Τοπικά

Ζητούν την ίση αντιμετώπιση των υπαλλήλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων

Nα αντιμετωπίζονται όλοι οι υπάλληλοι με τον ίδιο τρόπο προκειμένου να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στην διεκδίκηση των θέσεων ευθύνης αλλά και να μην υπολογιστούν τα µόρια από την αναπλήρωση όταν εφαρμοστεί η προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων ζητούν με επιστολή τους στον Υπουργό Εσωτερικών και την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης οι αιρετοί εκπρόσωποι υπηρεσιακού συμβουλίου και συμβουλίου επιλογής προϊσταμένων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η επιστολή που απέστειλαν στους Υπουργούς:

“Στους επόμενους μήνες, αν διεξαχθούν όπως ορίζει ο Ν.4369/2016, οι επιλογές Προϊσταμένων στο Δημόσιο, θα κληθούμε να επικυρώσουμε και όχι να μοριοδοτήσουμε τις αποφάσεις ανάθεσης – ορισμού Προϊσταμένων του Πολιτικού Προϊσταμένου μας. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, δεν έχουν πραγματοποιηθεί κρίσεις με αξιοκρατικά κριτήρια
εδώ και πολλά χρόνια. Βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης οι ίδιοι άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια, με απόφαση ανάθεσης από τον ίδιο Περιφερειάρχη.
Επί σειρά ετών η πλειοψηφία των υπαλλήλων αδικείται, από το καθεστώς αναπλήρωσης για τις θέσεις ευθύνης, καθώς η ∆ιοίκηση δεν προέβαινε σε προκήρυξη με αξιοκρατικά κριτήρια των θέσεων αυτών. Πολλοί υπάλληλοι µε περισσότερα πολλές φορές τυπικά προσόντα, δεν ορίστηκαν αναπληρωτές προϊστάμενοι, ή υπήρξαν περιπτώσεις ορισµού αναπληρωτή
προϊστάμενου, όπου δεν τηρήθηκαν οι οργανικές διατάξεις και οι προϋποθέσεις που ορίζει το αρ.87, Ν.3528/2007.
Ενώ έχει καταστρατηγηθεί κάθε έννοια ισότητας, ισονομίας, ίσης ευκαιρίας και ίσης μεταχείρισης των υπαλλήλων όπως ορίζεται από το Σύνταγμα αρ.4§1, οι επικείμενες κρίσεις θα ξεκινήσουν σε πολλές περιπτώσεις, με ένα προβάδισμα 40 μορίων υπέρ των ίδιων ανθρώπων, που με ‘διακριτική ευχέρεια’ και χωρίς καμία αιτιολόγηση στις αποφάσεις ανάθεσης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας όρισε. Αρκετοί υπάλληλοι μέσα από μια άνιση και άδικη μεταχείριση, θα οδηγηθούν σε χαμηλότερη μοριοδότηση, ενώ στην πραγματικότητα θα
έπρεπε να είχαν το ίδιο δικαίωμα στην διεκδίκηση των θέσεων ευθύνης. Με το να µην εφαρμόζεται η προβλεπόμενη αξιοκρατική διαδικασία επί σειρά ετών, αλλά να
επιλέγονται προϊστάμενοι κατά παράβαση της κείµενης νοµοθεσίας, υπήρξε διαιώνιση των φαινομένων ευνοιοκρατίας και συντηρείται επί του παρόντος η αίσθηση της άνισης, άδικης
και αδιαφανούς διοίκησης στους υπαλλήλους.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην αριθμ.126/2018 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου στο Ι Τμήμα, αναφέρει ότι ‘Το Σύνταγμα κατοχυρώνει την ορθολογική, αποτελεσματική και
27/1/2019 ΑΙΤΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΣ & ΣΕΠ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ – Έγγραφα Google https://docs.google.com/document/d/1yLdVdtwVtlWc0TY4g9gSB2_rgTqgP9x0hIHz1wvoLv8/edit 2/4 αδιάλειπτη λειτουργία της Διοίκησης, η οποία προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την επιλογή των καταλληλότερων υπαλλήλων στις θέσεις ευθύνης μέσω ενός συστήματος επιλογής, το οποίο διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, αξιοκρατίας και αντικειμενικότητας, προϋπόθεση που ΔΕΝ εξασφαλίζεται κατά την εφαρμογή των διατάξεων περί αναπλήρωσης Προϊσταμένων , ως εκ του προσωρινού χαρακτήρα της αναπλήρωσης αυτής. ’ Η αναπλήρωση προϊσταμένων είναι προσωρινό μέτρο, όπως ορίζεται στην εγκύκλιο µε αρ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ.35.46/2257/οικ.26574/14-10-2016, όπου αναφέρεται ρητά ότι οι διατάξεις περί αναπλήρωσης αποτελούν προσωρινό μέτρο πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, στις περιπτώσεις που για αυτήν εκδίδεται απόφαση του αρμοδίου οργάνου και δεν γίνεται αυτοδικαίως, θα πρέπει πάντοτε στις σχετικές αποφάσεις να εμπεριέχεται αιτιολογία. Στις αποφάσεις ορισμού αναπληρωτή προϊσταμένου, από τη διοίκηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, δεν αιτιολογείται γιατί επιλέγεται ο συγκεκριμένος υπάλληλος (ειδικά όταν πρόκειται για ομοιόβαθμους υπαλλήλους), αλλά υπάρχει μια απλή αναφορά ‘μέχρι την επιλογή προϊσταμένου από τα υπηρεσιακά συμβούλια’.

Στην Εγκύκλιο του ΥΠΔΑ με Αριθ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.35.49/2356/οικ.38996, 10/11/2017 ‘ Μεταβατικές Τοποθετήσεις Προϊσταμένων στις νέες οργανωτικές δομές, σύμφωνα με το
άρθρο 18 του ν.4492/2017’, αναφέρεται ότι οι διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 86 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4369/2016 και συμπληρώθηκε
με το άρθρο δεύτερο του ν.4464/2017 (Α’ 46), σύμφωνα με τις οποίες: « Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου, η θέση προκηρύσσεται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών και η διαδικασία τοποθέτησης προϊσταμένου ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την προκήρυξη της θέσης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.44 /2185 /34157, 18-11-2015, η αναπλήρωση προϊσταμένων είναι αναγκαία ενόψει της αρχής της συνέχειας της
λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας, αφορά δε περιπτώσεις όπου ο προς αναπλήρωση προϊστάμενος είτε απουσιάζει είτε κωλύεται είτε έχει κενωθεί η θέση του . Ο αναπληρωτής
προϊστάμενος οργανικής μονάδας με υποκείμενες οργανικές μονάδες (ήτοι Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης) πρέπει α) να είναι προϊστάμενος σε οργανική
μονάδα, β) η οργανική μονάδα να είναι υποκείμενη στην μονάδα της οποίας αναπληρώνεται ο προϊστάμενος, δηλ. ο αναπληρωτής του Διευθυντή να είναι ο προϊστάμενος Τμήματος και
γ) ο αναπληρωτής να είναι κατά κυριολεξία προϊστάμενος, δηλ. να μην είναι αναπληρωτής προϊσταμένου. Κατά τη διάρκεια δε της αναπλήρωσης, που αποτελεί προσωρινό τρόπο
πλήρωσης της κενωθείσας θέσης, μέχρι την επιλογή προϊσταμένου με τις ισχύουσες διατάξεις περί επιλογής προϊσταμένων ή μέχρι τη μετακίνηση στη θέση αυτή άλλου Προϊσταμένου, ο
αναπληρωτής προϊστάμενος συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊσταμένου Τμήματος. Αναπλήρωση δε, του Προϊσταμένου Τμήματος εν προκειμένω δεν θα ήταν εφικτή,
καθόσον η θέση αυτή δεν έχει κενωθεί.

Σύμφωνα με την πράξη 192, ΤΜΗΜΑ Ι, Συν/ση 16η/19.6.2007, του Ελεγκτικού Συνεδρίου ‘Αν κενωθεί θέση προϊσταμένου πριν από τη λήξη της τριετίας το υπηρεσιακό συμβούλιο
επιλέγει νέο προϊστάμενο για το υπόλοιπο της θητείας, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τότε που κενώθηκε η θέση. Και τούτο διότι εντός του χρονικού αυτού διαστήματος πρέπει, να προχωρήσει επιλογή νέου προϊσταμένου και κατά συνέπεια, μετά την πάροδο αυτού, τόσο η αναπλήρωση όσο και η καταβολή του αντίστοιχου επιδόματος παύει να έχει νόμιμο έρεισμα.
27/1/2019 ΑΙΤΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΣ & ΣΕΠ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ – Έγγραφα Google https://docs.google.com/document/d/1yLdVdtwVtlWc0TY4g9gSB2_rgTqgP9x0hIHz1wvoLv8/edit 3/4 Αντίθετη ερμηνεία θα είχε ως αποτέλεσμα την επ΄ αόριστο διατήρηση αναπληρωτών προϊσταμένων, η οποία δεν ήταν στις προθέσεις του νομοθέτη, που θέλησε την εντός σύντομου χρονικού διαστήματος (ενός μηνός) οριστική τοποθέτηση προϊσταμένων (Ι Τμ. 23/2005, 44/2001, 192/1998 κ.ά)’. Κίνηση της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης προκειμένου να αποφευχθεί διαιώνιση της προσωρινής ανάθεσης καθηκόντων, καθώς και
υπό το καθεστώς του ν.3260/2004, (βλ. άρθρο 8 παρ.12) ο νομοθέτης θέλησε την άμεση (εντός μηνός) πλήρωση των εν λόγω θέσεων.

Η μοριοδότηση του χρόνου υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου με ανάθεση, που υποθάλπουν την υποκειμενικότητα και την «ημετεροκρατία», έχουν καταδικαστεί σύσσωμα από το
συνδικαλιστικό κίνημα, Δελτίο Τύπου ΑΔΕΔΥ αρ.πρωτ.65,09/02/2017, Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. αρ.πρωτ.15/04-02-2017, ΣΥΠΑ 04/02/2017, Σ.Ε.ΠΕ.ΚΕ.Μ. αρ.πρωτ.6/26-01-2017,
Σ.Ε.Π.Ε.Θ αρ.πρωτ.77, 25/05/2018.
Η ύπαρξη αυτών των απίστευτων καταγγελιών από τα Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, ουσιαστικά καταδεικνύουν δόλο, ο οποίος είναι Ποινικά, Διοικητικά & Αστικά κολάσιμος, από αιρετούς υπαλληλους που εκτελούν Υπηρεσία Δημοσίου συμφέροντος. Εκμεταλλεύονται το προσωρινό χαρακτήρα της αναπλήρωσης μετατρέποντας την σε μόνιμη, αφού επί χρόνια η διοίκηση δεν προκηρύσσει τις θέσεις Δ/ντων & Τμηματαρχών. Αντίθετα υπήρξαν αναιτιολόγητες αποφάσεις ορισμού, αυθαίρετες αλλά σκόπιμες μετακινήσεις-μεταθέσεις υπαλλήλων, προκειμένου να ανατεθεί η αναπλήρωση των κενών θέσεων ευθύνης, σε υπαλλήλους της αρεσκείας των Περιφερειακών Αρχών και σκόπιμη Μη τήρηση των προϋποθέσεων του αρ.87, Ν.3528 .

Στην απόφαση 34/2012, του ελεγκτικού συνεδρίου ορίζεται ότι σε περίπτωση σύστασης ή κένωσης θέσης προϊσταμένου, εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός, επιβάλλεται να επιλεγεί ο νέος προϊστάμενος. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος, ακόμα και αν η θέση προϊσταμένου παραμένει κενή, λόγω μη κίνησης ή μη ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας πλήρωσής της, η άσκηση των σχετικών καθηκόντων εκ μέρους του αναπληρωτή είναι μη νόμιμη (πρβλ. Πράξεις Ι Τμ. Ελ. Συν. 206/2011, 43/2010, 170/2009, 35, 22/2008). Πρέπει κατά ρητή επιταγή του νομοθέτη, να προχωρήσει η επιλογή νέου προϊσταμένου, κατά συνέπεια, μετά την πάροδο αυτού, η «αναπλήρωση» παύει να έχει νόμιμο έρεισμα. Αντίθετη ερμηνεία θα είχε ως αποτέλεσμα την επ’ αόριστον διατήρηση αναπληρωτών προϊσταμένων, η οποία δεν ήταν στις προθέσεις του νομοθέτη, που θέλησε την εντός συντόμου χρονικού διαστήματος (ενός μηνός) οριστική τοποθέτηση προϊσταμένων (βλ. Πράξεις Ι Τμ. Ελ.Συν. 134/2009, 35/2008 κ.ά).

Το ίδιο αναφέρεται και στην εγκύκλιο με αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.44 /2185 /34157/18-11-2015, του Υπ.Εσωτ. και Διοικ. Ανασυγκρότησης ‘κατά τη διάρκεια δε της αναπλήρωσης, που
αποτελεί προσωρινό τρόπο πλήρωσης της κενωθείσας θέσης μέχρι την επιλογή προϊσταμένου με τις ισχύουσες διατάξεις περί επιλογής προϊσταμένων’.
Περαιτέρω, οι διατάξεις περί αναπλήρωσης προϊσταμένων, ιδίως του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ., ν.3528/2007), δεν αποτελούν ειδικές διατάξεις επιλογής/ή και
τοποθέτησης, αλλά πάγιες διατάξεις για την άσκηση καθηκόντων ευθύνης κατ’ αναπλήρωση 27/1/2019 ΑΙΤΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΣ & ΣΕΠ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ – Έγγραφα Google https://docs.google.com/document/d/1yLdVdtwVtlWc0TY4g9gSB2_rgTqgP9x0hIHz1wvoLv8/edit 4/4
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προϊστάμενου, καθώς και σε περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης ευθύνης.
Το περιεχόμενο και η δικαιολογητική βάση των γενικών διατάξεων του άρθρου 87 παρ. 1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007 όπως ισχύει), σύμφωνα με τις οποίες « Τον
προϊστάμενο, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντα του (…) ». Όπως σαφώς προκύπτει εκ των ανωτέρω, προκειμένου να τίθενται σε εφαρμογή οι διατάξεις περί
αναπλήρωσης προϊσταμένων, θα πρέπει αυτοί (οι προϊστάμενοι) είτε να απουσιάζουν, είτε να κωλύονται. Εξ αντιδιαστολής προκύπτει, ότι αν δεν συντρέχει κάποια εκ των ως άνω περιοριστικώς αναφερομένων δύο προϋποθέσεων (απουσία ή κώλυμα), τότε ουδείς λόγος γίνεται περί αναπλήρωσης.

Η πριμοδότηση σε προϊσταμένους ορισμένους από Πολιτικό Προϊστάμενο, χωρίς προηγούμενη κρίση Υπηρεσιακού Συμβουλίου, είναι αντίθετη στην κείμενη νομοθεσία και στις αρχές της ισότητας, της αμεροληψίας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας. Για να μην αδικηθεί κανείς συνάδελφος στις επικείμενες κρίσεις αλλά και ούτε εμείς ως αιρετοί εκπρόσωποι να δεσμευόμαστε από αποφάσεις ανάθεσης ορισμού Προϊστάμενου, να πριμοδοτήσουμε υπέρ των αναπληρωτών, την στιγμή που άλλοι συνάδελφοι ξεκινούν από μηδενική βάση, επειδή δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να διεκδικήσουν θέση ευθύνης, αιτούμαστε να αντιμετωπίζονται όλοι οι υπάλληλοι µε τον ίδιο τρόπο, να τηρηθεί η αρχή της ισότητας, να έχουν όλοι οι συνάδελφοί μας τις ίδιες ευκαιρίες στην διεκδίκηση των θέσεων ευθύνης και να μην υπολογιστούν τα µόρια από την αναπλήρωση η οποία βάσει νόμου αποτελεί προσωρινό μέτρο πλήρωσης και όχι μόνιμο καθεστώς, όταν εφαρμοστεί η προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, βάσει του Ν.4369/2016”.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το