Τοπικά

Σύμβαση μίσθωσης για τα λατομεία της Συκής θα υπογράψει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου 

Σύμβαση μίσθωσης – ανάθεσης εκμετάλλευσης των δημοτικών λατομείων σχιστολιθικών πλακών Συκής θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Νοτίου Πηλίου και του Συνεταιρισμού «Πέτρα Συκής Επαγγελματίες Λατόμοι Σχιστόλιθων Δ.Δ. Συκής Δήμου Νοτίου Πηλίου- Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης». Το ετήσιο πάγιο μίσθωμα θα ανέρχεται στο ποσό των 15.246,70 ευρώ, ενώ σχετική απόφαση έλαβε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νοτίου Πηλίου.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα προβλεφθεί για 9 έτη, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 9 έτη, εφόσον ο μισθωτής έχει εκπληρώσει όλους τους όρους της ισχύουσας σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης πέρα των 40 ετών ανά δεκαετία, μέχρι να ολοκληρωθεί η μέγιστη δυνατή απόληψη των κοιτασμάτων, σύμφωνα με την εκάστοτε εγκεκριμένη τεχνική μελέτη και τη ΜΠΕ και πάντως όχι πέρα των 70 ετών από την έναρξη της μίσθωσης.
Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας εάν δεν τηρούνται οι όροι.
Στους όρους της νέας σύμβασης μίσθωσης μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:
-Αντικείμενο και σκοπός της παρούσης είναι αποκλειστικά και μόνο η εκμίσθωση (με τη διαδικασία της απευθείας εκμίσθωσης της παραγράφου 6 του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006) -ανάθεση στο μισθωτή της εκμετάλλευσης Δημοτικών Λατομείων Σχιστόλιθων Πλακών, εκτάσεως 365.406 τ.μ. αντίστοιχα που βρίσκονται στην Τ.Κ. Συκής του Δήμου Νοτίου Πηλίου Ν. Μαγνησίας, τα οποίο θα λειτουργούν σύμφωνα με τις σχετικές άδειες λειτουργίας και όπως αυτό θα περιγράφεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα τοπογράφου μηχανικού, που θα συνοδεύει τις εγκριθείσες τεχνικές μελέτες, ενώ η αντίστοιχη περιβαλλοντική δεν έχει εγκριθεί κατά τον χρόνο σύναψης της παρούσης.
-Το ετήσιο μίσθωμα που θα καταβάλλεται ορίζεται: α) Για το πάγιο μίσθωμα στο ποσό 15.246,70 ευρώ και β) για το αναλογικό μίσθωμα σε ποσοστό 5% επί της τιμής πώλησης των εξορυσσόμενων εκ του μισθίου λατομείου όγκων επί του δαπέδου του λατομείου και σε ποσοστό 6% επί της τιμής πωλήσεως ομοίως επί του δαπέδου του λατομείου των ακατέργαστων υποπροϊόντων και των πάσης φύσεως απορριμμάτων, όπως οι τιμές υπολογισμού του αναλογικού μισθώματος, διαμορφώνονται κατωτέρω, ανά είδος:
– Για τη σχιστολιθική πλάκα 23 ευρώ ανά τόνο.
– Για την πέτρα για κτίσιμο 12 ευρώ ανά τόνο.
– Για τα αδρανή υλικά σπαστηροτριβείου 1 ευρώ/τόνο.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το