Τοπικά

Στις 10 Σεπτεμβρίου η Γενική Συνέλευση της «Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου»

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.», στη 35η (Τακτική) Γενική Συνέλευση την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:30, στα γραφεία της εταιρείας, Κοραή 56-2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 1-1-2018 έως 31-12-2018 .
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 1-1-2018 έως 31-12-2018, κατά άρθρο 108/Ν4548/2018.
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ.
4. Εκλογή Ορκωτών Λογιστών (Τακτικών – Αναπληρωματικών) για την τρέχουσα χρήση (2019).
5. Έγκριση ένταξης αγορών παγίων περιουσιακών στοιχείων χρήσης 2018 στους ειδικούς λογαριασμούς 1% και 3% του Ν. 2963/2001
6. Έγκριση της αύξησης του λεωφορειακού στόλου της Εταιρείας, κατόπιν έκδοσης νέων αδειών κυκλοφορίας

Κάθε Μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στη 35η (Τακτική) Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργεί Νόμιμα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσής του στα Γραφεία της Εταιρείας, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της 35ης (Τακτικής) Γενικής Συνέλευσης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το