Τοπικά

Συμπληρωματική σύμβαση αξίας 622.549,81 ευρώ για το γκαράζ της Φιλελλήνων

Ο Δήμος Βόλου ενέκρινε χθες συμπληρωματική σύμβαση στον ανάδοχο του γκαράζ της Φιλελλήνων καθώς διαπιστώθηκε πως το έργο παρουσιάζει έντεκα παραλείψεις στη μελέτη.
Χθες στο δημοτικό συμβούλιο Βόλου κατατέθηκε ο δεύτερος ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση.

Ο ανακεφαλαιωτικός κατατέθηκε με υπέρβαση και περιείχε και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση αξίας 622.549,81 € συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. Το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει το 15% του ποσού της αρχικής σύμβασης.
Σημειώνεται ότι με την υπ’ αριθ. 619/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου επανεγκρίθηκε η μελέτη του εν λόγω έργου, που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου και καθορίσθηκαν οι όροι διενέργειας του Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.

Με την υπ’ αρ. 53/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε το πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του εν λόγω έργου. Σύμφωνα με το πρακτικό πρώτος μειοδότης (προσωρινός) αναδείχθηκε η εταιρεία ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. με μέση έκπτωση 59,79% και η οποία ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητα της και κρίθηκε νόμιμη με την 1111/64396/15-05-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος. Η συμβατική δαπάνη ανήλθε σε 4,2 εκατομμύρια ευρώ και είχαν συμπεριληφθεί και απρόβλεπτες δαπάνες 270.104 ευρώ.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της εργολαβίας «Πολυώροφο κτίριο στάθμευσης αυτοκινήτων στη διασταύρωση των οδών Δημητριάδος – Φιλελλήνων», αναδόχου κατασκευής «ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε.», συντάχθηκε, σύμφωνα με την τεχνική υπηρεσία, με αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών της μελέτης και του 1ου ανακεφαλαιωτικού, απαραίτητες για την έντεχνη και σωστή εκτέλεση του έργου.
«Η αύξηση των συμβατικών ποσοτήτων προέκυψε από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης, λόγω της ύπαρξης επί σειρά ετών νερού στο σύνολο, του προ δεκαετίας μερικός κατασκευασμένου, υπογείου τμήματος της κατασκευής ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου», σημειώνεται.
Η τεχνική υπηρεσία υποστηρίζει πως απρόβλεπτες περιστάσεις δημιουργούν την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών οι οποίες δεν περιλαμβάνονται ούτε ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης στο αρχικό ανατεθέν έργο.
Οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση. Ο διαχωρισμός τους θα οδηγούσε ουσιαστικά σε ματαίωση του έργου.
Οι λόγοι που δημιούργησαν την ανάγκη για εκτέλεση συμπληρωματικών, απρόβλεπτων, αλλά αναγκαίων εργασιών, σε ένα εγκαταλελειμμένο επί σχεδόν 10 έτη μέχρι την υπογραφή της συμβάσεως της παρούσας εργολαβίας έργο, είναι οι εξής:

Διαπιστώθηκαν μεγάλες αστοχίες
Μετά την επί σχεδόν δύο μήνες ολοκλήρωση της άντλησης των υδάτων διαπιστώθηκαν μεγάλες αστοχίες στην κατασκευή της περιμετρικής πασσαλοσυστοιχίας και ταυτόχρονα η μη κατασκευή των περιμετρικών τοιχείων των υπογείων χώρων είχαν ως αποτέλεσμα:
Τη συνεχή εισροή υδάτων σε διάφορα σημεία του έργου, τόσο από όμβρια ύδατα παρακείμενων οικοδομών όσο και από τον υδροφόρο ορίζοντα, σε τμήματα μεταξύ των πασσάλων.
Τη μεγάλη οξείδωση των αναμονών οπλισμού (υποστυλωμάτων-τοιχείων), καθώς και των σιδηροδοκών, λόγω της επί σειρά ετών ύπαρξης υφάλμυρου νερού στο σύνολο των υπογείων χώρων.
Την μεγάλη οξείδωση του οπλισμού των πλακών στο μεγαλύτερο τμήμα της επιφάνειας τους.
Την ύπαρξη μεγάλης ποσότητας σκουπιδιών τόσο από τις παρακείμενες πολυκατοικίες όσο και από την προηγούμενη εργολαβία.
Περιμετρικά του οικοπέδου και στην από σκυρόδεμα πλάκα οροφής β’ υπογείου:
Η ανάπτυξη φυτών, σκουπιδιών και υλικά οικοδομών από την προηγούμενη εργολαβία που κάλυπταν το μεγαλύτερο τμήμα του χώρου.
Η μεγάλη οξείδωση και παραμόρφωση του μεγαλύτερου ποσοστού των αναμονών για την ανέγερση του μεταλλικού φορέα, καθώς και των αναμονών για τη σκυροδέτηση τοιχείων του περιβάλλοντα χώρου.
Μετά την απομάκρυνση όλων των μπαζών και τον καθαρισμό της πλάκας οροφής του β’ υπογείου και την τοπογραφική αποτύπωση του χώρου διαπιστώθηκε ότι η περιμετρική πασσαλοσυστοιχία είχε αποκλίσεις στην όδευσή της με αποτέλεσμα:
Τη μετατόπιση των κλιμακοστασίων προς το εσωτερικό του οικοπέδου.
Την αλλαγή των διαστάσεών τους.
Την ανάγκη μετατόπισης πολλών αναμονών για την κατασκευή της μεταλλικής κατασκευής σε νέες θέσεις σε σχέση με την αρχική μελέτη.
Κατά τη σύνταξη της μελέτης για τη δημοπράτηση του έργου (η αρχική μελέτη είχε κατατεθεί στην πολεοδομία το 2007) δεν προβλέφθηκαν ποσότητες για την κοπή διαφόρων τμημάτων των πλακών με μεθόδους αδιατάρακτης κοπής, καθώς κανείς δεν γνώριζε αν οι απαραίτητες αυτές εργασίες τόσο για τη συναρμογή των ραμπών με τις πλάκες των υπογείων ορόφων όσο και για την κατασκευή των shaft εξαερισμού είχαν εκτελεστεί, λόγω της μόνιμης ύπαρξης νερού στα και στα έξι υπόγεια του έργου.
Κατά τη στατική επίλυση του μεταλλικού φορέα σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία και τον κατασκευαστή της κατασκευής διαπιστώθηκαν, σε συνδυασμό και με την παραπάνω παρ. 3, τα κάτωθι:
Η ανάγκη μετατόπισης αρκετών αναμονών υποστυλωμάτων της μεταλλικής κατασκευής σε νέες θέσεις, αλλά και η αναγκαιότητα τοποθέτησης νέων αναμονών (με χημικά αγκύρια) σε σημεία που δεν είχαν προβλεφθεί από την προηγούμενη εργολαβία, κυρίως στις θέσεις των στρογγυλών υποστυλωμάτων της κατασκευής, με αποτέλεσμα να υπάρχει αύξηση του βάρους του μεταλλικού φορέα κατά 10ton.
Η μετατόπιση υποστυλωμάτων της μεταλλικής κατασκευής είχε σαν συνέπεια και την αλλαγή σε μήκη πολλών δοκών της μεταλλικής κατασκευής.
Κατά τη σύνταξη της μελέτης προβλέφθηκε προσαύξηση του βάρους της μεταλλικής κατασκευής για συγκολλήσεις και κοχλίες μόλις 10%, ενώ για τις συγκεκριμένες διατομές HEB 300,400 και 450 η πραγματική μέση προσαύξηση είναι της τάξης του 35%. Στο σύνολο του μεταλλικού φορέα η αύξηση αυτή του ποσοστού προκαλεί αύξηση του συνολικού βάρους κατά 90ton.
Κατά τη σύνταξη της μελέτης και λόγω προφανούς σφάλματος της προμέτρησης, η οποία και βασίστηκε στα εγκεκριμένα από το 2007 τεύχη στην πολεοδομία, δεν ελήφθησαν υπόψη οι λεπτομέρειες σύνδεσης της μεταλλικής κατασκευής με τα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος σε όλο το ύψος της ανωδομής στα σημεία των ραμπών και των κλιμακοστασίων με αποτέλεσμα να υπάρχει αύξηση του βάρους του μεταλλικού φορέα κατά 70ton.
Τέλος λόγο προφανούς σφάλματος της προμέτρησης της μελέτης δεν υπολογίσθηκε σωστά η ποσότητα για την βαφή της μεταλλικής κατασκευής.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το