Οικονομία

Airbnb: Επιστέφονται πρόστιμα και αλλάζουν οι κανόνες για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Καταργείται το πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων εφόσον έχουν δηλωθεί στη φορολογία εισοδήματος. Μάλιστα, τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από το 2018 μέχρι σήμερα, εφόσον αφορούν σε τέτοιες περιπτώσεις (δηλαδή τα μισθώματα τα έχουν δηλωθεί στην φορολογία εισοδήματος) ακυρώνονται ή, εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται ή επιστρέφονται κατά περίπτωση.

Αυτό προβλέπεται στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού» που τέθηκε υπό διαβούλευση.

Ως γνωστό σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ. Πλέον όμως το πρόστιμο δεν θα επιβάλλεται στην περίπτωση που το εισόδημα που προκύπτει από την εκπρόθεσμη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής, έχει περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους. Σύμφωνα με την ίδια διάταξη “πράξεις επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν από την 1η.1.2018 και μετά για εκπρόθεσμη υποβολή Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, εφόσον το εισόδημα που προκύπτει από την εκπρόθεσμη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής έχει περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, ακυρώνονται ή, εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται ή επιστρέφονται κατά περίπτωση”.

Με άλλη διάταξη, στο ίδιο νομοσχέδιο, έρχονται αλλαγές στη έκδοση φορολογικής ενημερότητας για όσους πωλούν ακίνητα και έχουν ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ουσιαστικά η διάταξη αυτό καθορίζει τα ποσοστά παρακράτησης των χρεών από το τίμημα της πώλησης.

Με βάση τη νέα ρύθμιση, στην περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει οφειλές ρυθμισμένες, ληξιπρόθεσμες ή μη ληξιπρόθεσμες, εκδίδεται φορολογική ενημερότητα με ποσό παρακράτησης ποσοστού 70% επί του τιμήματος εφόσον το τίμημα δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας και έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.

Συγκεκριμένα η νέα διάταξη, που συμπληρώνει διάταξη του ν. 4987/2022, προβλέπει τα εξής:

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή, εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας περιορισμένης ισχύος, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον 1 μήνα.

Η Φορολογική Διοίκηση και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης ορίζει υποχρεωτικά όρο παρακράτησης στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία. Το παρακρατούμενο ποσό λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών.

Ειδικά για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία, το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται με ποσό παρακράτησης ποσοστού 70 % επί του τιμήματος, εφόσον το τίμημα δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.

Εάν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή άνω των 50.000 ευρώ, ορίζεται ποσοστό παρακράτησης 50% επί του τιμήματος, εφόσον αυτό δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των συνολικών οφειλών σε αναστολή.

Εάν το τίμημα υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας και το ποσό της παρακράτησης, υπολογιζόμενο επί του τιμήματος είναι μικρότερο των οφειλών, εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας με υπολογισμό του ποσού της παρακράτησης επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της παρακράτησης που προκύπτει από τον υπολογισμό αυτό δεν υπερβαίνει το τίμημα.

Πηγή: newmoney.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το