Τοπικά

Επέκταση δικτύου ύδρευσης με νέες παροχές από τη ΔΕΥΑΜΒ

 

Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει το έργο της επέκτασης του δικτύου ύδρευσης και την κατασκευή νέων παροχών, συνολικού προϋπολογισμού 290.000 ευρώ προκήρυξε η ΔΕΥΑΜΒ.

Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, το τεχνικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται είναι η κατασκευή νέων παροχών ύδρευσης με τις απαραίτητες μικρές επεκτάσεις του δικτύου ύδρευσης και, σε διάφορες θέσεις του Δήμου Βόλου, για την εξυπηρέτηση σχετικών αιτημάτων καταναλωτών.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους έχει οριστεί η Δευτέρα 31 Ιανουαρίου, ενώ η αποσφράγισή τους έχει προσδιοριστεί για την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου.
Οι εργασίες κατασκευής του έργου, θεωρούνται ότι αρχίζουν με την πρώτη εντολή που θα δοθεί στον ανάδοχο. Διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται για ένα ενιαίο έργο, αλλά για 22 διάφορες εργασίες διάσπαρτες χωρικά, που η εντολή εκτέλεσής τους θα δίνεται ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΜΒ, όπως αυτές θα παρουσιάζονται κάθε φορά.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Συντήρηση – απόφραξη δικτύων αποχέτευσης
Στο μεταξύ, διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την κατασκευή του έργου της συντήρησης και απόφραξης των δικτύων αποχέτευσης, προκήρυξε η ΔΕΥΑΜΒ. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.080.000 ευρώ, ενώ βάσει του τεχνικού αντικειμένου της σύμβασης προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:
-Επισκευή ή αντικατάσταση αγωγών του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, που δημιουργούν προβλήματα στη σωστή λειτουργία του δικτύου.
-Επισκευή ή αντικατάσταση διακλαδώσεων.
-Επισκευή ή αντικατάσταση προβληματικών αγωγών αποχέτευσης όμβριων υδάτων.
-Επισκευή ζημιών σε φρεάτια ελέγχου υδροσυλλογής και τους αγωγούς σύνδεσης των φρεατίων με το κεντρικό δίκτυο όμβριων.
– Επισκευή αγωγών μεταφοράς λύματος, που λειτουργούν υπό πίεση (καταθλιπτικοί αγωγοί).
– Έλεγχος και η συντήρηση του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης επεξεργασμένου λύματος.
– Αποφράξεις – καθαρισμοί αγωγών ακαθάρτων και των διακλαδώσεών τους.
– Καθαρισμός σχαρών και πυθμένα των αντλιοστασίων ακαθάρτων.
– Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής.
– Απόφραξη αγωγών σύνδεσης των φρεατίων υδροσυλλογής με το κεντρικό δίκτυο όμβριων.
– Εργασίες αποκατάστασης οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων.
– Αντικατάσταση καλυμμάτων φρεατίων είτε λόγω θραύσης αυτών είτε λόγω κλοπής.
Να αναφερθεί ότι η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ, ενώ η μελέτη του έργου έχει εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών. Η συνολική προθεσμία περαίωσής του καθορίζεται σε 12 μήνες και Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου θα είναι η Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το