Ελλάδα

Tα τέσσερα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ για ανέργους και μικρές επιχειρήσεις

ESPA444

Το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοίνωσε στις 12/10/2015 τέσσερις νέες προδημοσιεύσεις έργων ύψους 350 εκατ. ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι δράσεις επικεντρώνονται τόσο στους νέους και τις νέες της ηλικίας μου που σήμερα πλήττονται από την ανεργία όσο και σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία της προδημοσίευσης στοχεύει στην καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερόμενων και την ανοικτή διαβούλευση, προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα χαρακτηριστικά των δράσεων. Η διαβούλευση θα διαρκέσει ένα περίπου μήνα και όσοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν προτάσεις, που μπορούν να συμβάλλουν στην βελτίωση των δράσεων, καλούνται να τις υποβάλλουν στο E-mail επικοινωνίας: [email protected] ώστε να ληφθούν υπόψη στην διαμόρφωση της οριστικής προκήρυξης.

Στην οριστική προκήρυξη του προγράμματος, η Πρόσκληση θα περιέχει τους τελικούς όρους και προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά, και θα αναρτηθεί με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά αρχεία  στον διαδικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ www.espa.gr και της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ www.antagonistikotita.gr.

Με τη δημοσίευση της πρόσκλησης οι δικαιούχοι θα έχουν περίπου 2 μήνες στην διάθεσή τους για την υποβολή των προτάσεών τους.

Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν προδημοσιεύσεις των εξής προγραμμάτων:

 • «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • «Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αναλυτικά οι τέσσερις δράσεις:

 • «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠΑΝΕΚ: «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις», και συγκεκριμένα, στον ειδικό στόχο: 2.1 «Αύξηση της υγιούς νεοφυούς  επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης» και την επενδυτική προτεραιότητα 8iii: «Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων».

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ -ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

 

Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

Ειδικότερα:

·         Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή

·         φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ·         Αύξηση ανεργίας νέων πτυχιούχων στη χώρα μας από 6.3% στο 19.8%  (από το 2008 έως το 1ο τρίμηνο του 2015)

·         Ποσοστό ανεργίας πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (1ο τρίμηνο 2015) à το υψηλότερο στην Ε.Ε.

·         1 στους 4 εργαζόμενους αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (26,4%) απασχολείται σε θέση εργασίας που απαιτεί χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο από αυτό που κατέχει

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

 

Συνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης =

50 εκατ. € σε δύο κύκλους:

·         A κύκλος 2015: 17,5 εκατ. € (35% του Π/Υ)

(Περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα = 10.500.000,00)

·         Β κύκλος 2016: 32,5 εκατ. € (65% του Π/Υ)

Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000 έως 25.000€

 

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης

 

Διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων: 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ·         2.200 πτυχιούχοι

·         500 νέες θέσεις εργασίας

 

 • «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και η ενίσχυση της απασχόλησης.

Εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠΑΝΕΚ: «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις», και συγκεκριμένα, στον ειδικό στόχο: 2.1 «Αύξηση της υγιούς νεοφυούς  επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης» και την επενδυτική προτεραιότητα 8iii: «Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων».

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία:

·         είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή

·         ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Συνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός =

120 εκατ. € σε δύο κύκλους:

·         A κύκλος 2015: 48 εκατ. € (40% του Π/Υ)

(Περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 28.960.000)

·         Β κύκλος 2016: 72 εκατ. € (60% του Π/Υ)

Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) έως 60.000,00€.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Διάρκεια υλοποίησης εγκεκριμένων έργων: 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ·         2.500 νέες επιχειρήσεις

·         4.500 νέες θέσεις εργασίας

 • «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜμΕ, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά  τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

Στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),
 • Υλικά / Κατασκευές,
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα,
 • Ενέργεια,
 • Περιβάλλον,
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,
 • Υγεία.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Υφιστάμενες (έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑΝΕκ :

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),
 • Υλικά / Κατασκευές,
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα,
 • Ενέργεια,
 • Περιβάλλον,
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,
 • Υγεία
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Συνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός =

130 εκατ. € σε δύο κύκλους:

·         A κύκλος 2015: 52 εκατ. € (40% του Π/Υ)

(Περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 32.560.000)

·         Β κύκλος 2016: 78 εκατ. € (60% του Π/Υ)

Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 200.000 €

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

Διάρκεια υλοποίησης εγκεκριμένων έργων: 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ·         1.600 – 1.800 επιχειρήσεις

·         1.500 νέες θέσεις εργασίας

4)«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜμΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: η ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Τουρισμού, που αποτελεί στρατηγικό τομέα παρέμβασης του ΕΠΑΝΕΚ, για τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή  τουριστική αγορά.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Υφιστάμενες (έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον Τουρισμό και απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μια (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Συνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός =

50 εκατ. € σε δύο κύκλους:

·         A κύκλος 2015: 20 εκατ. € (40% του Π/Υ)

(Περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 8.216.000)

·         Β κύκλος 2016: 30 εκατ. € (60% του Π/Υ)

Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 150.000 €

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

Διάρκεια ολοκλήρωσης έργων: 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ·         600-700 επιχειρήσεις

·         500 νέες θέσεις εργασίας

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων οι Προδημοσιεύσεις, οι Προσκλήσεις και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα των Προγραμμάτων, θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

E-mail επικοινωνίας: [email protected]

Γραμμή επικοινωνίας: 801 1136 300

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το