Τοπικά

Η Α’ ΒΙΠΕ θα αλλάξει όψη “Θ”

α βιπε

Ο υπουργός Περιβάλλοντος Πάνος Σκουρλέτης υπέγραψε τους όρους λειτουργίας της Α’ Βιομηχανικής Περιοχής, η οποία αλλάζει.

Η έκταση της A’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου συνορεύει νότια με τη βόρεια όχθη του ρέματος Σεσκουλιώτη και των παραποτάμων του και βόρεια με τμήμα του νότιου ορίου της ζώνης κατάληψης της Εθνικής Οδού Βόλου – Βελεστίνου. Βορειοδυτικά συνορεύει με τη ζώνη κατάληψης της σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου-Καλαμπάκας και το ΒΙΟ.ΠΑ Βόλου (ιδιοκτησίας ΕΤΒΑ).

Η Βιομηχανική Περιοχή Α’ ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ οργανώθηκε, καθορίστηκε, οριοθετήθηκε, πολεοδομήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις Νόμου του 1965. Η εταιρεία «Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.» είναι η διάδοχος που διαχειρίζεται την έκταση , η οποία τελεί σε εγκατάλειψη με τα κουφάρια από τα εργοστάσια να παραμένουν στη θέση τους πολλά χρόνια και να αποτελούν εστίες μόλυνσης και καταφύγιο για παραβατικούς.

Με τη νέα μελέτη στόχος είναι να αξιοποιηθούν οι ελεύθερες οικοπεδικές εκτάσεις της ΒΙ.ΠΕ. για την εγκατάσταση βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων κοινωφελών εξυπηρετήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις παροχές και τα οφέλη που προσφέρει η θεσμοθετημένη βιομηχανική περιοχή στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Να αναπτυχθεί επίσης η επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή με τρόπο ώστε να προωθείται η ανάπτυξη με όρους ευνοϊκούς ως προς τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής και τη διευκόλυνση της περιβαλλοντικής και άλλης αδειοδότησης.

Ο Βόλος αποτελεί «περιοχή ποιοτικής αναδιάρθρωσης. Η προώθηση του διπόλου Λάρισας – Βόλου, που αποτελεί στρατηγική προγραμματική επιλογή θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας ευρύτερης ζώνης που θα περιλαμβάνει τις δύο πόλεις, τις σημερινές ευρύτερες περιοχές τους και τον ενδιάμεσο, κυρίως αγροτικό σήμερα, χώρο. Όσον αφορά τη βιομηχανία, η ζώνη αυτή θα επεκταθεί προς Λάρισα, ενώ οι τάσεις προς νότια πρέπει να κατευθυνθούν εκτός της παράκτιας ζώνης, με εξαίρεση ήδη υφιστάμενους παράκτιους πόλους….

Η πολιτική σε ότι αφορά την χωρική οργάνωση του τομέα της ΒΙΠΕ, πρέπει να κατατείνει στη εξυγίανση της υπάρχουσας κατάστασης, στην αποτροπή της διάσπαρτης χωροθέτησης των μονάδων και στη συγκέντρωση δραστηριοτήτων μεταποίησης σε περιορισμένης έκτασης οργανωμένες περιοχές. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως οι υπάρχοντες υποδοχείς.

Θα απελευθερωθούν εκτάσεις σε ποσοστό 50%

Σύμφωνα με το Υπουργείο θα δρομολογηθεί η απελευθέρωση και επαναξιοποίηση του 50% περίπου της έκτασης της Α’ ΒΙΠΕ που δεσμεύεται από νεκρά βιομηχανικά κελύφη μονάδων και παραμένουν εκτός λειτουργίας. Η λειτουργία της υφιστάμενης ΒΙΠΕ είναι συμβατή με τις κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασμού και μάλιστα κρίνεται απαραίτητη η επαναξιοποίηση εγκαταλελειμμένων κελυφών, καθώς και η πρόβλεψη νέων υποδοχέων για τη βιομηχανία.

Η Πολεοδομική Οργάνωση της Α’ ΒΙ.ΠΕ.ΒΟΛΟΥ έχει ως εξής:

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ 1.847.544,92 τ.μ. (66,0 %)

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΧΩΡΟΙ 6.051,43 τ.μ. (0.22%) ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ & ΟΔΟΙ 945.410,48 τ.μ. (33.78%)

ΣΥΝΟΛΟ 2.799.006,84 τ.μ. (100.00%)

Μετά τη σχεδιαζόμενη τροποποίηση του ορίου μεταξύ της Α’ ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ και του ΒΙΟ.ΠΑ. ΒΟΛΟΥ, η Πολεοδομική Οργάνωση της Α’ ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ προβλέπεται να διαμορφωθεί ως εξής: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ Ο.Τ. 1.847.544,92 τ.μ. (66.44%)

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΧΩΡΟΙ 6.051,43 τ.μ. (0.22%) ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ & ΟΔΟΙ 927.198,87 τ.μ. (33.34%)

ΣΥΝΟΛΟ 2.780.795,23 τ.μ. (100.00%)

Στη Βιομηχανική Περιοχή Α’ ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ μπορούν να εγκατασταθούν δραστηριότητες χαμηλής, μέσης και υψηλής όχλησης.

Η μελέτη προβλέπει:

Δίκτυο οδοποιίας και γέφυρες, δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων ( ανοιχτοί αγωγοί από σκυρόδεμα), ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων), Δίκτυο ύδρευσης και σύστημα πυρόσβεσης προσαρτημένο στο δίκτυο ύδρευσης. Τη διαχείριση της λειτουργίας της Α’ ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ έχει η εταιρεία «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α.Ε. (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.), έχοντας όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Φορέα Διοίκησης και Διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής . Η διαχείριση θα περάσει στην εταιρεία «Α’ ΒΕΠΕ Βόλου Α.Ε.» , αφού ολοκληρωθεί και τυπικά η διαδικασία έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας της.

Οι νέες βιομηχανικές μονάδες που θα εγκαθίστανται στη ΒΙ.ΠΕ. πρέπει, εφόσον απαιτείται, να έχουν εφοδιασθεί με Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Οι ήδη εγκατεστημένες μονάδες να έχουν Α.Ε.Π.Ο. ή Π.Π.∆. σε ισχύ, στις οποίες θα αναφέρονται οι ειδικές υποχρεώσεις και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που οφείλουν αυτές να τηρούν.

Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. θα μεριμνήσει ώστε η χωροθέτηση των μονάδων να γίνεται κατά το δυνατό κατά ομοειδείς δραστηριότητες, έτσι ώστε αφενός να διευκολύνονται οι μονάδες αυτές να εγκαταστήσουν από κοινού τα απαιτούμενα συστήματα αντιρρύπανσης, όπου αυτά απαιτούνται , και αφετέρου να μην επέρχονται δυσμενείς περιβαλλοντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μονάδων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το