Τοπικά

Σεμινάρια τεχνικών ασφαλείας Γ’ κατηγορίας για εργοδότες διοργανώνει το Επιμελητήριο Μαγνησίας

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας διοργανώνει κύκλο σεμιναρίων Τεχνικού Ασφαλείας στο Βόλο και στα νησιά των Σποράδων για επιχειρήσεις που ανήκουν στην Γ’ κατηγορία επικινδυνότητας. Τα εν λόγω σεμινάρια αφορούν αποκλειστικά επιμόρφωση εργοδοτών και είναι διάρκειας 10 ωρών, κατανεμημένες σε 2 ημέρες από 5 ώρες έκαστη.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας. Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α, Β, Γ (υψηλής, μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας). Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.
Αυτοαπασχολούμενοι εργοδότες που δεν απασχολούν προσωπικό, εργοδότες που διαθέτουν τα προσόντα των παρ. (α), (β) ή (γ) του άρθρου 11 του ΚΝΥΑΕ (ν.3850/2010) ή είναι ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ και απασχολούν έως 3 εργαζομένους έχουν το δικαίωμα επιμόρφωσης, αλλά καμία υποχρέωση παρακολούθησης ενός τέτοιου προγράμματος δεν έχουν.
Επισημαίνεται ότι είναι στην απόλυτα διακριτική ευχέρεια των εργοδοτών να επιλέξουν να αναθέσουν τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εντός ή εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με ΕΞΥΠΠ ή να επιμορφώσουν εργαζόμενους της επιχείρησής τους ή να επιμορφωθούν οι ίδιοι.
Εφόσον ο εργοδότης επιλέξει να επιμορφωθεί ο ίδιος, θα πρέπει να υποβάλλει στον φορέα μας αίτηση συμμετοχής που μπορεί να προμηθευτεί από τα γραφεία του Επιμελητηρίου ή από την ιστοσελίδα www.cci-magnesia.gr.

Δικαιολογητικά συμμετοχής:
Οι εργοδότες-μέλη του Επιμελητηρίου που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα σεμινάρια, θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους στο Επιμελητήριο Μαγνησίας μέχρι και το τρέχον έτος και να καταθέσουν προκειμένου να συμμετάσχουν στα σεμινάρια τα ακόλουθα δικαιολογητικά:.
– Συμπληρωμένη Αίτηση Συμμετοχής με τη σφραγίδα της επιχείρησης
– Απλή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του υποψήφιου
– Κόστος συμμετοχής € 30 σε:
Α) μετρητά ή
Β) αποδεικτικό κατάθεσής του μέσω ταχυδρομικής επιταγής στο Επιμελητήριο Μαγνησίας. Στην ταχυδρομική επιταγή θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του καταθέτη-υποψήφιου εκπαιδευόμενου και να αναγράφεται η αιτιολογία ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
Γ) αποδεικτικό μεταφοράς σε τραπεζικό λογαριασμό του Επιμελητηρίου Μαγνησίας στην τράπεζα Eurobank. Στο καταθετήριο θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του καταθέτη-υποψήφιου εκπαιδευόμενου και να αναγράφεται η αιτιολογία ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για εργοδότες των οποίων οι επιχειρήσεις δεν είναι μέλη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας θα πρέπει να προσκομίζουν στην υπηρεσία μας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
– Συμπληρωμένη Αίτηση Συμμετοχής με τη σφραγίδα τους
– Φωτοτυπία Έναρξης Δραστηριότητας και τυχόν τροποποιήσεις
– Εάν πρόκειται για εταιρεία, φωτοτυπία του καταστατικού επί του οποίου θα υπάρχει σαφώς σημειωμένο το σημείο το οποίο αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι ο διαχειριστής
– Απόφαση ΔΣ για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου, εάν απαιτείται.
– Απλή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του υποψήφιου
– Κόστος συμμετοχής € 50 σε:
Α) μετρητά ή
Β) αποδεικτικό κατάθεσής του μέσω ταχυδρομικής επιταγής στο Επιμελητήριο Μαγνησίας. Στην ταχυδρομική επιταγή θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του καταθέτη-υποψήφιου εκπαιδευόμενου και να αναγράφεται η αιτιολογία ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
Γ) αποδεικτικό μεταφοράς σε τραπεζικό λογαριασμό του Επιμελητηρίου Μαγνησίας στην τράπεζα Eurobank. Στο καταθετήριο θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του καταθέτη-υποψήφιου εκπαιδευόμενου και να αναγράφεται η αιτιολογία ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την αποστολή του χρηματικού ποσού απαιτείται προηγουμένως συνεννόηση με την αρμόδια υπάλληλο.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές
(α) στα γραφεία του Επιμελητηρίου Μαγνησίας (Δημητριάδος 176) ή
(β) μέσω φαξ στο 24210-31211 ή
(γ) μέσω email στο [email protected]

Με την κατάθεση, χορηγείται από την Υπηρεσία μας πρωτοκολλημένο φωτοαντίγραφο της αίτησης. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για τη σχετική δήλωση Τεχνικού Ασφαλείας.

Επισημαίνεται ότι με την κατάθεση της αίτησης, η επιχείρηση δεν καλύπτεται, αλλά εφόσον απασχολεί προσωπικό, θα πρέπει να διαθέτει εξωτερικό συνεργάτη τεχνικό ασφαλείας μέχρι την επιμόρφωση του εργοδότη.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2421094700 (επιλογή 5), αρμόδια κα Ελένη Πασχάλη.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το