Τοπικά

Τμήμα ελέγχου ποιότητας συστήνει το “Αχιλλοπούλειο”

Ένας από τους στόχους της πολιτικής της ποιότητας στον χώρο της υγείας είναι η διασφάλιση και η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Οι αλλαγές στον τομέα της υγείας πρέπει να ξεκινούν από την αναγνώριση των προβλημάτων, την προετοιμασία κατάλληλων διορθωτικών μέτρων και την εφαρμογή τους, για να μην χάνεται η αξιοπιστία.

Το Νοσοκομείο του Βόλου συστήνει Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, που θα αναλάβει τον χειρισμό
όλων των θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών του Αχιλλοπούλειου.
Τα στελέχη του τμήματος θα υποδεικνύουν και θα παρακολουθούν την εφαρμογή των μέτρων για την απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και θα προτείνουν την εφαρμογή συστήματος διοίκησης με στόχο την αποδοτικότητα.
Θα είναι το τμήμα που θα αναλάβει την προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης της πολιτικής ποιότητας, το οποίο θα περιλαμβάνει τον έλεγχο,
της καλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων και της τήρησης των διαδικασιών. Οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες θα πρέπει διαρκώς να ελέγχονται ως προς την τήρησή τους αλλά και ως προς την αποτελεσματικότητά τους, με τεκμηρίωση και τήρηση αρχείου δεικτών.

Η εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας έχει άμεση σχέση με τους σκοπούς του νοσοκομείου καθώς και με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών των υπηρεσιών του νοσοκομείου. Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος θα είναι οι εξής:
Η διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων με σκοπό την καταγραφή αποκλίσεων ή μη συμμορφώσεων με το Σύστημα Ποιότητας.
Η εκπόνηση της πολιτικής και η τήρηση των κανόνων που αφορούν στην υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων και νοσηλευομένων, σε συνεργασία με την Ιατρική και Τεχνική Υπηρεσία.
Ο έλεγχος σε συνεργασία με τις συναρμόδιες διευθύνσεις για τα απόβλητα και απορρίμματα του νοσοκομείου με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.
Η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση των χώρων εργασίας.
Η πρόληψη και η ανάπτυξη ευαισθησίας σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών του νοσοκομείου.
Η συνολική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Δεικτών Διοίκησης – Διαχείρισης του νοσοκομείου, η υποβολή προτάσεων για βελτίωση υπαρχόντων ή εισαγωγή νέων εργαλείων διαχείρισης, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση δεικτών αποτελεσματικότητας που επηρεάζουν την ικανοποίηση των χρηστών, η υποβολή προτάσεων για βελτίωση ή για σχεδιασμό νέων υπηρεσιών εξυπηρέτησής των.
Η ευθύνη της καταγραφής και παρακολούθησης της λειτουργίας των δραστηριοτήτων καθώς και η ευθύνη για τη διαρκή βελτίωση και εξέλιξή τους σε συνεργασία και με τα αρμόδια τμήματα.
Η διαρκής αξιολόγηση των παρεχομένων από το νοσοκομείο υπηρεσιών, για λογαριασμό των ασθενών.
Η μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται η πιστοποίηση, σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα, όσον το δυνατόν περισσοτέρων υπηρεσιών του νοσοκομείου.
Η κατάρτιση, σε ετήσια βάση, προγράμματος ερευνητικών προγραμμάτων και πρωτοκόλλων, καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους.
Η οργάνωση και διοικητική υποστήριξη όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του νοσοκομείου.
Η εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλο το προσωπικό του νοσοκομείου.
Η υλοποίηση και παρακολούθηση προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης, που επιχορηγούνται από Ελληνικές ή διεθνείς πηγές.
Η αξιολόγηση των προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης του νοσοκομείου. Εκπονεί τις διαδικασίες για τον εντοπισμό των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς και τήρησης του σχετικού αρχείου ερευνητικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
Η ευθύνη παρακολούθησης σε συνεργασία με την Ιατρική Υπηρεσία, του αρχείου των εγκεκριμένων κλινικών δοκιμών και ερευνητικών πρωτοκόλλων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το