Τοπικά

Θα μελετηθεί υδροδυναμικά η παραλία της Νταμούχαρης για τον επανακαθορισμό της γραμμής αιγιαλού

Στη συλλογή και καταγραφή των υδροδυναµικών στοιχείων και µετεωρολογικών δεδοµένων στην περιοχή της παραλίας Νταµούχαρης και του Αλιευτικού Καταφυγίου, µέσω της παρατήρησης, καθώς και στην επεξεργασία των δεδοµένων που θα προκύψουν, µε αποτύπωσή τους σε ηλεκτρονική βάση, θα προβεί ο Δήμος Ζαγοράς- Μουρεσίου.

Στόχος είναι η εύρεση βέλτιστων τεχνικών λύσεων αντιµετώπισης των κυµατισµών για την προστασία των ακτών και των υφιστάμενων τεχνικών έργων. Το συνολικό κόστος θα ανέλθει στις 9.061 ευρώ. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, από τα στοιχεία που θα συλλεχθούν, θα προκύπτει και θα καθορίζεται µονοσήµαντα µε πιθανό γεωδαιτικό εντοπισµό, η δηµόσια ακίνητη περιουσία στις περιοχές του αλιευτικού καταφυγίου και παραλίας της Νταµούχαρης.

Ο καθορισµός του συνήθους χειµέριου κύµατος και των υδροδυναµικών δεδοµένων είναι µια ολοκληρωµένη διαδικασία, η οποία θα βοηθήσει στον ακριβή επανακαθορισµό των δηµοσίων ακινήτων ή κοινόχρηστων χώρων στην ευρύτερη περιοχή, µε την εύρεση βέλτιστων τεχνικών λύσεων, εν συνεχεία µε αξιοποίηση των στοιχείων από τρίτους µελετητές, για την προστασία διάβρωσης των ακτών, αλλά κυρίως της προστασίας των υφισταµένων τεχνικών έργων, που έχουν κατασκευαστεί στην περιοχή και την ανάγκη δηµιουργίας νέων. Όπως επισημαίνεται «η συλλογή και καταγραφή των στοιχείων αυτών, δεν θα οδηγήσει σε σύνταξη µελέτης κατασκευής τεχνικών έργων και αποτελεί κατ’ αρχάς µία εξειδικευµένη υπηρεσία, που παρέχεται από περιβαλλοντολόγους µηχανικούς, όπου µάλιστα απαιτείται ειδικός τεχνικός εξοπλισµός και πλωτό µέσο, τα οποία δεν διαθέτει ο ∆ήµος Ζαγοράς και η εν λόγω υπηρεσία δεν εµπίπτει στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του ∆ήµου, ο οποίος µάλιστα δεν διαθέτει οργανωµένη τεχνική υπηρεσία και κυρίως δεν διαθέτει την εν λόγω ειδικότητα.

Σκοπός της εν λόγω υπηρεσίας είναι να διαπιστωθεί, κατά πόσο τα στοιχεία αυτά επηρεάζουν τα ήδη υφιστάµενα έργα και κατά πόσο αυτά είναι επαρκή για την προστασία των ακτών, της δηµόσιας, δηµοτικής και ιδιωτικής περιουσίας. Οι συγκεκριµένες υπηρεσίες συνίστανται σε: Συλλογή στοιχείων, µετεωρολογικών, βυθοµετρικών (από χαρτογραφικά υπόβαθρα) και υδροδυναµικών µέσω της παρατήρησης, µε χρήση πλωτού µέσου. Αποτύπωση των εν λόγω χερσαίων περιοχών, µε απεικόνιση αυτών, καθώς και των υφιστάµενων τεχνικών έργων. Πιθανός γεωδαιτικός εντοπισµός των δηµοσίων ακινήτων, υπόδειξη και καθορισµός µε κάθε πρόσφορο τρόπο, δορυφορικά, µε gps, µε επιτόπιο έλεγχο και αυτοψία, µε τη βοήθεια των τοπικών συµβουλίων για την οριοθέτηση της γραµµής-ορίου του συνήθους µέγιστου χειµέριου κύµατος.

-Επεξεργασία των στοιχείων αυτών και ανάλυση των αποτελεσµάτων της παρατήρησης, σε σχέση µε τις υφιστάµενης κατασκευές επί του αιγιαλού, των δυνάµεων που αναπτύσσονται επ’ αυτών, από τον κυµατισµό και την τεχνική πραγµατογνωµοσύνη αυτών.

Τη δηµιουργία φακέλου για τον προσδιορισµό του συνήθους µέγιστου χειµέριου κύµατος µετά την καταγραφή των ακτοµηχανικών µεγεθών, ώστε να αιτηθεί ο ∆ήµος το συνολικό και ορθό επανακαθορισµό της γραµµής αιγιαλού και παραλίας στην ευρύτερη περιοχή της Νταµούχαρης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το