Τοπικά

Δήμος Βόλου: Σχέδιο δράσης για ένταξη, ισότητα, συμμετοχή των Ρομά

 

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου έρχεται προς έγκριση το «τοπικό σχέδιο δράσης για την ένταξη, την ισότητα και τη συμμετοχή των Ρομά» του Δήμου Βόλου. Στο πλαίσιο προετοιμασίας για τις δράσεις κοινωνικής ένταξης των Ρομά στο νέο ΈΣΠΑ 2021-2027, το υπουργείο Εργασίας με έγγραφό του, ζητά από τους δήμους όλης της χώρας τη σύνταξη σχεδίων δράσεις για τους Ρομά στο πλαίσιο υλοποίησης του Ειδικού Στόχου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου «Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά». Τα σχέδια δράσης θα επικαιροποιούνται ανά διετία. Ο Δήμος Βόλου ανέθεσε στην ΚΕΚΠΑ – ΙΕΚ τη σύνταξη του Σχεδίου Δράσης, καθώς υλοποιεί εδώ και χρόνια δράσεις για τους Ρομά. Το τοπικό Σχέδιο δράσης για τους Ρομά του Δήμου Βόλου συντάχθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και αποτέλεσε κείμενο διαβούλευσης τόσο με την Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου Βόλου όσο και με το Κέντρο Κοινότητας.
Πέρα από τις δράσεις για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, στόχος είναι και η κοινωνική ένταξη και «γεφύρωση» της κοινωνικής απόστασης, που χωρίζει τους Ρομά από την υπόλοιπη τοπική κοινωνία μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις.
Στον Δήμο Βόλου ο συνολικός πληθυσμός Ρομά ανέρχεται σε 2.048 άτομα αποτελώντας το 1,47% του πληθυσμού, σύμφωνα με το σχέδιο. Από αυτούς οι 1.200 διαμένουν στο Αλιβέρι, 350 στην περιοχή της Αγ. Παρασκευής, 400 στα Προσφυγικά Ν. Ιωνίας και 98 στην περιοχή της Νεάπολης. ο Δήμος προχώρησε στη δημιουργία Κέντρου Κοινότητας για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες, που υλοποιούνται τόσο στην περιοχή του Δήμου Βόλου , αλλά και σε κεντρικό επίπεδο και από τα οποία θα μπορούσαν δυνητικά να ωφεληθούν οι κάτοικοι του Δήμου.
«Όραμα» του Δήμου, όπως αναφέρεται είναι ως το 2030, οι ρομά του Βόλου να απολαμβάνουν τα ίδια οικιστικά πρότυπα με τον υπόλοιπο πληθυσμό, να έχει επιτευχθεί η πλήρης πρόσβαση στην υποχρεωτική – τουλάχιστον – εκπαίδευση και να έχουν μειωθεί τα αρνητικά στερεότυπα και οι προκαταλήψεις ένθεν και ένθεν.

Γενικοί στόχοι του Δήμου Βόλου:
-Βελτίωση των συνθηκών φτώχειας των νοικοκυριών Ρομά . Η οικονομική κρίση έχει πιο έντονο αποτύπωμα στις κοινότητες των Ρομά και των άλλων ευάλωτων και ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων. Η στήριξη του εισοδήματος και της αγοραστικής δύναμης των ευάλωτων νοικοκυριών στην επόμενη προγραμματική περίοδο μέσω του Κέντρου Κοινότητας, των παραρτημάτων Ρομά ή/και άλλων συναφών δομών ενισχύει τον στόχο σε αυτήν την κατεύθυνση.
-Βελτίωση των υποδομών των περιοχών κατοίκησης των Ρομά. Η κάλυψη μέρους ή του συνόλου των ελλείψεων που παρουσιάζονται στην αποχέτευση, υδροδότηση και πρόσβαση στα ενεργειακά δίκτυα των οικισμών αποτελούν πλέον βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Επιπρόσθετα, άλλες τοπικές παρεμβάσεις στις υποδομές αφορούν στη διευκόλυνση της φυσικής προσβασιμότητας των κατοίκων σε αγαθά και υπηρεσίες. Πιθανοί δικαιούχοι δράσεων: Δήμος Βόλου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, ΔΕΥΑΜΒ.
-Μείωση των στερεοτύπων και προκαταλήψεων για τους Ρομά. Επιμορφωτικοί κύκλοι με σκοπό τη μείωση των προκαταλήψεων για τους Ρομά και των στερεοτυπικών εικόνων των Ρομά για τους μη-Ρομά, τα επαγγέλματα και την ανάγκη μόρφωσης των πολιτών
-Βελτίωση της πρόσβασης στη δημόσια εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Βελτίωση των σχολείων με μεγάλο πληθυσμό Ρομά, αποφυγή γκετοποίησης και απαξίωσης των σχολείων αυτών και μετεξέλιξη του 10ου δημοτικού σχολείου σε διαπολιτισμικό «σχολείο «μαγνήτη» με παράλληλη προώθηση της σχολικής διασποράς μαθητών Ρομά σε όμορα σχολεία
-Βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης νέων Ρομά (NEETS). Αξιοποίηση ευκαιριών επιμόρφωσης κατάρτισης και επιδότησης, και αξιοποίησης του δυναμικού των Ρομά στον χώρο του «επιχειρείν», με στόχο τη διαφοροποίηση διαθέσιμων επαγγελματικών ευκαιριών, την επαγγελματική διασπορά και την ανάπτυξη θετικών παραδειγμάτων ως εναλλακτικών διεξόδων για τους νέους Ρομά.
-Βελτίωση της εκπροσώπησης των Ρομά. Οι διαδικασίες σύστασης οργάνων εκπροσώπησης των Ρομά κρίνονται γενικά ως μη-τυπικές (υπάρχουν φυσικά πολλές εξαιρέσεις), με αποτέλεσμα να στερούνται συχνά την τυπική νομιμότητα εκπροσώπησης. Αυτό δυσχεραίνει περαιτέρω τη θεσμική κατοχύρωση εκπροσώπησης σε διαδικασίες διαβούλευσης και μέσω αυτής της επιρροής των ρόμικων κοινοτήτων στους σχεδιασμούς της αυτοδιοίκησης και της πολιτείας. Παράλληλα με αυτό, δέον είναι και η συμμετοχή των πολιτών με ρόμικη καταγωγή σε πολιτικά κόμματα και αυτοδιοικητικές παρατάξεις ως ισότιμοι πολίτες.

Ειδικοί Στόχοι για τα παραρτήματα Ρομά:
• Μέριμνα για τη λειτουργία τους ως μονάδες κοινωνικής ένταξης και λιγότερο ως γραφεία αιτήσεων ΕΕΕ . Η δυνατότητα ύπαρξης δημοτικών γραφείων πρόσβασης σε επιδόματα του ΟΠΕΚΑ πλησίον των παραρτημάτων θα διευκόλυνε τις λειτουργίες κοινωνικής ένταξης, διατηρώντας μόνο τη δυνατότητα παραπομπής σε αυτά.
• Δημιουργία κτιριακής υποδομής για το παράρτημα Ρομά Αγίας Παρασκευής εντός του οικισμού της Αγίας Παρασκευής
•ελτίωση του κτιριακού αποθέματος, του διδακτικού προσωπικού και του χαρακτήρα του 10ου δημ. Σχολείου Ν. Ιωνίας ως διαπολιτισμικού σχολείου, προκειμένου να συγκρατηθεί η «φυγή» μη Ρομά μαθητών και ακολούθως η γκετοποίηση και η υποβάθμιση του σχολείου και της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς τα παιδιά ρομά.
Δράσεις μείωσης των στερεοτύπων:
• Καμπάνιες για τους πρόωρους γάμους.
•.Προώθηση της τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης.
•Εργαστήρια για επαγγελματίες φορέων και υπηρεσιών για τους Ρομά.
•Δράσεις εξωστρέφειας με βάση θετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά των Ρομά.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το