Τοπικά

Τα δίδακτρα σε παιδικούς σταθμούς και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τη νέα χρονιά στο ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ

Καθορίστηκαν και θα εγκριθούν από το δημοτικό συμβούλιο Βόλου τα δίδακτρα στους παιδικούς σταθμούς και τις δραστηριότητες για την σχολική χρονιά 2021-2022
στο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Η λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών αρχίζει 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους. Η λειτουργία διακόπτεται, το µήνα Αύγουστο, κατά τις επίσημες αργίες και τις εορτές, από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 5 Ιανουαρίου, από Μεγάλη Πέμπτη μέχρι την Κυριακή του Θωμά

1) Για το σχολικό λεωφορείο προτείνεται για όλους χωρίς διάκριση και χωρίς καµία έκπτωση από το προηγούμενο αναφερόμενο τιµολόγιο, δεδομένου του ανταποδοτικού χαρακτήρα του και δεν συμψηφίζεται µε το ποσό των ταµείων.
2) Για το δεύτερο παιδί µιας οικογένειας που φιλοξενείται στη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π ∆ΗΠΕΘΕ ∆ήµου Βόλου προτείνεται έκπτωση στο ποσό των διδάκτρων 20%
και για το τρίτο παιδί που φιλοξενείται προτείνεται αντίστοιχα έκπτωση 30%
3) Για τις πολύτεκνες οικογένειες µε ανήλικα τέκνα προτείνεται έκπτωση 30% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων, που θα προκύψει, αφού γίνουν οι εκπτώσεις για το δεύτερο και το τρίτο παιδί, εφόσον αυτά φιλοξενούνται σε παιδικό σταθµό του ∆ήµου Βόλου. Απαραίτητη βεβαίωση συλλόγου πολυτέκνων.
4) Για τις τρίτεκνες οικογένειες µε ανήλικα τέκνα προτείνεται έκπτωση 20% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων. Απαραίτητο το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5) Για τις µονογονεικές οικογένειες προτείνεται να λαμβάνεται υπόψη ως οικογενειακό εισόδημα, εκείνου του γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, όταν καταβάλλεται διατροφή θα λαμβάνεται και αυτή υπόψη.
6) Σαν δικαίωμα εγγραφής στα νεοεισερχόμενα παιδιά προτείνεται το ποσό των 40 € προκειμένου τα ποσά που θα εισπραχθούν να διατεθούν για την αγορά παιδαγωγικού- εποπτικού υλικού.
7) Στις περιπτώσεις που τα δίδακτρα καταβάλλονται από διάφορα ταμεία, υπολογίζονται µε βάση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα.
8) Όταν µε υπαιτιότητα του Οργανισμού δεν λειτουργήσουν οι παιδικοί για κάποιες ηµέρες (π.χ. απεργία) δεν γίνεται καταβολή διδάκτρων γι’ αυτές τις ηµέρες (αναλογικά μηνιαίως). Η μείωση δεν ισχύει για τις προαναφερόμενες (διακοπές εργασίας εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα).

Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης – Στέκι Παιδιού Πολυµέρη ΚΑΙ Ημερήσια Απογευματινή Απασχόληση Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΗΑΑΔΕ) Λειτουργούν τµήµατα

1 Θερινό σχολείο 50€ το δεκαπενθήμερο (δεν υπάρχουν επιπλέον εκπτώσεις)

2 Ζωγραφική 20€ το µήνα (δίωρο την εβδοµάδα)

3 Κεραµική 20€ το µήνα (δίωρο την εβδοµάδα)

4 Θεατρικό παιχνίδι-Παραµύθι-Κουκλοθέατρο 20€ το µήνα (δίωρο την εβδοµάδα)

5 Η/Υ 20€ το µήνα (δίωρο την εβδοµάδα)

6 Μουσική προπαιδεία 20€ το µήνα (δίωρο την εβδοµάδα)

7 Σωµατική έκφραση – ρυθµική 20€ το µήνα (δίωρο την εβδοµάδα)

8 Φιλαναγνωσία και δημιουργική γραφή 50€ το µήνα (τετράωρο καθηµερινά)
9 Φιλαναγνωσία και δημιουργική γραφή 20€ το µήνα (δίωρο 3φορές την εβδοµάδα)

Η εγγραφή ανέρχεται στα 5€ για κάθε εκπαιδευτικό έτος, για κάθε παιδί.
Για το δεύτερο παιδί που φιλοξενείται προτείνεται έκπτωση 20% και για το τρίτο παιδί που φιλοξενείται 30%.
Για τις πολύτεκνες οικογένειες µε ανήλικα τέκνα προτείνεται έκπτωση 30%. Απαραίτητη η προσκόμιση της βεβαίωσης από το σύλλογο πολυτέκνων.
Για τις τρίτεκνες οικογένειες µε ανήλικα τέκνα προτείνεται έκπτωση 20% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων. Απαραίτητο το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Για το δεύτερο τµήµα παρακολούθησης από το ίδιο παιδί που φιλοξενείται προτείνεται έκπτωση 20% και για το τρίτο τµήµα προτείνεται έκπτωση 30%. Εξαιρούνται όλων των εκπτώσεων τα τμήματα μελέτης σχολικών µαθηµάτων.
Εκπαιδευτικά προγράµµατα 2ωρο 35 ευρώ το τµήµα.

Τα κριτήρια εγγραφής

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
α. Από 0 μέχρι 9.000 € 15 μόρια
β. Από 9.001 μέχρι 35.000 € 10 μόρια
γ. Από 35.001 € και πάνω 05 μόρια

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Επανεγγραφή Νηπίου 40 μόρια
Αριθμός ανήλικων τέκνων 2 παιδιά 04 μόρια
Αριθμός ανήλικων τέκνων 3 παιδιά 06 μόρια
Αριθμός ανήλικων τέκνων 4 παιδιά 10 μόρια

Ειδικές Οικογενειακές Καταστάσεις (κατά περίπτωση)
* Μονογονεϊκή Οικογένεια 10 μόρια
* Μέλος της οικογενείας (Πατέρας – Μητέρα – Παιδί) > 67% Αναπηρία 05 μόρια
* Παιδί διαζευγμένων 05 μόρια
Αδέλφια (που φιλοξενούνται για το σχολικό έτος 2019-2020 σε παιδικό σταθμό) 05 μόρια
Στρατιωτικό Προσωπικό 05 μόρια
3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Εργαζόμενοι και οι δύο γονείς 30 μόρια
Εργαζόμενος ο ένας από τους δύο γονείς 15 μόρια
Άνεργοι και οι δύο γονείς 5 μόρια

Επί της μοριοδότησης θα γίνονται ενστάσεις εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των καταστάσεων.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη:
1. Ο αριθμός των ανήλικων παιδιών της οικογένειας
2. Η ηλικία του παιδιού σε συνάρτηση με τις κενές θέσεις που υπάρχουν στα τμήματα με ημερομηνία γέννησης (ημέρα-μήνας-έτος), ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος και η εξέλιξη των παιδιών που φοιτούν στο τμήμα. Θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της ηλικίας του τμήματος. Τη θέση καταλαμβάνει το παιδί που τηρεί το κριτήριο αυτό.

 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆Ι∆ΑΚΤΡΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆Ι∆ΑΚΤΡΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ
ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΥΟ ΓΟΝΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ 9.000,00 ΕΥΡΩ 0,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 9.000,01 ΜΕΧΡΙ 12.000,00 ΕΥΡΩ 40,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 12.000,01 ΜΕΧΡΙ 15.000,00 ΕΥΡΩ 55,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 15.000,01 ΜΕΧΡΙ 18.000,00 ΕΥΡΩ 70,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 18.000,01 ΜΕΧΡΙ 21.000,00 ΕΥΡΩ 90,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 21.000,01 ΜΕΧΡΙ 24.000,00 ΕΥΡΩ 1 05,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 24.000,01 Μ ΕΧΡΙ 27.000,00 ΕΥΡΩ 120,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 27.000,01 ΜΕΧΡΙ 30.000,00 ΕΥΡΩ 145,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30.000,01 ΕΥΡΩ 160,00

ΓΟΝΕΙΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ 9.000,00 ΕΥΡΩ 0,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 9.000,01 ΜΕΧΡΙ 15.000,00 ΕΥΡΩ 55,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 15.000,01 ΜΕΧΡΙ 24.000,00 ΕΥΡΩ 105,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 24.000,01 ΜΕΧΡΙ 27.000,00 ΕΥΡΩ 120,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 27.000,01 ΜΕΧΡΙ 30.000,00 ΕΥΡΩ 145,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30.000,01 ΕΥΡΩ 160,00

ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ- ΜΙΣΟ
70,00 -45,00

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το