Τοπικά

Στα 110 εκ. ευρώ ο προϋπολογισμός του δήμου Λαρισαίων

Καταγραφή-5-1

O προυπολογισμός του Δήμου για το 2016, ψηφίζεται απο το Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόκειται για ένα προυπολογισμό που συντάχθηκε, έχοντας λάβει υπόψιν μας τη δυσχερή οικονομική κατάσταση της χώρας και της Αυτοδιοίκησης.

  Η ∆ηµοτική Αρχή δεν έχει την πολυτέλεια να καταθέτει προϋπολογισµό σε συνθήκες ευηµερίας και για τη σύνταξη του φετινού προϋπολογισµού.

 Όπως όλοι γνωρίζουµε η χώρα βιώνει µεγάλη οικονοµική και ανθρωπιστική κρίση.

Μεγάλα τµήµατα της κοινωνίας ζούν ή απειλούνται να ζήσουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού .

Την περίοδο 2010-2014 τα µέτρα του προγράµµατος οικονοµικής προσαρµογής (αύξηση των φορολογικών εσόδων και περικοπή των δαπανών) έφθασαν στο 24,5% του ΑΕΠ (σε ονοµαστικές τιµές του 2009).

Η εκτιµώµενη σωρευτική επίδραση των µέτρων στην οικονοµική δραστηριότητα ήταν -25,7% µετρούµενη ως προς το ΑΕΠ του 2009. Η σηµαντική αρνητική επίδραση αποδίδεται κυρίως στο γεγονός ότι εφαρµόστηκε ένα ιδιαίτερα βαρύ και εµπροσθοβαρές πρόγραµµα.

Η οικονοµική προσαρµογή της περιόδου 2010-2014 είχε ως αποτέλεσµα την επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων του προγράµµατος, δηλαδή της µείωσης του ελλείµµατος και της ισοσκέλισης του πρωτογενούς ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης, και της διόρθωσης του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Το µέγεθος, όπως και η ένταση της οικονοµικής προσαρµογής είχε σοβαρές αρνητικές οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Η σωρευτική απώλεια της οικονοµικής δραστηριότητας σε όρους πραγµατικού ΑΕΠ, η οποία ξεπέρασε το 25%, πυροδότησε ταυτόχρονα ένα φαύλο κύκλο στη δυναµική του λόγου χρέους/ΑΕΠ της Γενικής Κυβέρνησης, ο οποίος αυξήθηκε από 129,7% του ΑΕΠ το 2009 σε 177,1% του ΑΕΠ το 2014. Σε κοινωνικό επίπεδο οι επιπτώσεις ήταν ιδιαίτερα αρνητικές. Μεταξύ των ετών 2010 και 2014 σηµειώθηκε αύξηση της ανεργίας κατά 14,1 εκατοστιαίες µονάδες .

Κατά το 2015 και η ιδιαιτερότητα της χρονιάς, λόγω των γνωστών γεγονότων, ενέτεινε την οικονομική βεβαιότητα. Αυτή την πραγµατικότητα καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε ως Τοπική Αυτοδιοίκηση , ο πιο κοντινός προς την κοινωνία θεσµός της Πολιτείας.

Μία Τοπική Αυτοδιοίκηση µε κατά 60% λιγότερους πόρους από το 2010 και µετά και ολοένα λιγότερο ανθρώπινο δυναµικό εξαιτίας των συνταξιοδοτήσεων , των πρόωρων αποχωρήσεων και της αναστολής των προσλήψεων έως το τέλος του 2016.

Ο προϋπολογισµός έχει, εξ ορισµού, βραχυπρόθεσµο ορίζοντα. Είναι όµως πλέον επιτακτική ανάγκη να ανοίξει ο διάλογος για την παραγωγική και οικονοµική ανασυγκρότηση της χώρας µε στόχο την επιστροφή σε θετικούς ρυθµούς µεγέθυνσης και την σταδιακή αποκατάσταση της σταθερότητας. Στο επόµενο διάστηµα η ελληνική οικονοµία θα εισέλθει σε µια διαδικασία σηµαντικών µεταρρυθµίσεων µε µια σειρά δηµοσιονοµικών παρεµβάσεων και διαρθρωτικών αλλαγών. Η διαδικασία προσαρµογής δεν θα είναι εύκολη αλλά θα δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για µια σύγχρονη ελληνική οικονοµία απαλλαγµένη από τις παθογένειες του παρελθόντος .

ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ -ΕΠΙ∆ΙΩΞΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στη νέα περίοδο, η οποία είναι αδιαµφισβήτητα δύσκολη, η βούληση του ∆ήµου, η οποία εκφράζεται µέσα από τη διαδικασία σύνταξης του νέου προϋπολογισµού έτους 2016, είναι η ευκαιρία να σταθεί ο ∆ήµος αρωγός στους δοκιµαζόµενους πολίτες µε την παροχή ενός κοινωνικού διχτύου ασφαλείας µε δράσεις και έργα που θα είναι περισσότερο αποτελεσµατικά και επωφελή για το σύνολο της τοπικής κοινωνίας.

 Κεντρικό γνώρισμα του είναι ότι πρόκειται για ένα πραγματικό και ρεαλιστικό προυπολογισμό, ο οποίος θα εκτελεστεί στο σύνολό του. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο προυπολογισμός του 2015 υλοποιείται σε πολύ μεγάλο ποσοστό και πάνω από την δέσμευση του  90%, που είχαμε θέσει ως στόχο.

Μέσα από εφαρµογή του προϋπολογισµού αυτού η δηµοτική αρχή στοχεύει :

 Στην αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης , µέσα από τις πολιτικές ανακούφισης των ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε την απαλλαγή ή την µεγάλη µείωση των δηµοτικών τελών που ήδη έχουµε υλοποιήσει καθώς και το πάγωµα των δηµοτικών ανταποδοτικών τελών για όλους.

 Επιδίωξή της ∆ηµοτικής Αρχής είναι αφενός να µην επιβαρύνει τους δηµότες µε αυξήσεις τελών, φόρων ή επιβολή νέων και αφετέρου να διαθέτει κονδύλια για την υποστήριξη των ιδιαίτερα οικονοµικά αδυνάτων συµπολιτών µας, µέσω κοινωνικών δράσεων που αναλαµβάνει.

 Στην απρόσκοπτη λειτουργία όλων των δοµών του ∆ήµου , έστω και αν για κάποια προγράµµατα που µέχρι σήµερα χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ ή και άλλες πηγές , διακοπεί η χρηµατοδότησή τους.

 Στην εξοικονόµηση πόρων και την δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας µε στόχο την συνεχή µείωση, µέσω νέου σχεδιασµού, των λειτουργικών δαπανών και την διάθεση των κονδυλίων που θα εξοικονοµήσουµε, ιδιαίτερα σε απαραίτητα έργα συντήρησης των υποδοµών της πόλης.

 Στην ενεργοποίηση των πολιτών µέσω των συµβουλίων των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων στα πλαίσια της πρότασης για αλλαγή των σχέσεων µεταξύ τοπικής εξουσίας και πολιτών, µε στόχο να αποκτήσουν οι πολίτες ενεργό ρόλο στον καθορισµό και την υλοποίηση των επενδυτικών προτεραιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην κατεύθυνση της συµµετοχικής διαδικασίας διαβούλευσης που αφορά τις προτάσεις του προϋπολογισµού σε επίπεδο δηµοτικών διαµερισµάτων.

Για πρώτη φορά φέτος, και στο πλαίσιο του συμμετοχικού προυπολογισμού, ο Δήμος Λαρισαίων, αποφάσισε την κατανομή 12.000 ευρώ σε κάθε Δημοτική και Τοπική Κοινότητα, τα οποία θα διατεθούν για την υλοποίηση μικρών έργων,  που θα υλοποιηθούν μετά από προτάσεις  των συμβουλίων. Η υλοποίηση των συγκεκριμένων προτεινόμενων έργων είναι δεσμευτική για τη δημοτική αρχή.

 Στην αναβάθµιση της υλικοτεχνικής υποδοµής και λειτουργίας των υπαρχουσών δοµών της Κοινωνικής Πολιτικής και στην δηµιουργία νέων.  Όχι µόνο διατηρούµε όλες τις κοινωνικές δοµές των προηγούµενων ετών, αλλά τις ενισχύουµε µε τη δηµιουργία νέων, όπως η ίδρυση του Υπνωτηρίου Αστέγων µε τον απαραίτητο νέο εξοπλισµό του, την δηµιουργία της νέας δοµής για την υλοποίηση των παρεµβάσεων στα πλαίσια του προγράµµατος ‘’ Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους ( ΤΕΒΑ ).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2016
Κωδικοί αριθμοί Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισμός
0 Τακτικά Έσοδα 53.722.429,07

 

1(πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 1.630.200,00

 

2 Έσοδα παρελθόντων ετών 490.000,00

 

31 Εισπράξεις από Δάνεια 3,00

 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 22.654.051,00

 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων 10.165.244,00

 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους 11.336.000,33

 

13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 10.789.141,47

 

Σύνολo Πόρων 110.787.068,87

 

Κωδικοί αριθμοί Έξοδα και Πληρωμές Προϋπολογισμός
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 25.424.684,00

 

61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 6.354.250,00

 

63,64 Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 1.736.573,60

 

651 Τοκοχρεωλύσια δανείων 755.301,00

 

66 Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών 4.208.304,00

 

67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 19.228.110,14

 

81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 1.297.235,21

 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00

 

82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 32.315.095,00

 

  Επενδύσεις  
71 Αγορές 2.057.875,39

 

73 Έργα 14.486.265,28

 

74 Μελέτες 531.349,46

 

75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 5.500,00

 

652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 786.342,54

 

9111 Αποθεματικό 1.600.183,25

 

Σύνολo εξόδων και πληρωμών 110.787.068,87

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016

Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων για το 2016, περιλαμβάνει έργα ύψους 9,5  εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 6, 3 εκατ. αφορούν έργα από ιδιους πόρους.

Εννοείται ότι ο Δήμος προετοιμάζεται και θα συνεχίζει να ετοιμάζεται ενόψει του ανοίγματος του νέου ΕΣΠΑ.

Παράλληλα, τονίζεται ότι στα παραπάνω έργα περιλαμβάνονται έργα που αφορούν στο τεχνικό πρόγραμμα του 2015 και τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της χρονιάς από το έλεγχο κεφαλαίων.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα επικεντρώνεται κυρίως σε έργα οδοποιίας, συντηρήσεων και ηλεκτροφωτισμού, προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα της πόλης, στο κέντρο και τις συνοικίες, η οποία είχε μείνει ασυντήρητη για πολλά χρόνια. Εκτός των βελτιώσεων της κατάστασης της πόλης, το πρόγραμμα εστιάζεται σε έργα εντάσεως εργασίας, συνεχιζοντας έτσι το σχεδιασμό του 2015.

Βασικός στόχος της δημοτικής αρχής είναι  σε μια τριετία  να ολοκληρωθούν έργα όπως αυτά της οδοποιίας και με την πάροδο της 3ετίας να μείνουν μόνο οι συντηρήσεις.

Δημοπρατήθηκε ήδη το έργο της διαμόρφωσης τμήματος του κτιρίου του Κληροδοτήματος Καρανίκα (απέναντι από το Δημαρχείο), με προυπολογισμό ύψους 560.000 ευρώ.

Στο κτίριο, όταν διαμορφωθεί θα στεγαστούν υπηρεσίες και δομές του Δήμου.

Επίσης, το 2016 θα είναι η χρονιά που ο Δήμος θα ξεκινήσει μεγάλο πρόγραμμα με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Το πρόγραμμα  περιλαμβάνει έργα στον οδοφωτισμό, με την υλοποίηση των οποίων εκτιμάται ότι θα υπάρξει σημαντικό οικονομικό όφελος για το Δήμο.  Τον Ιανουάριο θα έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές μελέτες, οπότε θα ανοίξει ο δρόμος για την υλοποίηση του έργου.

Πηγή www.kosmoslarissa.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το