Τοπικά

Διαγωνισμός για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στην Αλόννησο

Mε ανοιχτό διαγωνισμό θα αναδειχθεί ο ανάδοχος για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού με στόχο την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Αλοννήσου. Ο δήμαρχος Πέτρος Βαφίνης προκήρυξε ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η προμήθεια και η εγκατάσταση του εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές χρηματοδοτείται από το υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ – Άξονας Προτεραιότητας Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου στον Δήμο Αλοννήσου ανέρχεται στο ποσό των 194.060 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 15.00. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την οικονομική, τεχνική και επαγγελματική του επάρκεια, όπως αναφέρεται στην αναλυτική διακήρυξη. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι τουλάχιστον 5 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται από την υπηρεσία του Δήμου Αλοννήσου (αρμόδιος υπάλληλος: Ουρανίτσα Ευμορφία, τηλ.: 24243 50214, φαξ: 24243 50216). Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλοννήσου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το