Τοπικά

16 προσλήψεις εποχικών στον Δήμο Αλμυρού

Στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού θα προχωρήσει ο Δήμος Αλμυρού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας δύο μηνών. Σύμφωνα με την προκήρυξη θα προσληφθούν 14 εργάτες καθαριότητας και δυο ηλεκτρολόγοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η διάρκεια σύμβασης των εργατών θα είναι για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου, για την κάλυψη των εποχικών αναγκών. Για τους εργάτες καθαριότητας δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα.
Για τους ηλεκτρολόγους απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου α’ ειδικότητας 1η ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας α’ ειδικότητας του π.δ. 108/2013. Ακόμη, απαιτείται ο ομώνυμος αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολών µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμυρού almyros-city.gr.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το