Τοπικά

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανοίγεται στους απόφοιτους των ΕΠΑΛ – Μέσω των διετών προγραμμάτων εκπαίδευσης

Ποικίλου περιεχομένου είναι τα Διετή Προγράμματα Εκπαίδευσης, που ενδιαφέρεται να λειτουργήσει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας από την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020 και τα οποία σχετίζονται με την περαιτέρω κατάρτιση αποφοίτων των ΕΠΑΛ.

Το ενδιαφέρον είναι πως η εισαγωγή των αποφοίτων ΕΠΑΛ σε αυτά τα διετή προγράμματα, θα είναι ελεύθερη, χωρίς εξετάσεις. Το υπουργείο Παιδείας έχει θεσμοθετήσει τη συγκεκριμένη δομή και τα Πανεπιστήμια θα πρέπει σταδιακά να τη λειτουργήσουν.
Τα οφέλη για τους αποφοίτους είναι πολλά, καθώς μέσα από μια υψηλού επιπέδου εκπαίδευση θα μπορέσουν να εμπλουτίσουν, να ανανεώσουν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους σε αντικείμενα, που τους ενδιαφέρουν και να βγουν ακόμη πιο έτοιμοι στην αγορά εργασίας.
Τα μαθήματα θα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. Βέβαια προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί τα προγράμματα με τα διδακτικά αντικείμενα.
Πάντως υπολογίζεται ότι σε πρώτη φάση θα μπορούσαν να φοιτήσουν μέχρι και 1.000 απόφοιτοι των ΕΠΑΛ και στις 28 ειδικότητες.

Το σίγουρο είναι πως το Πανεπιστήμιο διαχέει την επιστημονική του γνώση και σε ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, που μέχρι σήμερα δεν είχε πρόσβαση, όπως είναι οι απόφοιτοι της επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Στην πρόταση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προς το υπουργείο Παιδείας αναφέρεται πως «ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο και τίθεται σε λειτουργία το Ακαδημαϊκό έτος 2019-20, το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, το οποίο προσφέρει ενδεικτικά τα παρακάτω Διετή Προγράμματα Εκπαίδευσης σε αποφοίτους Λυκείου, με απευθείας εισαγωγή, χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις:

Βόλος: Ελαιοκομίας και Ελαιουργίας, Ξεναγών Οδηγών Βουνού και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού, Σχεδιαστών και Γραφιστικής, Τεχνικών Ηλεκτρολογίας, Εργοδηγών, Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Έργων Τέχνης, Τεχνικών Εικονοληψίας και Ηχοληψίας.
Λάρισα: Γαλακτοκομίας και Τυροκομίας, Τεχνικών Ιατρικών Εργαστηρίων, Τεχνικών Πληροφορικής, Υπαλλήλων Λογιστηρίου και Διοίκησης, Τεχνικών Ενεργειακών Δικτύων, Τεχνικών Εικονοληψίας και Ηχοληψίας.
Καρδίτσα: Συσκευασίας και Συντήρησης Τροφίμων, Κατεργασίας Ξύλου και Επίπλου, Ζωοτεχνίας, Τεχνικών Γεωργίας Ακριβείας, Οδηγών Βουνού και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού.
Τρίκαλα: Τουριστικών Επαγγελμάτων, Τεχνικών Πληροφορικής, Οδηγών Βουνού και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού, Οινοποιίας, Γαλακτοκομίας και Τυροκομίας.
Λαμία: Βοηθών Φυσιοθεραπευτών, Ιαματικού Τουρισμού, Οινοποιίας και Ζυθοποιίας, Τεχνικών Πληροφορικής.
Η διαμόρφωση και επιλογή των Διετών Προγραμμάτων βασίζεται σε προτάσεις, τις οποίες κατέθεσαν οι παραγωγικοί φορείς της Περιφέρειας, ύστερα από πρόσκληση την οποία απεύθυνε το Πανεπιστήμιο. Τα Προγράμματα που αναφέρονται είναι ενδεικτικά, καθώς υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός προτάσεων, οι οποίες θα πρέπει να αξιολογηθούν, σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και τους φορείς, ώστε να επιλεγούν αυτές με τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τα τοπικά παραγωγικά συστήματα και τις καλύτερες προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων».
Αυτό σημαίνει ότι στο τραπέζι θα μπορούσαν να τεθούν προς λειτουργία και άλλα διετή προγράμματα εκπαίδευσης.

Δωρεάν η φοίτηση
Η φοίτηση στα διετή προγράμματα παρέχεται δωρεάν. Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγονται στο πρόγραμμα βάσει του βαθμού του απολυτηρίου από το ΕΠΑ.Λ.. Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα και περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση, συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 960 ωρών, που μπορεί να πραγματοποιείται παράλληλα με τη φοίτηση, μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες υπηρεσίες, με ευθύνη του Α.Ε.Ι. στο οποίο φοιτούν, υπό την εποπτεία του διευθυντή προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης, ο οποίος παρακολουθεί την παρουσία και επίδοση του εκπαιδευομένου, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στην επιχείρηση για τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας και τηρεί ατομικό φάκελο πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου.

Οι εκπαιδευόμενοι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, από την υποχρέωση πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση μπορεί να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή και κοινοτικούς πόρους. Το πρόγραμμα σπουδών κάθε προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου και περιέχει τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων και λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης. Περιέχει, επίσης, το επαγγελματικό προφίλ, τα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, και τα προσόντα που αποκτώνται από το σύνολο του προγράμματος σπουδών, καθώς και από κάθε επιμέρους μάθημα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα ή πρακτική άσκηση που περιλαμβάνεται σε αυτό. Για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών κάθε προ- γράμματος λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά επαγγελματικά περιγράμματα που πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 3 του ν. 3369/2005 (Α’ 171), όπως η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4115/2013 (Α’ 24), εφόσον υπάρχουν τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα. Τα μαθήματα διεξάγονται σε χώρους του οικείου Α.Ε.Ι., καθώς και σε κτίρια σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, απογευματινές μόνο ώρες, ή άλλα κτίρια, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και παραχωρούνται για τον σκοπό αυτόν στο οικείο Α.Ε.Ι..

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το