Τοπικά

Στην τελική ευθεία o βιολογικός και το δίκτυο αποχέτευσης στη Σκιάθο

Τον δρόμο της υλοποίησης παίρνει η αναβάθμιση και επέκταση του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Σκιάθου στο Ξάνεμο με ταυτόχρονη επέκταση δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή Βασιλειά-Κατσαρού, Αχλαδιές και Ανατολική Παραλία Σκιάθου.

Η περιοχή σήμερα αποχετεύεται σε ιδιωτικά συστήματα αποχέτευσης (βόθρους) για τις κατοικίες και μικρές τουριστικές μονάδες και μικρές προκατασκευασμένες μονάδες επεξεργασίας λυμάτων για τις μεγαλύτερες τουριστικές μονάδες. Σαν αποτέλεσμα σημαντικό μέρος των διατιθέμενων λυμάτων διηθούνται προς τον υπόγειο υδροφόρο προκαλώντας ποιοτική επιβάρυνση, ενώ η επιτυγχανόμενη επεξεργασία λυμάτων από τις ιδιωτικές μονάδες επεξεργασίας δεν είναι πάντοτε εξασφαλισμένη επιβαρύνοντας ποιοτικά τον αποδέκτη που είναι συνήθως η θάλασσα. Μάλιστα εδώ πρέπει να τονιστεί ότι στην περιοχή μελέτης βρίσκεται και ο κύριος υδροφόρος απόληψης πόσιμου νερού στη Φτελιά, ενώ ακόμα δύο νέες γεωτρήσεις στην περιοχή Βασιλειά πρόκειται να ενισχύσουν την υδροδότηση της πόλης.
Με την κατασκευή του έργου τα λύματα της περιοχής Βασιλειά, Αχλαδιές και ανατολικής Παραλίας Σκιάθου δεν θα διοχετεύονται πλέον σε απορροφητικούς και στεγανούς βόθρους ή μικρές αυτόνομες μονάδες επεξεργασίας λυμάτων αμφίβολης απόδοσης επεξεργασίας, με ενδεχόμενο τη ρύπανση του εδάφους, των επιφανειακών-υπόγειων υδάτων και της θάλασσας, αλλά θα οδηγούνται σε κεντρική δημόσια ΕΕΛ για την πλήρη και ελεγχόμενη επεξεργασία και τελική διάθεση. Έτσι, εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής εν γένει, μέσω της διασφάλισης της υψηλής ποιότητας των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων και την απαλλαγή των κατοίκων και επαγγελματιών του τουρισμού από μια επιπλέον δαπάνη για τη διάθεση των λυμάτων τους μέσω ιδιωτικών εταιρειών συλλογής και διάθεσης.

Το έργο, σύμφωνα με τη μελέτη που θα εγκριθεί από την Περιφέρεια, αποτελείται από επέκταση δικτύου ακαθάρτων μήκους 9.875 m που είναι αγωγοί βαρύτητας διατομής και 2.975 m που είναι καταθλιπτικοί αγωγοί. Το συνολικό μήκος νέων αγωγών θα είναι 12.850 m σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχή. Επίσης προβλέπονται πέντε νέα αντλιοστάσια ακαθάρτων με υπόγειες κατασκευές, αναβάθμιση και επέκτασης της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) δυναμικότητας 26.000 που είναι σήμερα, σε 30.000 με την αναβάθμιση του εξοπλισμού της υφιστάμενης μονάδας και την προσθήκη νέας μονάδας επεξεργασίας ώστε να μπορεί να παραλάβει το αυξημένο φορτίο λυμάτων καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες για την επόμενη 20ετία.
Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων σήμερα έχει μέγιστη δυναμικότητα 26.000 κυβικά με έτος σχεδιασμού το 2020, η οποία πρέπει να αυξηθεί σε 30.000 για να καλύψει και την επέκταση των δικτύων αποχέτευσης.
Έτσι η υφιστάμενη μονάδα αναβαθμίζεται κυρίως ως προς τον εξοπλισμό με αντικατάσταση αυτού κατά το μεγαλύτερο μέρος, καθώς ήδη παρουσιάζει έντονα προβλήματα διάβρωσης και φθοράς προκειμένου να γίνει πλήρως λειτουργική.

Παράλληλα η ΕΕΛ θα επεκταθεί με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο Αποχέτευση και Βιολογικός Καθαρισμός λυμάτων Ξανέμου Σκιάθου με προσθήκη μίας νέας πλήρους μονάδας.
συνολικός προϋπολογισμός του έργου αποχέτευσης ανέρχεται σε 2.080.000 € και για την αναβάθμιση/επέκταση της ΕΕΛ και σε 2.000.000 Ευρώ για τις επεκτάσεις των δικτύων.
Το δίκτυο αποχέτευσης πρόκειται να εξυπηρετήσει ολόκληρη της περιοχή της Βασιλειά, Αχλαδιές και ανατ. Παραλίας Σκιάθου μαζί με τη μεταφορά των λυμάτων προς το υφιστάμενο δίκτυο της Μεγάλης Άμμου ή της Περιφερειακής Οδού προκειμένου να οδηγηθούν προς την ΕΕΛ Σκιάθου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το