Τοπικά

Την Τρίτη 21 Μαρτίου συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας

Την Τρίτη 21 Μαρτίου και ώρα 18.00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας.

Όσον αφορά στα θέματα που αφορούν στη Μαγνησία, αναμένεται να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση Αθλητικού Οργανισμού Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας (ΑΟΝΑΜ), να γίνει απαλλαγή εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη και να συγκροτηθεί επιτροπή παραλαβής-παρακολούθησης σύμφωνα με τα αρ. 216 και 219 Ν. 4412/2016 εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών δειγματοληψιών και αναλύσεων δειγμάτων αποβλήτων (υγρών, στερεών), νερών, εδαφών, και απορριμματογενώς ανακτώμενων στερεών καυσίμων, για την παρακολούθηση οικοσυστημάτων των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και να γίνει ανάκληση της με α.α. 350/2022 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε» και στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Επίσης, αναμένεται να εγκριθεί σχετική ένταξη στο ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών της Περιφέρειας Θεσσαλίας έτους 2023, για την προμήθεια δύο (02) Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών, για την κάλυψη αναγκών της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και για την προμήθεια επιστημονικoύ οργάνου- φορητή γεννήτρια ήχου, να εγκριθούν οι αθλητικές εκδηλώσεις για το έτος 2023 των Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων και να εγκριθεί η συνδιοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Β. Σποράδων, έτους 2023.

Επιπλέον, αναμένεται να εγκριθεί η τμηματική αποδέσμευση ποσού ύψους 14.344,83€ από την εγγύηση καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του οικονομικού φορέα «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΗΛΙΟΥ-Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ» μετά την οριστική παραλαβή σταδιακά παρασχεθεισών υπηρεσιών του, βάσει της υπ ́αρ. πρωτ. 249075/23-6-2022 σύμβασης
(ΑΔΑΜ 20ΥMV010798211 2022-06-23) «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της εφαρμογής των Προγραμμάτων Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς ετών 2022 και 2023
στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων, που αφορούν τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, η τροποποίηση ποσοτήτων καυσίμων κίνησης ως προς την κατανομή τους ανά είδος προμήθειας στην αριθμ. 34772/1.2.2021 σύμβαση προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ΠΕΜΣ, η αναπροσαρμογή τιμής δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής
αρμοδιότητας Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων σχολικού έτους 2022-2023, λόγω τιμής καυσίμου για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2022 και να εγκριθεί η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟ ΚΟΛΠΟ’ 2023-2026».

Στη συνεδρίαση, αναμένεται να γίνει ανάκληση της υπ. αριθμ. 42/2023 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας και εκ νέου έγκριση υπογραφής της επικαιροποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Aθλητισμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, να εγκριθεί το πρώτο πρακτικό Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής /Πιστοποίησης Εργασιών του έργου με τίτλο “Αντικατάσταση του σταθμού παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Βόλο και αποκατάστασης της λειτουργίας του συστήματος τηλεμετάδοσης των δεδομένων μέτρησης, να εγκριθεί η πρώτη παράταση της προθεσμίας έως την 28/09/2023 για την περαίωση των εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 4 & 5/4/2020 (ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ. ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ)» και η πρώτη παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΒΕΝΕΤΟ- ΚΟΥΛΟΥΡΙ» έως την 30-08-2023.

Τέλος, αναμένεται να εγκριθεί η 2η παράταση (οριακή προθεσμία) για την περαίωση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 2021», Αναδόχου: ΜΑΣΤΑΚΟΥΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε.Ε., έως τις 4-6-2023, με αναθεώρηση τιμών και η μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων & Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) για την εκμετάλλευση δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρων στη θέση «ΠΑΛΑΤΙΑ» Τ.Κ. Συκής, Δ.Ε. Αφετών, του Δήμου Νοτίου Πηλίου της Π.Ε. Μαγνησίας της
Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το