Τοπικά

Τα κριτήρια εγγραφής για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

Καθορίστηκαν τα κριτήρια εγγραφής στους Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την περίοδο Σεπτέμβριος 2019 – Ιούλιος 2020.
Με σκοπό την πλήρωση των θέσεων στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ και με στόχο την απαλοιφή των οποιονδήποτε προβλημάτων ως προς την επιλογή των παιδιών προτείνονται τα κάτωθι κριτήρια λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων. Ως εκ τούτου θα τηρηθούν τα ιεραρχικά κριτήρια (σε περίπτωση όπου υπάρχουν αιτήσεις με κοινά κριτήρια και οι προσφερόμενες θέσεις είναι λιγότερες θα πραγματοποιηθεί κλήρωση ενώπιων των ενδιαφερομένων γονέων).

Τα δικαιολογητικά:
* Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
* Ιατρική βεβαίωση για την καλή υγεία και τους εμβολιασμούς του παιδιού.
* Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης 2019 (αφορά στα εισοδήματα του 2018), μετά την κατάθεση της στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορείας για το οικονομικό έτος αναφοράς.
* Βεβαίωση εργασίας γονέων (για τους μισθωτούς) ή βεβαίωση απασχόλησης από το ασφαλιστικό ταμείο (για τους ελεύθερους επαγγελματίες). Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο του αποσπάσματος αναλυτικού λογαριασμού ασφάλισης (νέα μηχανογραφημένα ένσημα Ι. Κ. Α του δευτέρου τριμήνου ή τουλάχιστον του πρώτου του 2019) ή αυτασφάλιση ή εργόσημο. Οι αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
* Οι πολύτεκνες οικογένειες θα πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση από τον Σύλλογο Πολυτέκνων.
* Σε διαζευγμένους γονείς απαιτείται η επιμέλεια τέκνου και διαζευκτήριο. Σε περίπτωση που τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, (π.χ. έγκυρο έντυπο μεταβολής ατομικών στοιχείων Μ1, φορολογική δήλωση).
* Για την άγαμη μητέρα απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε περίπτωση που είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό της επιτροπείας ανήλικου τέκνου. Σε περίπτωση χηρείας, απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου.
* Για τις ειδικές περιπτώσεις οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς απόδειξη της κατηγορίας που ανήκουν.
* Με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

Για τους αλλοδαπούς επιπλέον απαραίτητα δικαιολογητικά:
* Διαβατήριο με θεώρηση εισόδου ή Άδεια Διαμονής ή Εργασίας ή Βεβαίωση από ΟΤΑ α’ και β’ Βαθμού της Περ/ας ή του Υ.Π.Ε.Σ.Δ.Α, με την οποία βεβαιώνεται η εμπρόθεσμη κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας διαμονής ή εργασίας.
* Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού μεταφρασμένο ή Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων στους βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ θα τηρηθούν τα κάτωθι ιεραρχικά κριτήρια επιλογής των παιδιών:
1. Αν το παιδί έχει παρακολουθήσει κατά το προηγούμενο έτος το πρόγραμμα της δομής (αφορά μόνο στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς), 2. αν το παιδί προέρχεται από μονογονεϊκή οικογένεια με εργαζόμενο τον μονογονέα, 3. αν το παιδί προέρχεται από οικογένεια με εργαζόμενους και τους δύο γονείς, 4. αν το παιδί προέρχεται από οικογένεια με γονέα άτομο με αναπηρίες, 5. αν το παιδί προέρχεται από πολύτεκνη ή τρίτεκνη οικογένεια, 6. αν το παιδί προέρχεται από οικογένεια με εργαζόμενο τον ένα γονέα.
Σε περίπτωση όπου υπάρχουν αιτήσεις με κοινά κριτήρια και οι προσφερόμενες θέσεις είναι λιγότερες θα πραγματοποιηθεί κλήρωση ενώπιον των ενδιαφερόμενων γονέων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το