Τοπικά

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο: «Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και Διαδίκτυο των Πραγμάτων»

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και Διαδίκτυο των Πραγμάτων – (Μaster of Science in Modern Communication Systems and the Internet of Things)» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και Διαδίκτυο των Πραγμάτων» (ΦΕΚ 645 Β’/15-02-2022), είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων στις σύγχρονες τεχνολογίες δικτύωσης και επικοινωνίας αλλά και στο διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things, IoT). Ειδικότερα στοχεύει σε γνωστικές περιοχές που ήδη διαμορφώνουν, σε παγκόσμιο επίπεδο, τις τεχνολογικές εξελίξεις και την βιομηχανία ηλεκτρονικών συσκευών, όπως η Διακίνηση Πολυμεσικού Περιεχομένου (Multimedia Content Delivery), Συστήματα και Τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT Systems and Technologies), Υπολογιστική και Δικτύωση Νέφους – Ομίχλης (Cloud and Fog Computing and Networking), Ασφάλεια Δικτυοκεντρικών Συστημάτων (Networked Systems Security), Τεχνολογίες ενσωματωμένων συστημάτων (Embedded systems technologies), Συστήματα Αισθητήρων και Ενεργοποιητών (Sensors and actuators Systems).

Το ΠΜΣ εμβαθύνει στις περιοχές των επικοινωνιών που αφορούν στη δημιουργία υποδομών ασύρματης ή ενσύρματης δικτύωσης μικρής και μεγάλης κλίμακας τόσο στον κορμό (backbone) όσο και στα άκρα (edge). Το ΠΜΣ παρέχει τα εφόδια και το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο για επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων καθώς και για την αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων της αγοράς εργασίας στους σχετικούς τομείς ή και για σπουδές διδακτορικού επιπέδου στο χώρο της μελέτης και ανάπτυξης δικτυακών και επικοινωνιακών συστημάτων, υποδομών και εφαρμογών. Προς αυτή την κατεύθυνση υφίσταται υποστήριξη απο το Ερευνητικό Εργαστήριο Ασύρματων και Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων και δυνατότητα συμμετοχής στις ερευνητικές του δραστηριότητες όπως αναλυτικά περιγράφονται στην ιστοσελίδα του: https://wimots.ds.uth.gr/. Για τη χορήγηση του Π.Μ.Σ. απαιτείται: (α) η επιτυχής εξέταση σε οκτώ μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, και (β) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για το Π.Μ.Σ. με πλήρη φοίτηση είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και με μερική φοίτηση έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων χρησιμοποιεί την υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα και υποστηρίζεται από όλα τα απαραίτητα σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα. Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται κατά κανόνα Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα και Σάββατο (εναλλακτικά από Παρασκευή απόγευμα έως Κυριακή). Τα μαθήματα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως βάσει των προβλέψεων του Ν. 4597/22. Οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. έχουν την απαραίτητη εμπειρία και η ομάδα υποστήριξης τεχνικών θεμάτων έχει την επάρκεια διεξαγωγής διδασκαλίας εξ αποστάσεως .
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 1800,00 ευρώ, με εξαίρεση τους φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 86 του Ν.4597/22 σε ποσοστό ως 30% των εισακτέων.
Στο Π.Μ.Σ. «Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και πρώην Τ.Ε.Ι.: α) Τμημάτων Πληροφορικής, β) Τμημάτων Θετικών Επιστημών, γ) Πολυτεχνικών Τμημάτων και ισοδύναμων τμημάτων του εξωτερικού των οποίων το αντικείμενο άπτεται του αντικειμένου του Π.Μ.Σ., δ) πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων με συνάφεια στο αντικείμενο του εν λόγω Π.Μ.Σ. και ε) απόφοιτοι στρατιωτικών σχολών που κατά περίπτωση κρίνονται από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών.
H τελική επιλογή των Μεταπτυχιακών Σπουδαστών γίνεται μετά από προσωπική συνέντευξη, με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (30%),
Συνάφεια Διπλωματικής Εργασίας με τους στόχους του Π.Μ.Σ. (15%),
Διαθέσιμη Επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το Π.Μ.Σ. (10%),
Επιστημονικό & Ερευνητικό έργο, όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, σχετικά με το Π.Μ.Σ. (15%),
Επίπεδο γνώσης Αγγλικής γλώσσας (10%),
Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών (5%),
Γνώση χρήσης Η/Υ (5%),
Συστατικές Επιστολές (συνολικά) (5%), και
Επιπρόσθετα προσόντα (σεμινάρια, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κ.λ.π.) (5%)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται αρχικά να συμπληρώσουν ηλεκτρονική αίτηση που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://forms.office.com/e/D992tGhHA3 και να αποστείλουν με e-mail στο [email protected] την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων των σχετικών με το ΠΜΣ τίτλων σπουδών (πτυχίων ή/και μεταπτυχιακών). Στην σενέχεια οι πληρούντες τα βασικά κριτήρια συνάφειας θα ενημερωθούν για την διενέργεια προσωπικής συνέντευξης η οποία μπορεί να λάβει χώρα και διαδικτυακά.
Εφόσον επιλεγείτε θα ενημερωθείτε με email και θα πρέπει στην συνέχεια να αποστείλετε φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ τα οποία είναι τα παρακάτω:
Εκτυπωμένη την αίτηση που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (στο τέλος της διαδικασίας συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης δίνεται η δυνατότητα λήψης του αρχείου της φόρμας που θα συμπληρωθεί).
Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
Αντίγραφα πτυχίων/διπλωμάτων.
Πρωτότυπα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας ή Παραρτήματα Διπλώματος.
Αποδεικτικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (καθώς και της ελληνικής αν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. στην ελληνική). (Γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που δέχεται το ΑΣΕΠ ως επιπέδου Β2 και άνω).
Δύο Συστατικές Επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ. Σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν και επιστολές προερχόμενες από πρώην ή νυν στελέχη του επαγγελματικού τους χώρου.
Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν (επικυρωμένα έγγραφα από Ασφαλιστικό Φορέα ή από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία).
Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις (εφόσον υφίστανται).
Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών (εφόσον υφίστανται).
Πιστοποιητικά γνώσης χρήσης Η/Υ (εφόσον υφίστανται αλλά δεν είναι απαραίτητα εάν ο υποψήφιος διαθέτει σχετικό τίτλο σπουδών πχ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανικού ΗΥ, Πληροφορικής, Ψηφιακών Συστημάτων κ.λπ.).
Επιπρόσθετα προσόντα όπως σεμινάρια, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, κ.λπ.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του ΠΜΣ στην παρακάτω διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ
Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Περιφερειακή Οδός Λάρισας-Τρικάλων,
Τ.Κ. 41500, Λάρισα
Τηλ: 2410.684.708
(Π.Μ.Σ. Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και Διαδίκτυο των Πραγμάτων – Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για τις σπουδές από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., τηλ: 2410684708, e-mail: [email protected], και [email protected], καθώς και από το website του Π.Μ.Σ. στην ιστοσελίδα: https://csiot.ds.uth.gr/.

Υποβολή υποψηφιοτήτων μπορεί να γίνει από ΔΕΥΤΕΡΑ 15/04/2024 έως και την ΚΥΡΙΑΚΗ 16/06/2024. Σε περίπτωση μη κάλυψης των διαθέσιμων θέσεων θα υπάρξει και Β’ φάση υποβολής υποψηφιοτήτων.
H έναρξη των μαθημάτων προσδιορίζεται για τις αρχές Οκτωβρίου του 2024.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το