Τοπικά

Υπηρεσίες συμβούλου στον ∆ήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου για τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων 

Τις τεχνικές προδιαγραφές για τις υπηρεσίες συμβούλου αναφορικά με τη χρηματοδότηση έργων – δράσεων του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου ενέκρινε ο δήμαρχος Π. Κουτσάφτης.
Ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου, προκειμένου να υλοποιήσει τα έργα-δράσεις, που περιλαμβάνονται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του πρέπει, πέραν των ιδίων πόρων, να διεκδικήσει τη χρηματοδότησή τους με την κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων έργων-δράσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως το «Πράσινο Ταμείο», ο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (προγράμματα περιόδου 2014-2021), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Για τον σκοπό αυτό έχει σχεδιάσει σύστημα ωρίμανσης και ένταξης έργων του Δήμου, με αντικείμενο τον έγκαιρο σχεδιασμό και προγραμματισμό των ενεργειών, που είναι απαραίτητες για την ωρίμανσή τους, έτσι ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη και απρόσκοπτη έναρξη της υλοποίησής τους, που δύναται να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2014-2020 ή άλλες χρηματοδοτικές πηγές. Τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα έχουν ανταγωνιστικό χαρακτήρα και ο προγραμματισμός, σχεδιασμός και προετοιμασία τεκμηριωμένων προτάσεων απαιτούν προσαρμογή στις απαιτήσεις της προγραμματικής περιόδου, καθώς και στο νέο θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων για τη μεγαλύτερη δυνατή θετική επίπτωση στην υποβοήθηση υλοποίησης των παρεμβάσεων. Λόγω του ότι η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Πληροφορικής του Δήμου, που εξ αντικειμένου και αρμοδιότητας παρέχει υποστήριξη στην εκάστοτε εμπλεκόμενη Υπηρεσία, που θα κληθεί να ωριμάσει έργα-δράσεις για χρηματοδότηση, δεν είναι επαρκώς στελεχωμένη, καθίσταται απαραίτητη η παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης των Υπηρεσιών του Δήμου από εξωτερικό συνεργάτη.

Συγκεκριμένα ο Δήμος προβλέπεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου για τη χρηματοδότηση έργων – δράσεων του ∆ήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου» σε κατάλληλο σύμβουλο, ο οποίος διαθέτει ανάλογη εμπειρία, προκειμένου να συνδράμει τις υπηρεσίες του Δήμου στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Για τον σκοπό αυτό, μέσω της σχετικής παροχής υπηρεσιών, ο Δήμος θα λάβει υπηρεσίες Συμβούλου για την υποστήριξή του σε προτάσεις πράξεων, που απαιτούν σύνολο ενεργειών για την ωρίμανση-υλοποίησή τους κατά τη διαδικασία της ένταξής τους σε χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία. Επίσης θα λάβει υπηρεσίες για τη διαρκή ενημέρωσή του ως προς τις δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων του αναπτυξιακού σχεδιασμού του στα χρηματοδοτικά προγράμματα. Η δαπάνη της υπηρεσίας έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2020, ανέρχεται στο ποσό των 24.000 € με Φ.Π.Α.(24%).

Οι υπηρεσίες υποστήριξης του συμβούλου θα αφορούν στα έξης αντικείμενα:
-Στη διερεύνηση και παρακολούθηση των υπαρχόντων δυνατοτήτων χρηματοδότησης με σκοπό την αξιοποίησή τους από τον Δήμο.
-Στην εκτέλεση ενεργειών ωρίμανσης κατά τη φάση σύνταξης του φακέλου της πρότασης σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.
-Στην εκτέλεση συμπληρωματικών ενεργειών ωρίμανσης κατά τη φάση αξιολόγησης των πράξεων για την οριστική ένταξή τους.
-Στις διαδικασίες που αφορούν στα ακόλουθα στάδια: Πριν την έγκριση των τευχών δημοπράτησης, πριν την υπογραφή σύμβασης (μετά την ανάδειξη αναδόχου).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το