Τοπικά

Βαρυτικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στη Νέα Αγχίαλο

Στην έκδοση προκήρυξης για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την κατασκευή του υποέργου «Βαρυτικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Ν. Αγχιάλου» συνολικού προϋπολογισμού 7.230.000 ευρώ προχώρησε η ΔΕΥΑΜΒ. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης.
Το τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή των έργων συλλογής των λυμάτων (εσωτερικό βαρυτικό δίκτυο μήκους περίπου 35 χλμ.) της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Δ. Βόλου έως την είσοδο των Αντλιοστασίων Λυμάτων, απ’ όπου θα οδηγούνται μέσω συστήματος μεταφοράς στην ΕΕΛ Βόλου (αντικείμενο άλλου τεχνικού έργου). Περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή των απαιτούμενων ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης (διακλαδώσεις) επί του νέου δικτύου ακαθάρτων.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24/07/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27/07/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες από την ημερομηνία υποβολής.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι (30) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Να αναφερθεί ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020» και ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων:
α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα Κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και καλύπτουν τα κριτήρια του άρθρου 22 της αναλυτικής Διακήρυξης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το