Ελλάδα

Στον ανακριτή ο Χριστόδουλος Ξηρός

Ï ×ñéóôüäïõëïò Îçñüò ïäçãåßôáé ôçí ÄåõôÝñá 128 ÌáÀïõ 2015, êÜôù áðü áõóôçñÜ ìÝôñá áóöáëåßáò óôïí Åéäéêü ÁíáêñéôÞ ãéá èÝìáôá Ôñïìïêñáôßáò, Åõôý÷ç Íéêüðïõëï ãéá óõìðëçñùìáôéêÞ êáôÜèåóç. Ï êáôáäéêáóìÝíïò ãéá óõììåôï÷Þ óôç 17 ÍïÝìâñç, áðïëïãåßôáé óõìðëçñùìáôéêÜ óôïí áíáêñéôÞ ãéá ôçí õðüèåóç ôçò áðüäñáóÞò ôïõ áðü ôéò öõëáêÝò Êïñõäáëëïý. (EUROKINISSI/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÆÙÍÔÁÍÏÓ)

Ενώπιον του Ειδικού Ανακριτή για θέματα Τρομοκρατίας, Ευτύχη Νικολόπουλου, παρουσιάστηκε σήμερα ο Χριστόδουλος Ξηρός, για συμπληρωματική κατάθεση.

Ο Χριστόδουλος Ξηρός οδηγήθηκε στον ανακριτή Ευτύχη Νικόπουλο κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας προκειμένου να απολογηθεί συμπληρωματικά για την υπόθεση της απόδρασής του από τις φυλακές Κορυδαλλού.

Ο καταδικασμένος τρομοκράτης εμφανίστηκε χωρίς το ξανθό μαλλί με το οποίο είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιανουάριο.

Σημειώνεται πως, μετά τον προπηλακισμό του από άλλους κρατούμενους στις φυλακές Δομοκού, έχει μεταφερθεί στο σωφρονιστικό κατάστημα Αγιάς Χανίων στην Κρήτη.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το