Τοπικά

Στο Δ.Σ. Βόλου για έγκριση ο προϋπολογισμός 2019

Δυο ειδικές συνεδριάσεις και μια τακτική περιλαμβάνει το πρόγραμμα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου την ερχόμενη Τρίτη 13 Νοεμβρίου.
Αρχικά στις 6 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου σε ειδική συνεδρίαση θα προχωρήσει σε λήψη απόφασης έγκρισης του απολογισμού του Δήμου Βόλου, οικονομικού έτους 2017 (απόφαση 723/2018 Οικονομικής Επιτροπής), καθώς και σε λήψη απόφασης έγκρισης του ισολογισμού του Δήμου Βόλου, οικονομικού έτους 2017 (απόφαση 724/2018 Οικονομικής Επιτροπής). Στη συνέχεια, σε δεύτερη ειδική συνεδρίαση θα τεθεί προς έγκριση ο προϋπολογισμός του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.
Να αναφερθεί ότι ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων ανέρχεται στα 109.773.534 ευρώ, ενώ εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία προ 15νθημέρου από την Οικονομική Επιτροπή.
Τα τακτικά έσοδα του Δήμου Βόλου αναμένεται να ανέλθουν το 2019 σε 32.985.141,44 και τα έκτακτα σε 14.654.649,75 ευρώ.
Τα έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά (τακτικά και έκτακτα) έχουν υπολογιστεί σε 3.853.408,72 ευρώ.
Έσοδα που έχουν βεβαιωθεί κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη αλλά δεν κατέστη δυνατή η είσπραξή τους μεταφέρονται στη χρήση του 2019 και ανέρχονται σε 27.172.634,14 ευρώ.

Τακτική συνεδρίαση
Στην τακτική συνεδρίαση που θα ακολουθήσει (7 μ.μ.) μεταξύ των θεμάτων που θα τεθούν προς έγκριση είναι και τα παρακάτω:
Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης του δημάρχου Βόλου για την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ των Δήμου Βόλου και Δήμου – Περιφερειακής Διοίκησης της πόλης Qingdao της Κίνας, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής, οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, έγκριση παράτασης της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» μέχρι 28/2/2019 και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 της από 30/12/2016 σχετικής σύμβασης, λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 125.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) από το Πράσινο Ταμείο για εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Βόλου, επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 883/2016 ΑΔΣ Βόλου περί «Έγκρισης της αναγκαιότητας προμήθειας με χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργων, διάρκειας πέντε ετών για την κάλυψη τεχνικών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου, έγκριση μελέτης και εκκίνησης διαγωνισμού», κατά το τμήμα που δεν κατατέθηκαν προσφορές στη διαδικασία διαγωνισμού και κατέστη άγονος, έγκριση νέας μελέτης προμήθειας και εκτέλεση της προμήθειας με ανοικτό δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Η Οικονομική Επιτροπή
Νωρίτερα την ίδια ημέρα (1 μ.μ.) θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή όπου μεταξύ άλλων θα τεθούν προς έγκριση τα παρακάτω θέματα: Υποβολή πρακτικού κατακύρωσης του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις «Εργασίες καθαρισμού δημοτικών ρεμάτων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου», ενδεικτικός προϋπολογισμός: 29.264,00 € (με τον Φ.Π.Α.), έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού (άνω των ορίων) με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» προϋπολογισμού 509.985,96 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, Δ/νση Καθαριότητας, λήψη απόφασης απευθείας μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων, λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το