Τοπικά

Την Δευτέρα 28 Ιουνίου οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην Α΄ Τάξη του Προτύπου Γυμνασίου Βόλου

Ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021, στο χώρο του Προτύπου Γυμνασίου Βόλου (2ου Γυμνασίου Βόλου) Σταδίου 1, θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για την εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α΄ Τάξη του Προτύπου Γυμνασίου Βόλου για το σχ. έτος 2021 – 2022. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (58877/Δ4, 25/5/2021, ΦΕΚ 2184, Β΄ του Υ.ΠΑΙ.Θ) για τη συμμετοχή στη διαδικασία, οι γονείς/κηδεμόνες των ενδιαφερόμενων μαθητών/τριών θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από τις 28 Μαΐου έως 17 Ιουνίου 2021 στο σύνδεσμο:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-protupo-peiramatiko-skholeio
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) . Με την ανωτέρω Υ. Α. ορίζεται ότι η εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α΄ Τάξη των Προτύπων Γυμνασίων πραγματοποιείται με τεστ δεξιοτήτων ερωτήσεων κλειστού τύπου – πολλαπλής επιλογής σε: α΄) κατανόηση κειμένων Ελληνικής Γλώσσας και β΄) Μαθηματικά. Οι υποψήφιοι δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη δοκιμασία, καθώς αντικείμενό της είναι γνώσεις που έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό.
Η διάρκεια των εξετάσεων θα είναι δυόμιση ώρες και η ακριβής ώρα πραγματοποίησης του τεστ δεξιοτήτων καθώς και η ακριβής ώρα προσέλευσης στις εγκαταστάσεις του Προτύπου Γυμνασίου, την ημέρα της εξέτασης, θα ανακοινωθούν προσεχώς στο Ιστολόγιο του Σχολείου https://blogs.sch.gr/2gymvolo/ και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής  αιτήσεων για τα Πρότυπα Σχολεία

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 51614/Δ6/ 11/11-05-21 (ΦΕΚ 1895 τ.2 11/05/21) «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων  Σχολείων από το σχολικό έτος 2021-2022», της υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ζ. Μακρή, τα ιστορικά σχολεία του Βόλου, 2ο Γυμνάσιο και 2ο Γενικό Λύκειο χαρακτηρίστηκαν το μεν πρώτο «Πρότυπο Γυμνάσιο Βόλου», το δε δεύτερο «Πρότυπο Λύκειο Βόλου».

Τα Πρότυπα Σχολεία (Υ.Α.73226/Δ6/2020) ΦΕΚ2261/Β/12-6-2020) είναι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες στοχεύουν στην καλλιέργεια και τη διάχυση της ιδέας και των πρακτικών της αριστείας στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Σκοποί των Προτύπων Σχολείων είναι ιδίως:

α) η ανάπτυξη δράσεων καινοτομίας προσανατολισμένων στην αυτοβελτίωση των μαθητών και την εκπαιδευτική αριστεία,

β) η ανάδειξη και ενθάρρυνση μαθητών με ταλέντα και ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες,

γ) η πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών, μεθόδων διδασκαλίας, νέου εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου και ψηφιακού, νέων διδακτικών εργαλείων, σχολικών εγχειριδίων και καινοτόμων διδακτικών πρακτικών, προσανατολισμένων στην ιδέα και την πρακτική της εκπαιδευτικής αριστείας,

δ) η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και η προαγωγή της έρευνας στη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, καθώς και στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και το Ι.Ε.Π.,

ε) η δημιουργία ομίλων αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας, στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και από άλλα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης,

στ) η πρακτική άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και η εξοικείωσή τους με ένα περιβάλλον υψηλών διδακτικών απαιτήσεων, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Α.Ε.Ι. των επιστημών της εκπαίδευσης,

ζ) η δημιουργία ενός γόνιμου περιβάλλοντος για έρευνα και η συνεργασία με υποψήφιους διδάκτορες στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικών διατριβών σε αντικείμενα σχετικά με τις επιστήμες της εκπαίδευσης,

η) η ανάπτυξη επιμορφωτικών δράσεων των εκπαιδευτικών των Π.Σ. σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων που ανήκουν στην ομάδα όμορων σχολείων της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018 (Α΄102), σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π., με στόχο τη διάχυση πρακτικών εκπαιδευτικής αριστείας,

θ) η διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων και η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των σχολικών μονάδων της ομάδας όμορων σχολείων της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018,

ι) η συνεργασία με Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα και

ια) η πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων.

Η εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη του Πρότυπου Γυμνασίου Βόλου από οποιοδήποτε Δημοτικό Σχολείο της ευρύτερης περιοχής του Βόλου και της Μαγνησίας, θα γίνει  έπειτα από εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων.

Η εισαγωγή των μαθητών, οι οποίοι είναι φετινοί απόφοιτοι του μέχρι τώρα 2ου Γυμνασίου Βόλου νυν Πρότυπου Γυμνασίου Βόλου στο συνδεδεμένο Πρότυπο Λύκειο Βόλου (πρώην 2ο Γενικό Λύκειο Βόλου), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13, υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις.

Εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων διενεργούνται για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων που προκύπτουν στην εισαγωγική τάξη του Πρότυπου Λυκείου από τελειόφοιτους μαθητές των άλλων Γυμνασίων της ευρύτερης περιοχή του Βόλου.

Για τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω διαδικασίες, οι γονείς και κηδεμόνες των ενδιαφερόμενων μαθητών υποβάλλουν αίτηση από τις 28 Μαΐου έως τις 17 Ιουνίου 2021 στο σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-protupo-peiramatiko-skholeio, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης.

Οι εξετάσεις για τα Πρότυπα Γυμνάσια και τα μη συνδεδεμένα Πρότυπα Λύκεια θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021. Οι μαθητές οφείλουν να προσκομίσουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής τους την ημέρα της εξέτασης, προσερχόμενοι στο εξεταστικό κέντρο μια ώρα πριν την έναρξη του τεστ.

Με Υπουργική Απόφαση ορίζεται ότι η εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στην Α’ τάξη των Πρότυπων Γυμνασίων και μη συνδεδεμένων Πρότυπων Λυκείων για το σχολικό έτος 2021-2022 πραγματοποιείται με τεστ δεξιοτήτων ερωτήσεων κλειστού τύπου-πολλαπλής επιλογής σε α) κατανόηση κειμένων Ελληνικής Γλώσσας και β) Μαθηματικά.

Οι υποψήφιοι δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη δοκιμασία, καθώς αντικείμενό της είναι γνώσεις που έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, αντίστοιχα. Η διάρκεια των εξετάσεων θα είναι δυόμιση ώρες για το Γυμνάσιο και τρεις ώρες για το Λύκειο και θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις των Πρότυπων Γυμνασίων και Λυκείων, σε όμορα σχολεία ή άλλους κατάλληλους χώρους, που ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα. Οι χώροι διεξαγωγής των εξετάσεων ανά Πρότυπο Γυμνάσιο και Λύκειο καθώς και η κατανομή των υποψηφίων, ανά εξεταστικό κέντρο, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του εκάστοτε Πρότυπου Σχολείου. Τα εξεταστικά κέντρα θα οριστούν και θα κοινοποιηθούν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να καταθέσουν αίτηση για εισαγωγή σε ένα Πρότυπο και ένα Πειραματικό Γυμνάσιο ή σε ένα Πρότυπο και ένα Πειραματικό Λύκειο, ταυτόχρονα, ενώ σε περίπτωση επιτυχίας και στους δύο τύπους σχολείου υποχρεούται ο κηδεμόνας να δηλώσει την τελική επιλογή της σχολικής μονάδας που θα εγγραφεί ο μαθητής, το αργότερο έως τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Αναφορικά με την εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές ανάγκες απαιτείται γνωμάτευση ΚΕΣΥ, ενώ ο χρόνος εξέτασής τους θα είναι επαυξημένος κατά 45 λεπτά.

Ως προς την πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στις Β’ και Γ΄ τάξεις των Πρότυπων Γυμνασίων και Λυκείων, για το σχολικό έτος 2021-2022 πραγματοποιούνται εξετάσεις τις πρώτες ημέρες έναρξης του νέου σχολικού έτους.

      

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το