Τοπικά

Yποβολή υποψηφιοτήτων για εννέα επιστημονικούς διευθυντές των ερευνητικών ινστιτούτων του Π.Α.Κ.Ε.Κ “Ιάσων”

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας – ΠΑ.Κ.Ε.Κ. «ΙΑΣΩΝ» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας απευθύνει πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή εννέα θέσεων Επιστημονικών Διευθυντών (Ε.Δ.) των Ερευνητικών Ινστιτούτων (Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) «ΙΑΣΩΝ», λόγω λήξης της θητείας τους, με τριετή θητεία, σύμφωνα με την περιγραφή των θέσεων στον παρακάτω πίνακα

  1. Περιγραφή Θέσεων

Θέσεις Επιστημονικών Διευθυντών Ερευνητικών Ινστιτούτων

 

Α/Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΕΔΡΑ
1 Ευφυών Συστημάτων Παραγωγής και Ευφυών Πόλεων ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 ΒΟΛΟΣ
2 Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
3 Κινησιολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 ΤΡΙΚΑΛΑ
4 Ασφάλειας Συστημάτων και Επιστήμης Δεδομένων ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 ΛΑΜΙΑ
5 Διάγνωσης και Θεραπείας του Καρκίνου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 ΛΑΡΙΣΑ
6 Αποκατάστασης και Ευεξίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 ΛΑΜΙΑ
7 Διδακτικής και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 ΒΟΛΟΣ
8 Ξύλου – Επίπλου και Ξύλινης Συσκευασίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
9 Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 ΤΡΙΚΑΛΑ

2.         Προϋποθέσεις

α. Ο/Η Επιστημονικός Διευθυντής/ρια του Ε.Ι. πρέπει να έχει ερευνητική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του Ε.Ι., εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων ερευνητικών έργων/προγραμμάτων και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και διοικητική εμπειρία.

β. Ως Επιστημονικός Διευθυντής/ρια δύναται να επιλεγεί οποιοσδήποτε επιστήμων έχει τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου και προέρχεται από μια (1) από τις κατηγορίες των περ. α) έως γ) του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 131. του ν. 4957/2022 (Α’

141) ήτοι: α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού   (Ε.Ε.Π.),   Εργαστηριακού   Διδακτικού   Προσωπικού   (Ε.ΔΙ.Π.)   και Ειδικού

Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), β) επισκέπτες Καθηγητές, συνεργαζόμενοι Καθηγητές, επισκέπτες ερευνητές, ερευνητές επί συμβάσει, εντεταλμένοι διδάσκοντες και μεταδιδάκτορες, γ) ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π.

3.         Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητες του Ε.Δ. του Ε.Ι. είναι:

α. η εκπροσώπηση του Ε.Ι. κατά τη σύναψη συμβάσεων ή συμφωνιών που αφορούν στο Ε.Ι., οι οποίες συνυπογράφονται από το Ίδρυμα ή τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιδρύματος,

β. ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του Ε.Ι. και η ευθύνη για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία του,

γ.          η κατάρτιση της ερευνητικής και αναπτυξιακής πολιτικής του Ε.Ι.,

δ. η σύνταξη και υποβολή προς το Δ.Σ. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. ετήσιου προϋπολογισμού, καθώς και ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων του Ε.Ι.,

ε.          η υποβολή αναπτυξιακού σχεδίου του Ε.Ι. προς το Δ.Σ. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.,

στ. η κατάρτιση, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ερευνητικής ομάδας των κατηγοριών των περ. α) έως δ) της παρ. 3 του άρθρου 2, και ιδίως των Επιστημονικών Υπευθύνων έργων/προγραμμάτων που υλοποιούνται μέσω του Ε.Ι., ετήσιας στοχοθεσίας του Ε.Ι. και η παρακολούθησή της,

ζ.           η εκπροσώπηση του Ε.Ι. στο Δ.Σ. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.,

η. η ανάληψη της επιστημονικής ευθύνης έργων/προγραμμάτων που αφορούν στην οικονομική διαχείριση πόρων του Ε.Ι. που υλοποιούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε.,

θ. η μέριμνα για τους χώρους και τον εξοπλισμό που διατίθενται από το Ίδρυμα για τις ανάγκες του,

ι.     η άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., καθώς και όσων άλλων του ανατίθενται από το Δ.Σ. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ

Σημ: Οι αρμοδιότητες των περ. γ) έως στ’) ασκούνται από την Επιστημονική Επιτροπή του Ε.Ι., εφόσον υφίσταται.

4.         Ασυμβίβαστα

Η θέση του Ε.Δ. του Ε.Ι. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους του Σ.Δ. του Ιδρύματος, του Αντιπρύτανη, του Κοσμήτορα, του Προέδρου Τμήματος ή του Διευθυντή Τομέα.

5.         Θητεία

Η θητεία των Επιστημονικών Διευθυντών των Ερευνητικών Ινστιτούτων του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. «ΙΑΣΩΝ» είναι τριετής.

6.         Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Προθεσμία

6.1.    Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν:

ü  Αίτηση προς το ΠΑ.Κ.Ε.Κ. «ΙΑΣΩΝ» με τα πλήρη στοιχεία τους

ü  Βιογραφικό Σημείωμα

 6.2. Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν από την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023

μέχρι και την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 14.00 ηλεκτρονικά, στο πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη διεύθυνση: [email protected]με κοινοποίηση στην Κεντρική Γραμματεία του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. ΙΑΣΩΝ στη διεύθυνση: pek- [email protected]

7.    Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων

7.1.   Η αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συγκροτηθεί με απόφαση της Συγκλήτου.

7.2.   Για τον ορισμό των επιλεγέντων θα εκδοθεί Πρυτανική Πράξη, η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8.  Δημοσιοποίηση – Παροχή Πληροφοριών

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.

«ΙΑΣΩΝ» καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 24210 06391 , καθώς και στo e-mail: [email protected]

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το