για προφανείς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης Αναδόχου, μέσω του προκηρυχθέντος ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού και η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου ενέκρινε ομόφωνα την πρότασή του.
Να αναφερθεί ότι η προϋπολογιζόμενη χρονική διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται σε 45 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι την εξάντληση του συνολικού προϋπολογισμού αυτής, λαμβανομένης υπόψη της προσφερόμενης έκπτωσης του αναδόχου, εάν αυτή συντελεστεί σε συντομότερο χρόνο. Ο προϋπολογισμός μελέτης της εργασίας ανέρχεται σε 60.000 ευρώ και με την έκπτωση της εταιρείας μειώνεται στις 43.235,30 ευρώ πλέον Φ.Π.Α..

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το