Τοπικά

Συμβιβασμός του Δήμου Ρήγα Φεραίου με ορκωτούς λογιστές – Θα καταβάλει 5.450 ευρώ μετά από αγωγή

Τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς με την εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρήγα Φεραίου, καταβάλλοντας το συνολικό ποσό των 5.456 ευρώ. Η εταιρεία είχε καταθέσει αγωγή στις 22 Δεκεμβρίου 2020 στο Ειρηνοδικείο Βόλου σε βάρος του Δήμου Ρήγα Φεραίου, με την οποία ζητούσε το προαναφερόμενο ποσό, για τη διενέργεια εκκαθάρισης της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης της πρώην κοινότητας Κεραμιδίου.

Η αγωγή κοινοποιήθηκε στον Δήμο Ρήγα Φεραίου στις 29-12-2020 και θα εισαχθεί προς συζήτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου (Τακτική Διαδικασία) και έχει ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων αμφότερων των συμβαλλομένων την 5η Απριλίου.
Στη συνέχεια η εταιρεία των ορκωτών λογιστών υπέβαλε προς την Οικονομική Επιτροπή αίτηση – πρότασή της, με την οποία ζητούσε να ληφθεί απόφαση για συμβιβαστική επίλυση (συμβιβασμό) της πιο πάνω διαφοράς, δυνάμει της οποίας πρότεινε όπως τερματιστεί οριστικά και στο σύνολό της η αντιδικία με τον Δήμο, με την καταβολή προς αυτήν του συνολικού ποσού των 5.456 ευρώ σε πλήρη, ολοσχερή και οριστική εξόφληση, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι παραιτείται από το δικόγραφο της αγωγής.

Θετική στη λύση του συμβιβασμού ήταν η γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου που απευθύνθηκε ο Δήμος Ρήγα Φεραίου, στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρονται:
«Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) … ιδ) αποφασίζει για τον δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό.
Στην προκειμένη περίπτωση από τα έγγραφα που τέθηκαν υπόψη μου και σύμφωνα με σχετική ενημέρωσή μου από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, προκύπτουν τα ακόλουθα δεδομένα: Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και μέτοχοι της εν λόγω εταιρείας στην 3-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, για τη διενέργεια εκκαθάρισης της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης της πρώην κοινότητας Κεραμιδίου με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Επιχείρηση Κοινότητας Κεραμιδίου», με αμοιβή ποσού 4.400,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή συνολικού ποσού 5.456,00 ευρώ. Στις 12.08.2013 ο Δήμος υπέγραψε σχετική σύμβαση ανάθεσης του έργου, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω εταιρεία θα εισέπραττε από τον Δήμο την ως άνω συμφωνημένη αμοιβή εφάπαξ με την ολοκλήρωση του έργου της εκκαθάρισης και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. Με την ολοκλήρωση του έργου, οι εκκαθαριστές υπέβαλαν προς έγκριση στον Δήμο τους ισολογισμούς έναρξης και λήξης της εκκαθάρισης και το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 185/25-9- 2017 απόφασή τους ενέκρινε και όρισε τη λήξη της εκκαθάρισης. Στη συνέχεια η εταιρεία εξέδωσε και υπέβαλε στον Δήμο το με αριθμό 0159447/15-12-2017 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών συνολικού ποσού 5.456 ευρώ, το οποίο, όπως με ενημέρωσε η αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, δεν εξοφλήθηκε λόγω μη δέσμευσης ισόποσης πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013, κατά το οποίο ελήφθη η αντίστοιχη υποχρέωση. Κατά συνέπεια η εταιρεία αναγκάστηκε να ασκήσει την ένδικη αγωγή κατά του Δήμου, η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου.

Από τα προαναφερόμενα, επειδή δεν υφίσταται βάσιμος λόγος ή επιχείρημα, το οποίο προτεινόμενο από την πλευρά του Δήμου θα μπορούσε να οδηγήσει σε απόρριψη της αγωγής, επειδή υφίσταται έγκυρη αιτία οφειλής που μπορεί να αποτελέσει τη βάση ενός συμβιβασμού επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω έχει πράγματι συντελεσθεί νομίμως και προσηκόντως το έργο της εκκαθάρισης από την αντίδικο, γεγονός που προκύπτει από την έγκριση του με την υπ’ αριθμ. 185/25-9-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και δεν αμφισβητείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου η ορθότητα του αιτούμενου ποσού, πιθανολογείται βάσιμα η ευδοκίμηση της από 24-12-2020 ένδικης αγωγής της εταιρείας που εκκρεμεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία). Τέλος, επειδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρώ ότι προκύπτει κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο ότι συντρέχουν τα ουσιαστικά στοιχεία για τη σύναψη του συμβιβασμού».

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το