Τοπικά

Διαγωνισμός για συντήρηση και λειτουργία της σήραγγας Γορίτσας

Ο Δήμος Βόλου προκήρυξε ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη «συντήρηση, επισκευή και λειτουργία της σήραγγας Γορίτσας της περιφερειακής οδού Βόλου –Αγριάς για χρονικό διάστημα δύο ετών» με ενδεικτικό προϋπολογισμό 250.000 ευρώ με το ΦΠΑ.
Aντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών για τη λειτουργία, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της σήραγγας, καθώς και η παρακολούθηση τους μέσω του κεντρικού συστήματος εποπτικού ελέγχου Scada. Eπίσης η παρακολούθηση, έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση όλων των συστημάτων της σήραγγας (φωτισμός, εξαερισμός, πυρασφάλεια, πυρανίχνευση, σήμανση, υποσταθμοί, ασθενή ρεύματα κλπ) τα οποία βρίσκονται σε διαρκή λειτουργία μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου αλλά και με επιτόπιους ελέγχους, καθώς και παρακολούθηση του συστήματος επίβλεψης πίλλαρς οδοφωτισμού μέσω gprs. Η παρακολούθηση της λειτουργίας αυτών θα γίνεται καθημερινά, Σαββατοκύριακα και αργίες με την 24ωρη παρουσία τεχνικού στο Κέντρο Ελέγχου της σήραγγας Γορίτσας.
Η διάρκεια για την παραπάνω υπηρεσία ορίστηκε από 1 Απριλίου 2024 έως 31 Μαρτίου 2026.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για τη συνολική εκτιμώμενη αξία της αναφερόμενης υπηρεσίας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gr.
H έναρξη υποβολής των προσφορών ορίστηκε στις 8 Ιανουαρίου στις 8 το πρωί ενώ η καταληκτική ημερομηνία στις 15 Ιανουαρίου, στις 3 το μεσημέρι.
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες κα ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βόλου, αρμόδιος υπάλληλος Κωνσταντίνος Ρέππος, τηλ: 2421350119,2421350165 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimosvolos.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το