Τοπικά

Tα κριτήρια και τα δικαιολογητικά για τις εγγραφές σε βρεφονηπιακούς/παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βόλου

Τα κριτήρια και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των παιδιών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και στις δομές ΚΔΑΠμεΑ περιόδου Σεπτέμβριος 2021 – Ιούλιος 2022 καθόρισε η ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ και ενέκρινε σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο.

Με σκοπό την πλήρωση των θέσεων στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ και με στόχο την απαλοιφή των οποιωνδήποτε προβλημάτων ως προς την επιλογή των παιδιών ορίστηκαν κριτήρια λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων. Ως εκ τούτου θα τηρηθούν τα κάτωθι ιεραρχικά κριτήρια (σε περίπτωση όπου υπάρχουν αιτήσεις με κοινά κριτήρια και οι προσφερόμενες θέσεις είναι λιγότερες θα πραγματοποιηθεί κλήρωση ενώπιων των ενδιαφερομένων γονέων).
1. αν το παιδί έχει παρακολουθήσει κατά το προηγούμενο έτος το πρόγραμμα της δομής
2. αν το παιδί προέρχεται από μονογονεϊκή οικογένεια με εργαζόμενο τον μονογονέα
3. αν το παιδί προέρχεται από οικογένεια με εργαζόμενους και τους δύο γονείς
4. αν το παιδί προέρχεται από οικογένεια με γονέα άτομο με αναπηρίες
5. αν το παιδί προέρχεται από πολύτεκνη ή τρίτεκνη οικογένεια
6. αν το παιδί προέρχεται από οικογένεια με εργαζόμενο τον ένα γονέα

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή σε σταθμό:
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Ιατρική βεβαίωση για την καλή υγεία και τους εμβολιασμούς του παιδιού
• Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης 2021 (αφορά στα εισοδήματα του 2020), μετά την κατάθεση της στην αρμόδια Δ.Ο.Υ ή το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορείας για το οικονομικό έτος αναφοράς.
• Βεβαίωση εργασίας γονέων (για τους μισθωτούς) ή βεβαίωση απασχόλησης από το ασφαλιστικό ταμείο (για τους ελεύθερους επαγγελματίες). Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο του αποσπάσματος αναλυτικού λογαριασμού ασφάλισης (νέα μηχανογραφημένα ένσημα Ι. Κ. Α του δευτέρου τριμήνου ή τουλάχιστον του πρώτου του 2021) ή αυτασφάλιση ή εργόσημο. Οι αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
• Οι πολύτεκνες οικογένειες θα πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση από τον Σύλλογο Πολυτέκνων.
• Σε διαζευγμένους γονείς απαιτείται η απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη που ορίζει το πρόσωπο που ασκεί την επιμέλεια του τέκνου ή των κατανομή της μεταξύ των γονέων και διαζευκτήριο. Σε περίπτωση που οι γονείς τελούν σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, (πχ. έγκυρο έντυπο μεταβολής ατομικών στοιχείων Μ1, φορολογική δήλωση).
• Για την άγαμη μητέρα απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε περίπτωση που είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό της επιτροπείας ανήλικου τέκνου. Σε περίπτωση χηρείας, απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου.
• Για τις ειδικές περιπτώσεις οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς απόδειξη της κατηγορίας που ανήκουν.
• Με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

Για τους αλλοδαπούς επιπλέον απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
• Διαβατήριο με θεώρηση εισόδου ή Άδεια Διαμονής ή Εργασίας ή Βεβαίωση από ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθμού της Περ/ας ή του Υ.Π.Ε.Σ.Δ.Α, με την οποία βεβαιώνεται η εμπρόθεσμη κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας διαμονής ή εργασίας
• Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού μεταφρασμένο ή Απόσπασμα Ληξιαρχικής πράξης Γέννησης.

Για την εγγραφή παιδιών στις δομές ΚΔΑΠμεΑ
Στις δομές ΚΔΑΠμεΑ απασχολούνται παιδιά και έφηβοι με αναπηρίες. Καθώς υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι του προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» από τις προσφερόμενες θέσεις στις δύο δομές ΚΔΑΠμεΑ της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ, στις εν λόγω δομές θα εγγράφονται καταρχήν παιδιά και έφηβοι έως την ηλικία των 18 ετών, όπως ορίζεται από το προαναφερθέν ΦΕΚ και οι λοιπές προσφερόμενες θέσεις θα καλύπτονται από ενήλικα άτομα με αναπηρία (νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία) σύμφωνα με τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια – μοριοδότηση της ΕΕΤΑΑ, τα οποία αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση, στο οικογενειακό εισόδημα, στην κατάσταση απασχόλησης, στην εργασιακή σχέση και στο είδος απασχόλησης. Όπου υπάρχει ισοβαθμία θα πραγματοποιείται κλήρωση ενώπιων των ενδιαφερόμενων γονέων.

Η μεταφορά στους βρεφονηπιακούς/παιδικούς σταθμούς
Καθορίστηκε επίσης το τιμολόγιο μεταφοράς από και προς τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και παιδικούς σταθμούς της ΚΕΚΠΑ –ΔΙΕΚ. Σύμφωνα με την απόφαση, για τον βρεφονηπιακό σταθμό Άλλης Μεριάς «Ηλιαχτίδα» το κόστος για διπλή διαδρομή ανέρχεται σε 70 ευρώ και για μονή σε 35 ευρώ. Αντίστοιχα, για τον παιδικό σταθμό Κατηχωρίου το κόστος για τη διπλή διαδρομή είναι 20 ευρώ και για τη μονή 10 ευρώ. Ο λόγος για τον οποίο προτείνεται μειωμένο τιμολόγιο για το σταθμό του Κατηχωρίου αφορά στο γεγονός ότι ο σταθμός δεν είναι εύκολα επιλέξιμος από τους γονείς λόγω της τοποθεσίας στην οποία βρίσκεται. Ως εκ τούτου εκτιμάται ότι η μειωμένη τιμή ως προς τη μετακίνηση αποτελεί κίνητρο για ορισμένους γονείς να προτιμήσουν τον Π.Σ Κατηχωρίου έναντι άλλων.

Η ένταξη σε θερινό πρόγραμμα των ΚΔΑΠ
Ακόμη καθορίστηκε η διαδικασία ένταξης στο θερινό πρόγραμμα 2021 των ΚΔΑΠ.
Στο πλαίσιο λειτουργίας των ΚΔΑΠ, πλην των παιδιών που είναι ενταγμένα ανά δομή βάσει της επιλογής των δικαιούχων ως ωφελούμενων του προγράμματος “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ”, συμμετέχουν στις δραστηριότητες των δομών και παιδιά οι γονείς των οποίων δεν είναι δικαιούχοι αξιών τοποθέτησης του προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», όπου υπάρχουν κενά βάσει της δυναμικότητας της δομής. Οι βάρδιες κατά τη θερινή περίοδο γίνονται πρωινές και συγκεκριμένα 07:00 – 11:00 και 11:00 15:00. Έκαστο παιδί του οποίου ο γονέας είναι δικαιούχος αξίας τοποθέτησης συμμετέχει σε 1 και μόνο βάρδια έως και 5 φορές εβδομαδιαίως. Δυνατότητα, επί πληρωμή, για συμμετοχή και σε δεύτερη βάρδια υφίσταται και για τις περιπτώσεις των παιδιών που οι γονείς είναι δικαιούχοι αξίας τοποθέτησης και μη, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και εφόσον οι μη δικαιούχοι αξίας τοποθέτησης γονείς καλύψουν την ανάγκη για συμμετοχή των τέκνων τους σε τουλάχιστον μία βάρδια.
Οι κενές θέσεις που προκύπτουν ανά δομή ΚΔΑΠ για το θερινό πρόγραμμα θα καλυφθούν κατόπιν αιτήσεως των γονέων και με σειρά προτεραιότητας, εφόσον θα έχει αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση και οι γονείς θα είναι ενήμεροι σε εύλογο διάστημα πριν την έναρξη των αιτήσεων. Οι κενές θέσεις θα καλυφθούν με σειρά προτεραιότητας, η οποία θα πιστοποιείται από την ημερομηνία αίτησης και τη λήψη σχετικού πρωτοκόλλου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το