Τοπικά

Αποφασίζονται οι υπερωρίες των εργαζομένων ΔΕΥΑΜΒ με 1,5 εκατομμύρια ευρώ

ΔΕΥΑΜΒ

Η ΔΕΥΑΜΒ θα λάβει απόφαση για την 24ωρη λειτουργία Υπηρεσιών της με καθορισμό υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί ετήσια δαπάνη ύψους 1.574.000,00 € περίπου, σε βάρος του προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου.

Λόγω των ιδιότυπων συνθηκών λειτουργίας είναι αναγκαίος, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή, ο καθορισμός, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρέσεων από την πενθήμερη εργασία για την 24ωρη λειτουργία Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ και υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της, από 01/01/2015 ως εξής:

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας

Στο Διοικητικό Τμήμα για τις ανάγκες του χρειάζεται η υπερωριακή απασχόληση, και η απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για την Γραμματειακή υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου & των άλλων Συλλογικών Οργάνων. Ενδεικτικός αριθμός υπαλλήλων που θα απασχοληθούν, τρεις.

Στο Οικονομικό Τμήμα λόγω της ανάγκης εργασίας με επιφυλακή για τη χορήγηση υλικών ύδρευσης στα συνεργεία αποκατάστασης ζημιών, θα καθιερωθεί η επιφυλακή του Γραφείου Προμηθειών σε 24ωρη βάση και όλες τις ημέρες του μήνα, τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες πέρα από το κανονικό ωράριο. Ενδεικτικός αριθμός υπαλλήλων που θα απασχοληθούν, τρεις .

 Επίσης για κάθε έκτακτη ανάγκη παράδοσης υλικών στα συνεργεία αποκατάστασης ζημιών και κατά τις ημερομηνίες της Απογραφής των υλικών, εργαλείων κ.λπ., χρειάζεται η υπερωριακή απασχόληση, και η απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των εργαζομένων του Γραφείου Προμηθειών. Ενδεικτικός αριθμός υπαλλήλων που θα απασχοληθούν, πέντε.

Για τις υπόλοιπες ανάγκες του Τμήματος και συγκεκριμένα για το Γραφείο Λογιστηρίου, χρειάζεται η υπερωριακή απασχόληση και η απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για την ορθή εφαρμογή όλως κατεπειγουσών διατάξεων φορολογικών κ.ά. Ενδεικτικός αριθμός υπαλλήλων που θα απασχοληθούν, τέσσερις.

Για τις ανάγκες του Γραφείου Εσόδων, το εβδομαδιαίο κλείσιμο Ταμείου, τις Ταμειακές συμφωνίες με τα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα καθώς και κατά τη χρονική περίοδο ελέγχου της Επιχείρησης από Ορκωτούς Λογιστές, χρειάζεται η υπερωριακή απασχόληση και η απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. Ενδεικτικός αριθμός υπαλλήλων που θα απασχοληθούν είναι δύο.

Τέλος, για το Τμήμα Καταναλωτών χρειάζεται η υπερωριακή απασχόληση, διότι η έλλειψη προσωπικού είναι ιδιαίτερα εμφανής στο συγκεκριμένο Τμήμα, σε συνδυασμό και με την επέκταση των ορίων αρμοδιότητας της Επιχείρησης σε όλο τον «Καλλικρατικό» Δήμο Βόλου, με συνέπεια να ανέλθει ο αριθμός των καταναλωτών στις 95.000 περίπου. Ενδεικτικός αριθμός υπαλλήλων που θα απασχοληθούν, τέσσερις.

Υπερωρίες θα εγκριθούν και για τη Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών.

Στο Τμήμα Αποχέτευσης και ΕΕΛ και συγκεκριμένα στα γραφεία Λειτουργίας ΕΕΛ & Χημικού Εργαστηρίου και Συντήρησης ΗΛΜ εξοπλισμού ΕΕΛ & αντλιοστασίων, λόγω της ανάγκης εργασίας σε βάρδιες για την παρακολούθηση της λειτουργίας της μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων και της αντιμετώπισης βλαβών προς διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και αποτροπή του δημοσίου κινδύνου από τις βλάβες αυτές, της ρύπανσης της θάλασσας από το μη επεξεργασμένο λύμα, θα καθιερωθεί η εργασία των υπηρεσιών αυτών, πλέον των 32ωρών/εβδομάδα, σε 24ωρη βάση και όλες τις ημέρες του μήνα, τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες και πιο συγκεκριμένα σε τρεις βάρδιες από 06.00 έως 14.00, από 14.00 έως 22.00 και από 22.00 έως 06.00. Ενδεικτικός αριθμός υπαλλήλων που θα απασχοληθούν, 17. Καθιερώνεται επιφυλακή Χημικού Μηχανικού και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού μετά το πέρας του καθημερινού ωραρίου, τα Σάββατα τις Κυριακές και Αργίες και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Στο Τμήμα Αποχέτευσης και ΕΕΛ και συγκεκριμένα στο γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης Δικτύου Αποχέτευσης, θα καθιερωθεί η εργασία των υπηρεσιών αυτών σε 24ωρη βάση και όλες τις ημέρες του μήνα, τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες και πιο συγκεκριμένα, κατά τις εργάσιμες σε δύο βάρδιες των συνεργείων διαχείρισης δικτύων αποχέτευσης και των Τηλεφωνητών, από 07.00 έως 13.30 και από 13.30 έως 20.00 και κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες από 09.00 έως 14.00. Να καθιερωθεί η ημερήσια επιφυλακή όλες τις ημέρες του μήνα, τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες. Ενδεικτικός αριθμός υπαλλήλων που θα απασχοληθούν, 14.

Τμήμα Αποχέτευσης και ΕΕΛ, γραφεία Λειτουργίας ΕΕΛ & Χημικού Εργαστηρίου και Συντήρησης ΗΛΜ εξοπλισμού ΕΕΛ & αντλιοστασίων: Οι δικαιούμενοι ή συμμετέχοντες στην υπερωριακή απασχόληση για την κάλυψη του ωραρίου λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, είναι συνολικά 16 εργαζόμενοι.

2Τμήμα Αποχέτευσης και ΕΕΛ, γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης Δικτύου Αποχέτευσης: Οι δικαιούμενοι ή συμμετέχοντες στην υπερωριακή απασχόληση για την κάλυψη του ωραρίου λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, προβλέπεται να είναι συνολικά 14 εργαζόμενοι.

Στο Τμήμα Ύδρευσης και συγκεκριμένα στο Γραφείο Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ύδρευσης, λόγω της ανάγκης εργασίας σε βάρδιες για την αντιμετώπιση βλαβών που προκαλούνται στο δίκτυο Ύδρευσης και την αποτροπή του κινδύνου καταστροφής της δημόσιας περιουσίας, της απώλειας ύδατος και του κινδύνου διακοπής της υδροδότησης των δημοτών, θα καθιερωθεί η εργασία των υπηρεσιών αυτών σε 24ωρη βάση και όλες τις ημέρες του μήνα, τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες και πιο συγκεκριμένα σε δύο βάρδιες από 07.00 έως 15.00 και από 14.00 έως 22.00, με επιφυλακή τις υπόλοιπες ώρες μέχρι την έναρξη του κανονικού ωραρίου. Ενδεικτικός αριθμός υπαλλήλων που θα απασχοληθούν, 24.

Στο Τμήμα Ύδρευσης και συγκεκριμένα στο Γραφείο Εγκαταστάσεων Ύδρευσης και Οχημάτων, θα καθιερωθεί η ημερήσια επιφυλακή όλες τις ημέρες του μήνα, τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες. Ενδεικτικός αριθμός υπαλλήλων που θα απασχοληθούν, έξι.

Τμήμα Ύδρευσης, γραφείο Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ύδρευσης: Οι δικαιούμενοι ή συμμετέχοντες στην υπερωριακή απασχόληση για την κάλυψη του ωραρίου λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, προβλέπεται να είναι συνολικά 24 εργαζόμενοι, σήμερα όμως υφίστανται 20.

 Τμήμα Ύδρευσης, γραφείο Εγκαταστάσεων Ύδρευσης και Οχημάτων Οι δικαιούμενοι ή συμμετέχοντες στην υπερωριακή απασχόληση για την κάλυψη του ωραρίου λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, προβλέπεται να είναι συνολικά 12 εργαζόμενοι.

Ύδρευση: Οι δικαιούμενοι ή συμμετέχοντες στην υπερωριακή απασχόληση για την κάλυψη του ωραρίου λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας (τηλεφωνικό κέντρο ύδρευσης) προβλέπεται να είναι συνολικά 8 εργαζόμενοι.

Διεύθυνση Προγραμματισμού

και Νέων Υποδομών

Η λειτουργία της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών δε βασίζεται σε βάρδιες, επιφυλακές και αντιμετώπιση (συνήθως) έκτακτων γεγονότων.

Ωστόσο, είτε λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων, που προκύπτουν από την επίβλεψη χρηματοδοτούμενων έργων και των συνοδών τους, είτε λόγω της αύξησης του όγκου εργασίας για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού, που απορρέει από το διευρυμένο Δήμο Βόλου (αυξημένος αριθμός δειγμάτων – αναλύσεων – ελέγχων – επανελέγχων) και σε συνδυασμό με τη μείωση του προσωπικού, απαιτούνται επιπλέον ώρες, πέραν του τακτικού ωραρίου απασχόλησης του προσωπικού.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το