Τοπικά

Σε ρήξη Δήμος Βόλου-οικογένεια Τσαλαπάτα – Δικαστική διαμάχη 2 εκ. ευρώ που φτάνει μέχρι το ΣτΕ “Θ”

dikaiosyni

Σε ρήξη βρίσκεται ο Δήμος Βόλου με την οικογένεια Τσαλαπάτα, που είναι μία από τις παλαιότερες της πόλης και η δικαστική διαμάχη τους αφορά 2 εκατομμύρια ευρώ και φτάνει μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η έκταση του ιστορικού μνημειακού πλινθοκεραμοποιείου , είναι το «μήλον της έριδος».

Το 1995 από το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, αποφασίστηκε να απαλλοτριωθεί αναγκαστικά, για λόγους δημόσιας ωφέλειας, οικοπεδική έκταση εμβαδού 10.526,30 τ.μ , που αποτελούσε τμήμα μεγαλύτερης οικοπεδικής έκτασης εικαζομένης ιδιοκτησίας της υπό εκκαθάριση ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία « Νικόλαος και Σπυρίδων Τσαλαπάτας Ο.Ε» Η απόφαση αυτή ελέγχθηκε και «νομιμοποιήθηκε» με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου το 1996 με απόφαση του , η οποία ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της και κρίθηκε νόμιμη ο Δήμος Βόλου αποφάσισε την αγορά και όχι την απαλλοτρίωση του ακινήτου «Τσαλαπάτα Κεραμοποιεία», με τους εξής όρους;
-Το αρχικό οφειλόμενο ποσό ( τίμημα) των τριακοσίων εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα έξι χιλιάδες ( 378.936.000) δρχ. που αφορά έκταση 10526 τ.μ. μειώνεται κατά εξήντα εκατομμύρια ( 60.000.000) δρχ. τα οποία θα αφαιρεθούν από την τελευταία δόση από τις έξι ήδη συμφωνηθείσες δόσεις του συνολικού ποσού.
-Η ιδιοκτήτρια, υπό εκκαθάριση εταιρεία, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραχωρήσει στο Δήμο Βόλου επιπλέον έκταση πέραν της αρχικής 2000 τ.μ. περίπου στη Β.Δ πλευρά του οικοπέδου μεταξύ Παγασών, ιδιοκτησίας Σωτηροπούλου, ιδιοκτησίας Χριστομάνου, ιδιοκτησίας Κοκώση και οδού Γιανιτσών.
– Ειδικότερα ο προαναφερόμενος όρος, που αφορά τη μείωση του αρχικά συμφωνηθέντος ποσού κατά εξήντα ( 60.000.000) εκατομμύρια δραχμές, τελεί υπό την αίρεση της νομικής δυνατότητας μεταφοράς του συντελεστή δόμησης του βαρυνόμενου ακινήτου εκ μέρους της ιδιοκτήτριας εταιρείας.
– Σε περίπτωση μη πλήρωσης της παραπάνω αίρεσης ο μεν Δήμος Βόλου θα υποχρεούται να καταβάλει το αρχικά συμφωνηθέν ποσό των 378.936.000 δρχ., η δε ιδιοκτήτρια εταιρεία θα έχει την υποχρέωση να μεταβιβάσει οπωσδήποτε στο Δήμο Βόλου την επιπλέον έκταση των 2000 τ.μ.»
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου το 1997 αποφάσισε:
« Εγκρίνει την αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου «Παλαιό Κεραμοποιείο φερομένης ιδιοκτησίας της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία : «Νικόλαος και Σπυρίδων Τσαλαπάτας Ο.Ε», που είναι σε εκκαθάριση και έχει χαρακτηρισθεί από το ΥΠ.ΠΟ ως διατηρητέο ιστορικό μνημείο με ζώνη προστασίας τα όρια της ιδιοκτησίας.
Η απαλλοτρίωση αφορά συνολική έκταση 18.542, 40 τ.μ. με συντελεστή δόμησης 0.5218, ο οποίος αντιστοιχεί σε δομημένη επιφάνεια 9674,44 τ.μ., η οποία καλύπτει την δομημένη επιφάνεια 5823,44 τ.μ. των υπαρχόντων βιομηχανικών κτισμάτων, όπως προκύπτει από το διάγραμμα κάλυψης και επί πλέον επιφάνεια 3.851 τ.μ. για την ανέγερση νέων κτισμάτων και την διαμόρφωση υπαρχόντων.
Ο υπολειπόμενος ανεξάντλητος συντελεστής δόμησης 1,0762 του χαρακτηρισμένου ως διατηρητέου ακινήτου παραμένει εις τους μέχρι σήμερα ιδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα της έκδοσης τίτλων της κατά νόμον μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε άλλο ή άλλα ακίνητα με επιμέλεια και δαπάνες τους.
Η σχετική απόφαση χορήγησης τίτλων μεταφερομένου συντελεστή δόμησης από το διατηρητέο ακίνητο θα μεταγραφεί στο περιθώριο του τίτλου κυριότητας του διατηρητέου ακινήτου.
Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται στο Βόλο επί των οδών Ζάχου-Παγασών- Γιαννιτσών- και Λαχανά στην περιοχή Παλαιών.
Με την με αριθμό 267/1998 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου- Ειδική Διαδικασία ( Διαδικασία Απαλλοτριώσεων), η οποία εκδόθηκε επί της από 1-6-1998 αίτησης του Δήμου Βόλου), καθορίστηκε προσωρινά η τιμή μονάδος αποζημίωσης για την έκταση εμβαδού 18.542,0 τ.μ που απαλλοτριώθηκε αναγκαστικά υπέρ και με δαπάνες του αιτούντος, Δήμου Βόλου, με στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων διακοσίων ( 17.200) δραχμών το τετραγωνικό μέτρο. Από τα ταυτάριθμα με την απόφαση πρακτικά της συνεδρίασης του Δικαστηρίου της 7-7-1998, κατά την οποία συζητήθηκε η αίτηση μου, η δικαιοπάροχος των αντιδίκων ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Νικόλαος και Σπυρίδων Τσαλαπάτας Ο.Ε», συνομολόγησε στην αίτηση του Δήμου και το ποσό του καθορισμού της προσωρινής τιμής αποζημίωσης.
Το οφειλόμενο από τον Δήμο Βόλου συνολικό ποσό των «318.929.000» δρχ. λόγω της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των 18.542,40 τ.μ. ιδιοκτησίας της «Νικόλαος και Σπυρίδων Τσαλαπάτας Ο.Ε.» έχει καταβληθεί .
Η οικογένεια ωστόσο κατέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας , ενώ έχει χάσει ήδη δύο δικαστήρια.
Η οικογένεια συγκεκριμένα με την από 06.04.2004 αγωγή τους στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου κατά του Δήμου Βόλου, ζήτησαν να αναγνωριστεί ότι ο Δήμος Βόλου οφείλει να τους καταβάλει, και, επικουρικά, το συνολικό ποσό των «2.016.904,9» ευρώ ως αποζημίωση για «την αποκατάσταση της ζημίας που υποστήκαμε από τις παράνομες παραλείψεις οργάνων του εναγομένου, που συνίστανται στη μη καταβολή χρηματικής αποζημίωσης απαλλοτρίωσης α ) για τμήμα εμβαδού 5.500 τ.μ. του απαλλοτριωθέντος ακινήτου μας, αφού το εν λόγω τμήμα περιλήφθηκε στον κτηματολογικό πίνακα παράνομα ως εισφορά γης του ακινήτου μας, δήθεν για την ανάπλαση της μείζονος περιοχής, που ποτέ δεν υλοποιήθηκε και β) για την μεταφορά του συντελεστή δόμησης του ακινήτου μας, η μεταφορά του οποίου ουδέποτε συνετελέσθη.»
Με την απόφαση 300/2006 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου απορρίφθηκε η αγωγή με το σκεπτικό ότι είχε υποπέσει σε παραγραφή. Κατά της απόφασης του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου οι αντίδικοι άσκησαν την από 20.02.2007 έφεση. Με την με αριθμό 126/2008 του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας απορρίφθηκε η εν λόγω έφεση. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο επέμεινε στην κρίση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, αποφαινόμενο ότι οι προαναφερόμενες αξιώσεις των αντιδίκων έχουν υποπέσει σε παραγραφή. Κατά της απόφασης αυτής, του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, οι αντίδικοι άσκησαν την από 07.07.2008 αίτηση αναίρεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία εκδικάζεται στη δικάσιμο της 23ης Νοεμβρίου 2015.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το