Τοπικά

Τίτλοι … τέλους από τη ΔΕΥΑΜΒ για το έργο της ύδρευσης στη Ν. Ιωνία – Κίνδυνος να χαθούν χρήματα από το ΕΣΠΑ

Το έργο του «Εκσυγχρονισμού του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος των Ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας για την εξασφάλιση επαρκούς πόσιμου νερού», είναι σε τεντωμένο σχοινί και η «επιβίωσή» του θεωρείται αμφίβολη. Το έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ σταματά οριστικά καθώς ΔΕΥΑΜΒ και εργολάβος τραβούν το σχοινί.
«Η «βόμβα έσκασε» στα χέρια της ΔΕΥΑΜΒ καθώς με τον εργολάβο διέκοψε κάθε διάλογο.

Η ΔΕΥΑΜΒ απέρριψε χθες την Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του έργου, που κατέθεσε η εταιρεία “ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.”. Η ΔΕΥΑΜΒ έκρινε πως η αίτηση είναι νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη και συνεπώς απορριπτέα.
Στο εξής πρέπει να αναμένεται η δρομολόγηση έκπτωσης με κλήση της δεύτερης εργοληπτικής εταιρείας που είχε λάβει μέρος στον διαγωνισμό και αν υπάρξει άρνηση, θα κληθεί και η τρίτη εταιρεία. Εάν δεν αναλάβει και ο τρίτος εργολάβος, θα γίνει επαναδημοπράτηση. Για την αντικατάσταση αναδόχου απαιτείται ένας περίπου χρόνος, ενώ εάν δεν αναλάβει κανείς τα χρήματα του ΕΣΠΑ πρέπει να θεωρούνται χαμένα.
Όπως είχε αποκαλύψει η «Θεσσαλία» το έργο βρέθηκε στον «αέρα» με τον εργολάβο να σταματά τις εργασίες και να προβάλλονται οικονομικές διαφορές ακόμα και για τη διαχείριση των υλικών των εκσκαφών, που θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει το ΕΣΠΑ με τον νέο Νόμο, όπως υποστηρίχθηκε από τη διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ.

Η ΔΕΥΑΜΒ για τη διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων υποστηρίζει πως είναι συμβατική υποχρέωση του αναδόχου και ξεκίνησε ένα γαϊτανάκι διαφωνιών.
Η ΔΕΥΑΜΒ υποστηρίζει πως υπάρχει σημαντική καθυστέρηση υλοποίησης εργασιών και μη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η ΔΕΥΑΜΒ κατηγορεί τον εργολάβο ότι από τις 5 Νοεμβρίου δεν εκτελεί εργασίες κατασκευής δικτύου, χωρίς καμιά αιτιολογία ή ενημέρωση της Υπηρεσίας και επικαλείται το αποκλειστικό δημοσίευμα της « Θ» για την «παύση εργασιών» υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στη δημόσια εικόνα της.

Σημειώνει ότι σε 15 τμήματα οδών στη Νέα Ιωνία, υφίσταται υπέρβαση της αποκλειστικής προθεσμίας του έργου των 22 ημερολογιακών ημερών.
Μάλιστα η υπέρβαση έφτανε και σε 2 μήνες. Επισημαίνει ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, καμιά ολοκληρωμένη δοκιμή στεγανότητας και αντοχής του δικτύου, γεγονός που σημαίνει ότι όλες οι μέχρι σήμερα εργασίες του αναδόχου είναι ημιτελείς.
Ζητήθηκε από τον ανάδοχο να ενημερώσει την Υπηρεσία μέχρι 9-11-2018 για τις προθέσεις του ως προς το έργο και δεν παραλήφθηκε καμιά ενημέρωση. Ζητήθηκε από τον ανάδοχο η επανέναρξη των εργασιών έως τη Δευτέρα 12-11-2018. Μέχρι την ημερομηνία εκείνη και κατ’ επέκταση μέχρι σήμερα δεν εργάζεται ο ανάδοχος για την κατασκευή του δικτύου ύδρευσης. Από τις 5 Νοεμβρίου και κατ’ επέκταση μέχρι σήμερα, δεν υφίσταται προσωπικό ή μηχανικός εξοπλισμός του αναδόχου και δεν εκτελούνται εργασίες κατασκευής δικτύου ύδρευσης, παρά μόνον εργασίες ασφαλτόστρωσης των σκαμμάτων, ενώ δεν έχει πραγματοποιηθεί καμιά ολοκληρωμένη δοκιμή, πλύση και αποστείρωση δικτύου, παρεκκλίνοντας επανειλημμένως από τους όρους της Σύμβασης και τις εντολές. Η ανάδοχος κατηγορείται ότι ανέστειλε τις εργασίες της αναιτιολόγητα και χωρίς καμιά ενημέρωση και υπέβαλε στις 22-11-2018 Ειδική Δήλωση Διακοπής των εργασιών με σκοπό να πιέσει την Υπηρεσία να θέσει σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση του έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα χρηματοδότησης. Η ανάδοχος κατηγορείται ότι δεν έχει επιδείξει καλή θέληση και διάθεση συνέχισης των εργασιών παρά τις επανειλημμένες κλήσεις.
Η ΔΕΥΑΜΒ υποστηρίζει πως από την πρώτη στιγμή υπογραφής της σύμβασης ενημέρωσε τον ανάδοχο, τόσο προφορικά κατ’ επανάληψη, όσο και εγγράφως για την υποχρέωση διαχείρισης των εκσκαφών για τις οποίες, όφειλε να είχε μεριμνήσει πριν την έναρξη των εργασιών.
Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΜΒ, ο ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, σε βάρος του έργου και χωρίς καμιά ενημέρωση της Υπηρεσίας δεν διέθετε άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων ο ίδιος, ούτε ανέθεσε την εργασία αυτή σε άλλον νόμιμο οικονομικό φορέα.
Ο ανάδοχος κατηγορείται ότι αυθαίρετα, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τη ΔΕΥΑΜΒ μετέφερε συνολικά 2.912,09 των προϊόντων σε μονάδα υποδοχής, σε βάρος των εγκεκριμένων δαπανών του έργου και χωρίς έγκριση της Υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος αναφέρει στην Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών ως αιτία διακοπής των εργασιών και υπαιτιότητας της ΔΕΥΑΜΒ το γεγονός ότι δεν συμπεριλήφθηκαν στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα οι παρακάτω εργασίες: Διαχωρισμού των προϊόντων εκσκαφών, Φόρτωσης εκ νέου των προϊόντων εκσκαφών, Εργασίες μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε χώρο υποδοχής αποβλήτων για την άσφαλτο και το ασφαλτοσκυρόδεμα και στον ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου για τα χώματα και πέτρες. Επί πλέον ζήτησε χρήματα για μεταφορικό έργο.

Η ΔΕΥΑΜΒ καταγγέλλει απόλυτη αδιαφορία
Η ΔΕΥΑΜΒ υποστηρίζει πως δεν απαιτείται και δεν τεκμηριώνεται από τον ανάδοχο κανένα πρόσθετο έργο μεταφοράς, αφού η μονάδα εναλλακτικής διαχείρισης βρίσκεται στην ίδια ακριβώς θέση με τον ΧΥΤΑ του Βόλου. Συνεπώς, δεν υφίσταται καμία υπαιτιότητα της ΔΕΥΑΜΒ και καμία εργασία που να μην μπορεί να πληρωθεί στον ανάδοχο. Αντίθετα, ο ανάδοχος αναίτια και χωρίς καμιά ενημέρωση της Υπηρεσίας προχώρησε σε αναστολή των εργασιών από 5-11-2018, σε μείωση του προσωπικού και του μηχανικού εξοπλισμού και δεν εκτελεί εργασίες κατασκευής δικτύου ύδρευσης, παρά μόνον εργασίες ασφαλτόστρωσης των σκαμμάτων από 12-11-18 έως 22-11-18, ενώ δεν έχει πραγματοποιήσει καμιά ολοκληρωμένη δοκιμή, πλύση και αποστείρωση και παράδοση σε χρήση δικτύου, παρεκκλίνοντας επανειλημμένως από τους όρους της Σύμβασης, σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΜΒ.
Επιπρόσθετα ο ανάδοχος παρεκκλίνει επανειλημμένως από τους όρους της Σύμβασης καθώς δεν τηρεί εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών κατά παρέκκλιση των σχετικών εντολών της Υπηρεσίας και των όρων της Σύμβασης.
Η εξέλιξη των εργασιών υλοποιούνταν μέχρι την 5-11-2018 με αργό ρυθμό. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, και ενώ διανύεται ήδη ο 9ος μήνας υλοποίησης δεν έχουν ολοκληρωθεί βασικές ζώνες του έργου στη Νέα Ιωνία.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το