Τοπικά

Πρόσληψη 18 εργατών στην Υπηρεσία Κοιμητηρίων του Δήμου Βόλου με οκτάμηνες συμβάσεις

Στην πρόσληψη συνολικά 18 ατόμων με οκτάμηνες συμβάσεις για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην Υπηρεσία Κοιμητηρίων, θα προχωρήσει ο Δήμος Βόλου. Πρόκειται για 12 ΥΕ Εργάτες ταφών-εκταφών και 6 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας. Στο μεταξύ, στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών στους παιδικούς σταθμούς, θα προχωρήσει ο ΔΟΕΠΑΠ- ΔΗΠΕΘΕ. Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε ομόφωνα στην τελευταία του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να προσληφθούν 4 Βοηθοί Βρεφοκόμοι με δίμηνες συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Για τις 18 θέσεις στην Υπηρεσία Κοιμητηρίων, σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε χθες στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κτίριο
Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, Τ.Κ.:38446 Νέα Ιωνία Βόλου, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Ελένης Γελαδά (τηλ. επικοινωνίας: 2421353121, 2421353124).

Προσλήψεις σε Παιδικούς Σταθμούς
Όπως προαναφέρθηκε, στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών στους παιδικούς σταθμούς, θα προχωρήσει ο ΔΟΕΠΑΠ- ΔΗΠΕΘΕ. Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε ομόφωνα στην τελευταία του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να προσληφθούν 4 Βοηθοί Βρεφοκόμοι με δίμηνες συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Να αναφερθεί ότι η έκτακτη ανάγκη πρόσληψης προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις προκύπτει από την ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, με αυξημένο αριθμό διαθέσιμων εγκεκριμένων θέσεων, τον περιορισμένο αριθμό του προσωπικού, σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας και την κείμενη νομοθεσία, που έχει ως αποτέλεσμα πολλά παιδιά να μείνουν εκτός παιδικών σταθμών.
Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν το χρονικό διάστημα από 17 Σεπτεμβρίου έως 16 Νοεμβρίου, ενώ η δαπάνη αποδοχών θα καλυφτεί από τις τακτικές αποδοχές νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού μέσω ΕΣΠΑ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) με το ποσό των 7.424 ευρώ και από κωδικό του προϋπολογισμού με το ποσό των 1.860 ευρώ.

Πρόσληψη νηπιαγωγού
Στο μεταξύ, στην πρόσληψη ενός νηπιαγωγού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την υλοποίηση του προγράµµατος
«Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» στην
Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης –
∆ηµοτικό Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης ∆ήµου Βόλου
(Κ.Ε.Κ.Π.Α.-∆.Ι.Ε.Κ.) θα προχωρήσει η ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το