Οικονομία

Στα σαγόνια της Εφορίας ιδιοκτήτες ακινήτων µε αδήλωτα εισοδήµατα

Ελεγκτική έφοδο εξαπολύει η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων σε φορολογούµενους και επιχειρήσεις για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Με τη µέθοδο της προσποίησης του πελάτη αλλά και άνοιγµα τραπεζικών λογαριασµών η Εφορία βάζει φέτος στο στόχαστρο ιδιοκτήτες ακινήτων που κρύβουν ενοίκια ή κάνουν αγοραπωλησίες ακινήτων επιχειρηµατικού χαρακτήρα χωρίς να έχουν κάνει έναρξη εργασιών στη ∆ΥΟ, καθώς και επιχειρήσεις και επαγγελµατίες λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών για τον εντοπισµό αδήλωτων εισοδηµάτων.

Σύµφωνα µε το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑ∆Ε για το 2019, που θα δηµοσιοποιηθεί σύντοµα και τµήµα του βρίσκεται στη διάθεση του «Εθνους της Κυριακής», µπαίνουν στο στόχαστρο των ελέγχων µε ειδικές ελεγκτικές διαδικασίες χιλιάδες φορολογούµενοι. Οι έλεγχοι έχουν συγκεκριµένο αριθµητικό στόχο και όχι µαζικό, προκειµένου να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για την απόκρυψη εισοδηµάτων.

Ειδικότερα, το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑ∆Ε προβλέπει τη διενέργεια ελέγχων σε 11.500 επιχειρήσεις και επαγγελµατίες σε όλη την Ελλάδα για την έκδοση αποδείξεων και τιµολογίων, καθώς και για την απόδοση των προβλεπόµενων φόρων. Οπως τονίζεται, στο σχέδιο οι έλεγχοι θα γίνουν µε τη µέθοδο της «προσποίησης του πελάτη». Πρακτικά οι ελεγκτές θα εισέρχονται στην επιχείρηση και προσποιούµενοι τους πελάτες θα λαµβάνουν υπηρεσίες ή θα αγοράζουν προϊόντα από την επιχείρηση και θα περιµένουν αν θα τους εκδοθεί απόδειξη. Επίσης, στις επιχειρήσεις εστίασης θα παραµένουν ως πελάτες για µερικές ώρες προκειµένου να διαπιστώνουν αν εκδίδονται αποδείξεις στους άλλους πελάτες. Οπως αναφέρεται στο σχέδιο, οι έλεγχοι «αποσκοπούν στην ανίχνευση παραβατικών συµπεριφορών και στον εντοπισµό διαφυγόντων εσόδων.

Κατά τη διενέργεια τέτοιων ελέγχων δίνεται ιδιαίτερη έµφαση σε γεωγραφικές περιοχές και κλάδους επιχειρήσεων µε αυξηµένη παραβατικότητα», καθώς και ότι «οι έλεγχοι αυτοί θα εντατικοποιούνται ιδιαίτερα τις περιόδους των εορτών και κατά την τουριστική περίοδο». Σηµειώνεται ότι στις περιπτώσεις µη έκδοσης αποδείξεων επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από την έκδοση της απόδειξης. Το ποσό του προστίµου, όµως, δεν µπορεί να είναι χαµηλότερο από 250 ευρώ ανά έλεγχο για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

Στην περίπτωση που µια επιχείρηση εντοπιστεί να µην εκδίδει αποδείξεις εντός πενταετίας από τη διαπίστωση της αρχικής παράβασης, τότε επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το 100% του φόρου που εµπεριέχεται στην απόδειξη που δεν εκδόθηκε µε ελάχιστο τα 500 ευρώ, εφόσον τηρούνται απλογραφικά βιβλία και 1.000 ευρώ εφόσον τηρούνται διπλογραφικά βιβλία. Εφόσον υπάρξει νέα «υποτροπή» εντός 5ετίας από την πρώτη παράβαση, το πρόστιµο ανέρχεται στο 200% του φόρου που εµπεριέχεται στην απόδειξη, µε ελάχιστο τα 1.000 ευρώ για απλογραφικά βιβλία και τα 2.000 ευρώ για διπλογραφικά βιβλία.

Οι στόχοι
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑ∆Ε για το 2019 στον εντοπισµό ιδιοκτητών ακινήτων που φοροδιαφεύγουν και συγκεκριµένα:

δεν δηλώνουν εισόδηµα από ενοίκια τα οποία εισπράττουν ή δηλώνουν εισόδηµα χαµηλότερο από το πραγµατικό,
πραγµατοποιούν αγοραπωλησίες ακινήτων επιχειρηµατικού χαρακτήρα, αλλά δεν δηλώνουν το σχετικό εισόδηµα στην Εφορία, καθώς είτε δεν έχουν πραγµατοποιήσει έναρξη εργασιών στην Εφορία ή έχουν πραγµατοποιήσει έναρξη και δεν δηλώνουν το σχετικό εισόδηµα
Βασικό µέσο εντοπισµού του εισοδήµατος των ιδιοκτητών ακινήτων των παραπάνω περιπτώσεων θα είναι, όπως αναφέρεται στο επιχειρησιακό σχέδιο, το άνοιγµα τραπεζικών λογαριασµών των ελεγχοµένων. Μετά το άνοιγµα των τραπεζικών λογαριασµών θα εντοπίζονται καταθέσεις ποσών από µισθώµατα ή πωλήσεις ακινήτων που αποτελούν εισόδηµα, το οποίο δεν έχει δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις των ελεγχοµένων. Σηµειώνεται ότι θα µπουν στο ελεγκτικό στόχαστρο 500 ιδιοκτήτες ακινήτων. Στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑ∆Ε αναφέρεται συγκεκριµένα ότι «στα φυσικά πρόσωπα η φοροδιαφυγή εντοπίζεται κυρίως σε εισοδήµατα από µισθώµατα ή αγοραπωλησίες ακινήτων. Κύριο µέσο εντοπισµού αποτελεί η ανάλυση των τραπεζικών δεδοµένων στο πλαίσιο των ως άνω ελέγχων. Στις περιπτώσεις ελευθέρων επαγγελµατιών ο εντοπισµός της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης, πέρα από την ανάλυση των τραπεζικών λογαριασµών, προϋποθέτει επιτόπιους ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων από όλες τις διαθέσιµες πηγές».

Επιπλέον, το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑ∆Ε προβλέπει και ελέγχους για την καταπολέµηση της απάτης µε τον ΦΠΑ. Οπως σηµειώνεται στο σχέδιο, «η ενδοκοινοτική απάτη ΦΠΑ οδηγεί σε εκτεταµένη απώλεια δηµοσίων εσόδων, αποτελώντας µάστιγα για όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Συνδέεται άµεσα µε τον εντοπισµό και την εξάρθρωση κυκλωµάτων εξαφανισµένων εµπόρων. Ως εξαφανισµένος έµπορος νοείται η επιχειρηµατική οντότητα που είτε διενεργεί πραγµατικές συναλλαγές χωρίς να υποβάλλει δηλώσεις ή χωρίς να καταβάλλει τον φόρο που βεβαιώνεται µε τις δηλώσεις που υποβάλλει, είτε διενεργεί εικονικές συναλλαγές. Στόχος τέτοιων επιχειρήσεων, που δηµιουργούνται σε συνεργασία µε άλλες οντότητες, είναι η δηµιουργία κυκλωµάτων που αποσκοπούν σε παράνοµους συµψηφισµούς ή επιστροφές ενδοκοινοτικού ΦΠΑ (κυκλική απάτη ΦΠΑ). Ο έγκαιρος εντοπισµός εξαφανισµένων εµπόρων οδηγεί στην άµεση απενεργοποίηση του ενδοκοινοτικού ΑΦΜ τους, εµποδίζοντας την περαιτέρω δράση τους.

Κατά το 2019 θα διενεργηθούν τουλάχιστον 120 έρευνες προσανατολισµένες στην απάτη ΦΠΑ. Στόχο αποτελεί ο εντοπισµός τουλάχιστον 60 εξαφανισµένων εµπόρων.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το