Τοπικά

Τέσσερις εταιρείες στον διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών για άπορους

Τέσσερις εταιρείες από τις δέκα συνολικά που συμμετείχαν αρχικά στον διαγωνισμό προτείνει η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του Δήμου Βόλου να συνεχίσουν στο επόμενο στάδιο για την «προμήθεια διαφόρων ειδών για το ΕΠ1 επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 2.127.522,51 ευρώ. Το θέμα θα τεθεί προς έγκριση στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μεθαύριο Δευτέρα 17 Οκτωβρίου (1μ.μ.)

Το άνοιγμα των προσφορών και ο έλεγχος των δικαιολογητικών έγινε στις 23 Αυγούστου και οι εταιρείες που προτείνεται να συνεχίσουν στην διαγωνισμό είναι οι ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΑΝΑΣ , ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ ΑΒΕΕ και NUTRIA ΑΒΕΕ.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ 58448/6-7-2016 Διακήρυξη της Διεύθυνσης Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών για την προμήθεια διαφόρων ειδών για το ΕΠ1 επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.127.522,51€ (με τον Φ.Π.Α) και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, σημειώνει τα εξής:
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 26090. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη η 17η Αυγούστου 2016 και ώρα 15:00.
Τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδοτήσεων προμηθειών του Δήμου του άρθρου 46 της Υ.Α.11389/93, κλήθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό δηλαδή το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών να προβούν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών/τεχνικών προσφορών του εν λόγω Διαγωνισμού την Τρίτη 23-8-2016 και ώρα 10:30 π.μ..
Λόγω του μεγάλου πλήθους δικαιολογητικών, η Επιτροπή συνεδρίασε ακόμη και στις 30-8-2016, 1-9-2016, 6-9-2016, 8-9-2016, 13-9-2016, 19-9-16 και 23-9-16 προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχό τους.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο έγγραφό της προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου «μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς όλων των υποψηφίων και σύμφωνα με τις πιο πάνω παρατηρήσεις, η Επιτροπή προτείνει τη συμμετοχή στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού των εταιρειών ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΑΝΑΣ , ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ ΑΒΕΕ, NUTRIA ΑΒΕΕ».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το