ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο καιρός σήμερα στον Βόλο

Τοπικά

Τοπικά

«Βροχή» τα διαζύγια και τα σύμφωνα συμβίωσης στον Βόλο

Ραγδαία αύξηση παρουσίασαν και το 2018 τα σύμφωνα συμβίωσης στον Βόλο, καθώς ολοένα και περισσότερα ζευγάρια θέλησαν από τη μια να επισημοποιήσουν τις σχέσεις τους και από την άλλη, να έχουν όλα εκείνα τα νομικά δικαιώματα, που πηγάζουν από αυτό.
Η συνεχιζόμενη και εντεινόμενη οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με τα δικαιώματα που απορρέουν από ένα σύμφωνο συμβίωσης, κυρίως για δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς-αστυνομικούς (μόρια για μεταθέσεις, αμοιβές κ.άλ.) οδήγησαν πολλά ζευγάρια στον συμβολαιογράφο. Επίσης ένας τρίτος παράγοντας είναι και η αναγνώριση του παιδιού, που μπορεί να φέρει στον κόσμο ένα ζευγάρι και που ή δεν έχει τα χρήματα να νομιμοποιήσει τη σχέση του ή δεν θέλει να συνεχίσει μαζί την κοινή πορεία στη ζωή. Το σύμφωνο είναι ένας τρόπος, όπου γίνεται η νόμιμη αναγνώριση του παιδιού, αφήνοντάς το να απολαύσει όλα τα δικαιώματα ενός παιδιού, που προέρχεται από γονείς παντρεμένους με πολιτικό ή θρησκευτικό γάμο, έχει δηλαδή όλα τα δικαιώματα ενός γνήσιου φυσικού τέκνου.
Η αύξηση έφθασε το 69%, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία του Ληξιαρχείου του Δήμου Βόλου, από 45 πράξεις που είχαν καταχωριστεί το 2017, τα σύμφωνα συμβίωσης αυξήθηκαν στα 76 το 2018. Σημειώνεται ότι το 2016 είχαν συναφθεί 27 σύμφωνα και το 2015 13 στη Δημοτική Ενότητα Βόλου, καθώς στις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες του νυν καλλικρατικού Δήμου, καταχωρίζονταν ξεχωριστά.

Και ενώ τα σύμφωνα συμβίωσης αυξήθηκαν, μειώθηκαν οι πολιτικοί γάμοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ληξιαρχείου Βόλου το 2018 καταχωρίστηκαν 223 πολιτικοί γάμοι, έναντι 241 το 2017, 200 το 2016 και 177 το 2015. Για τα έτη 2015 και 2016 οι πολιτικοί γάμοι αφορούν μόνον τη Δημοτική Ενότητα Βόλου, ενώ για τα έτη 2017 και 2018 αφορούν όλες τις δημοτικές ενότητες του καλλικρατικού Δήμου Βόλου, εκτός της Πορταριάς και της Ν. Αγχιάλου.
Αντίστοιχα καταχωρίστηκαν το 2018 279 θρησκευτικοί γάμοι, το 2017 310, το 2016 187 και το 2015 236. Για τα έτη 2015 και 2016 οι θρησκευτικοί γάμοι αφορούν μόνον τη Δημοτική Ενότητα Βόλου, ενώ για τα έτη 2017 και 2018 αφορούν όλες τις δημοτικές ενότητες του καλλικρατικού Δήμου Βόλου, εκτός της Πορταριάς και της Ν. Αγχιάλου. Οι θρησκευτικοί γάμοι παρά την κρίση υπερτερούν σε αριθμό των πολιτικών.
Ωστόσο στο Ληξιαρχείο του Δήμου Βόλου το 2018 καταχωρίστηκαν και 328 διαζύγια, που αναλογούν στο 50% περίπου των πράξεων συμβίωσης (γάμοι και σύμφωνα)… Το 2017 είχαν καταχωριστεί 310 διαζύγια, το 2016 155 και το 2015 195. Για τα έτη 2015 και 2016 τα διαζύγια αφορούν μόνον τη Δημοτική Ενότητα Βόλου, ενώ για τα έτη 2017 και 2018 αφορούν όλες τις δημοτικές ενότητες του καλλικρατικού Δήμου Βόλου, εκτός της Πορταριάς και της Ν. Αγχιάλου.

Τι ορίζει η νομοθεσία για το σύμφωνο συμβίωσης
Ο νόμος για το σύμφωνο συμβίωσης ισχύει από το 2008 (Ν. 3719). Ωστόσο με νεότερο, τον Ν. 4356/2015, σύμφωνο συμβίωσης μπορούν να συνάψουν ετερόφυλα ή ομόφυλα ζευγάρια ενηλίκων, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Δεν επιτρέπεται η σύναψη συμφώνου συμβίωσης: α) Αν υπάρχει γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης των ενδιαφερομένων προσώπων ή του ενός από αυτά, β) μεταξύ συγγενών εξ αίματος σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και εκ πλαγίου μέχρι και τον τέταρτο βαθμό, καθώς και μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριόριστα, γ) μεταξύ εκείνου που υιοθέτησε και αυτού που υιοθετήθηκε. Στις περιπτώσεις αυτές, όπως και στην περίπτωση εικονικότητας, το συναφθέν σύμφωνο συμβίωσης είναι άκυρο.

Πρόκειται για συμφωνία, με την οποία τα μέρη ρυθμίζουν τη συμβίωσή τους. Ειδικότερα, ρυθμίζονται οι προσωπικές (όπως υποχρέωση για συμβίωση, επώνυμο, κ.ά.) και οι μη προσωπικές-περιουσιακές (όπως ρύθμιση κοινού βίου, κοινή συμβολή στις οικογενειακές ανάγκες, δικαίωμα διατροφής, χρήση οικογενειακής στέγης, κατανομή κινητών, μέτρο αμοιβαίας ευθύνης, περιουσιακή αυτοτέλεια των συμβιούντων, διαχείριση περιουσίας, αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, σύμβαση κοινοκτημοσύνης κ.ά.) σχέσεις των συμβιούντων μεταξύ τους, το επώνυμο των τέκνων, η άσκηση της γονικής μέριμνας, κληρονομικά δικαιώματα. Στα περισσότερα εκ των ανωτέρω εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν τους συζύγους. Τόσο για τα κληρονομικά, όσο και για τα κοινωνικά και ασφαλιστικά δικαιώματα, καθώς επίσης και για τις παροχές, προβλέπεται πλήρης εξομοίωση με τα αντίστοιχα δικαιώματα των συζύγων.
Το σύμφωνο συμβίωσης γεννά, όπως και ο γάμος (κατ’ άρθρο 1466 επ. ΑΚ) τεκμήριο πατρότητας του τέκνου που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του συμφώνου συμβίωσης ή τριακόσιες (300) μέρες από τη λύση ή την ακύρωσή του. Η ύπαρξη συμφώνου συμβίωσης συνιστά κώλυμα (άρθρο 1354 ΑΚ) για τη σύναψη γάμου ενός εκ των συμβιούντων με τρίτο πρόσωπο. Πρέπει ο ενδιαφερόμενος να λύσει το σύμφωνο συμβίωσης και μετά να συνάψει τον γάμο. Εάν τα μέρη που συνήψαν σύμφωνο συμβίωσης επιθυμούν να συνάψουν γάμο μεταξύ τους, το πρώτο λύεται αυτοδικαίως.

Το σύμφωνο συμβίωσης λύεται: α) Με συμφωνία των μερών, που γίνεται αυτοπροσώπως (δε χωρεί πληρεξουσιότητα) με συμβολαιογραφικό έγγραφο, β) με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση (εφόσον έχει επιδοθεί προηγουμένως με δικαστικό επιμελητή πρόσκληση για συναινετική λύση στο άλλο μέρος και έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την επίδοσή του) και γ) αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάμος μεταξύ των μερών. Η λύση του συμφώνου συμβίωσης ισχύει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου που περιέχει τη συμφωνία ή τη μονομερή δήλωση στο Ληξιαρχείο όπου είχε καραχωρισθεί και η σύστασή του. Δεν υπάρχει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να κατατεθεί το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο στο Ληξιαρχείο – όσο δεν κατατίθεται αυτό το αντίγραφο, το σύμφωνο συμβίωσης εξακολουθεί να ισχύει. Δυνατότητα καταχώρισης της λύσης στο Ληξιαρχείο παρέχεται σε οποιονδήποτε εκ των συμβληθέντων.
Για τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης απαιτούνται και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη τα ακόλουθα: ταυτότητα/διαβατήριο, διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, αριθμό Δημοτολογίου, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και Δ.Ο.Υ., Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, καθώς και αναφορά του συνταξιοδοτικού φορέα ασφάλισης και το επάγγελμα.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το