Τοπικά

Θ. Τζούμας: Δεν θα παρανομήσω επειδή το επιθυμεί η πλειοψηφία

H πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου έλαβε στην προχθεσινή της συνεδρίαση μία απόφαση «κόντρα» στη νομιμότητα, αν και γνώριζε το θέμα πολύ καλά, και παρά την διαφορετική εισήγηση της δημοτικής αρχής, που δεν κατάφερε να κερδίσει την πλειοψηφία. Θέμα η συγκοινωνιακή γραμμή Σκιάθου-Κουκουναριών, που θεωρείται άγονη γραμμή και που μέχρι σήμερα ο δήμος παραχωρεί σε ιδιώτη, ενώ δεν το επιτρέπει ο Νόμος, καθώς η Περιφέρεια Θεσσαλίας την παραχωρεί να τη διαχειριστεί ο δήμος και μόνο. Αυτό επισημαίνει ο δήμαρχος Σκιάθου Θοδωρής Τζούμας που μίλησε στην ΕΡΤ Βόλου και δήλωσε ευθαρσώς ότι δεν πρόκειται να υπογράψει καμία παράταση σύμβασης με τον ιδιώτη, έως ότου υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση που θα καθιστά τέτοιου είδους συμβάσεις νόμιμες, όπως πρότειναν οι μειοψηφίες και σχετικά αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 & 5 του Ν.967/1979, ο Νομάρχης Μαγνησίας με την αρ.916/1986 απόφασή του παραχώρησε στον Δήμο Σκιάθου το δικαίωμα εκτέλεσης συγκοινωνίας στην άγονη γραμμή Σκιάθου-Κουκουναριών. Στο αρ.πρωτ.7949/30-1-2012 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποκρυσταλλώνεται το συμπέρασμα πως με την ανωτέρω απόφαση του Νομάρχη παραχωρήθηκε μεν στον Δήμο το δικαίωμα εκτέλεσης συγκοινωνίας ,όχι όμως το δικαίωμα ούτε τυχόν εξουσιοδότηση του Δήμου παραχώρησης της συγκοινωνίας της άγονης γραμμής σε τρίτους. Σε περαιτέρω διευκρινίσεις που έδωσε το τμήμα Υπεραστικών Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (αρ.πρωτ.Β24622/2259/30-11-2011) προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας επισημαίνει μεταξύ άλλων πως «Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 967/1979(ΦΕΚ Α272) λεωφορεία ΔΧ απαγορεύεται να μεταβιβάζονται. Το ΠΔ δεν ρυθμίζει το θέμα της εκμίσθωσης των λεωφορεία ΔΧ .Σε κάθε περίπτωση έχουμε την άποψη πως η αρχή που παραχωρεί τη συγκοινωνία δεν είναι ο ΟΤΑ α βαθμού αλλά οικείος ΟΤΑ β βαθμού».

Το 2011 ωστόσο ο Δήμος Σκιάθου, στηριζόμενος στην αρ.89/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την αρ.1955/21-3-2011 Διακήρυξή του προχώρησε στην εκμίσθωση τριών (3) λεωφορείων κυριότητας του Δήμου καθώς και του δικαιώματος εκμετάλλευσης της συγκοινωνιακής γραμμής Σκιάθου-Κουκουναριών για επτά έτη. Η αρ.62/2011 απόφαση της Ο.Ε. ενέκρινε τα πρακτικά της διεξαγωγής της δημοπρασίας και του δικαιώματος εκμετάλλευσης της ανωτέρω συγκοινωνιακής γραμμής κατακυρώνοντας το αποτέλεσμα σε συγκεκριμένους πλειοδότες. Όμως, κατά τον έλεγχο νομιμότητας (αρ.1152/44523/25-2-2011απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας) η απόφαση της Ο.Ε. βρέθηκε νόμιμη μόνο κατά το μέρος που αφορούσε αποκλειστικά την εκμίσθωση των οχημάτων.

Ενώ, λοιπόν ,στην παρούσα φάση κατέστη σαφές πως η διαχείριση της συγκοινωνιακής γραμμής δεν ανήκει στη δικαιοδοσία του Δήμου ,ωστόσο η εκμίσθωση υλοποιήθηκε και η γραμμή γινόταν αντικείμενο εκμετάλλευσης από ιδιώτες. Επιπλέον, η Ο.Ε. με την 18/2014 απόφασή της ψήφισε την αποδοχή της δωρεάς λεωφορείου από ιδιώτη που έχει υπογράψει συμφωνητικό μίσθωσης με τον Δήμο σε εκτέλεση σχετικού όρου της σύμβασης ,αλλά κατά τον έλεγχο νομιμότητας (αρ.πρ.1130/50776/31-3-2014) βρέθηκε νόμιμη αποκλειστικά μόνο ως προς το μέρος που αφορούσε την πράξη αποδοχής της δωρεάς του οχήματος ενώ επισημαίνει πως για την εκτέλεση της διαχείρισης της συγκοινωνίας ισχύουν α) οι διατάξεις του ΠΔ 967/79 ,β) τα διαλαμβανόμενα στα α.π.Β-24622/2259/30-11-2011 & Β-12219/909/14/17-3-2014 έγγραφα του Υπουργείου Υποδομών ,Μεταφορών & Δικτύων .

Αδιαφορώντας για την ακυρότητα όλων των αποφάσεων από την ανώτερη αρχή σχετικά με τη διαχείριση της γραμμής, το Δημοτικό Συμβούλιο με τη λήξη της εφταετούς μίσθωσης έλαβε την αρ.68/2018 απόφασή ,με την οποία ενέκρινε την παράταση των μισθώσεων στους ιδιώτες για ένα επιπλέον έτος ως τις 16/5/2019. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας ακύρωσε την ανωτέρω απόφαση (αρ.1133/65345/23-5-2018 ).

Στη συνέχεια ο Δήμος Σκιάθου άσκησε προσφυγή με αίτημα την αναστολή εκτέλεσης απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βασιζόμενος σε τρεις λόγους: 1)το έννομο συμφέρον, 2) την ακυρότητα της προσβαλλόμενης λόγω νομίμου προβλέψεως παράτασης της ισχύος των μισθωτικών συμβάσεων και 3) την αναστολή εκτέλεσης λόγω της έντονης τουριστικής κίνησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ωστόσο, δεν έγινε καμία μνεία στην παρούσα προσφυγή αν ο Δήμος είχε ευθύς εξαρχής το δικαίωμα να εκμεταλλευτεί τη συγκοινωνιακή γραμμή, ενώ αυτός ήταν ο πρώτος λόγος ακύρωσης της απόφασης 68/2018 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Συνεπώς με την αρ.14/2018 απόφασή της η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 αποφάσισε «να γίνει τυπικά και ουσιαστικά δεκτή η από 1/6/2018 προσφυγή του Δήμου Σκιάθου κατά της 1133/65345/23-5-2018 απόφασης του Συντονιστή». Η ίδια αντιμετώπιση του ζητήματος από το Δημοτικό Συμβούλιο συνεχίστηκε με τη λήψη της αρ.113/2018 απόφασης Δ.Σ .Σκιάθου & της αρ.81/2019 με την οποία παρατάθηκε ο χρόνος εκμίσθωσης στους ιδιώτες για ένα ακόμη έτος ως τις 16/5/2020.

Φτάνοντας στο παρόν, με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής και με αφορμή τη λήξη των μισθωτηρίων συμβάσεων σε περίοδο που εκκινεί η τουριστική κίνηση, ο δήμαρχος Θ. Τζούμας εισηγήθηκε στο Δ.Σ. την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) εισάγοντας γραφείο δημοτικής συγκοινωνίας, ώστε να γίνει πρόβλεψη θέσεων εποχικού προσωπικού. Με τον τρόπο αυτόν και με βάσει την ισχύουσα νομοθεσία θα παρέμεινε στον Δήμο το δικαίωμα χρήσης της γραμμής και η εκμετάλλευσή της θα γινόταν από τον ίδιο τον Δήμο ,όπως ορίζει ο νόμος (άρθρο 5 του π.δ.272). Η απόφαση αυτή καταψηφίστηκε (αρ.26/2020) στερώντας ουσιαστικά τον Δήμο από το δικαίωμα χρήσης της γραμμής. Στη συνέχεια ζήτησα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας να μου διευκρινίσει εγγράφως το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση της άγονης γραμμής ώστε να διαχειριστεί με σύννομο τρόπο την κατάσταση. Η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας & Β. Σποράδων, κα Κολυνδρίνη, διαβίβασε το αρ.πρωτ.3577/10-2-2020 έγγραφο του τμήματος αδειών κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Μετ/ρών & Επ/νιών Μαγνησίας & ΠΕ Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας επιβεβαιώνοντας όσα ήδη η δημοτική αρχή γνώριζε.

Θεώρησε λοιπόν, φρόνιμο να θέσει το θέμα της διαχείρισης της συγκοινωνιακής γραμμής υπόψη του Συμβουλίου, ώστε να αποκλειστεί οριστικά το ενδεχόμενο της παράτασης των μισθώσεων σε ιδιώτες από τη στιγμή που ο Δήμος δεν έχει δικαιοδοσία και συνάμα «ο ίδιος εκφράζω ευθαρσώς την άρνησή μου να υπογράψω τέτοιου είδους συμβάσεις λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη μου τη σχετική απαγορευτική νομοθεσία και σεβόμενος την ισχύ της. Παρόλα αυτά η πρότασή μου καταψηφίστηκε πάλι (απ. Δ.Σ. 40/2020 ) και έγινε δεκτή η άποψη της αντιπολίτευσης για παράταση της μίσθωσης από τον Δήμο στους ιδιώτες ενόψει νομοθετικής ρύθμισης που θα ψηφιστεί. Ο χρόνος που είχε στη διάθεσή του ο Δήμος να προκαλέσει ανάλογη ρύθμιση υπήρξε άπλετος εκκινώντας από το 2011, ωστόσο ως σήμερα δεν έχει γίνει καμία τέτοια απόπειρα, παρά μόνο διαδικασίες σχετικά με την εκμετάλλευση μιας γραμμής που δεν του ανήκει και τη διαιώνιση μιας παράνομης κατάστασης βασιζόμενος στο κοινό καλό του νησιού και την εύρυθμη λειτουργία της συγκοινωνίας τους θερινούς κυρίως μήνες».

Πηγή:EΡΤ Βόλου

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το