Τοπικά

Σε οριακό επίπεδο και χωρίς μελέτες το δίκτυο ύδρευσης της Σκιάθου

Στη Σκιάθο, ελπίζουν, πως με έργα ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα παρουσίας υδράργυρου στο νερό.
Θα γίνουν έργα χρήσης νερού, υδρογεωτρήσεων και τάφρου για την ύδρευση της πόλης της Σκιάθου. Συγκεκριμένα θα υπάρξει χρήση νερού του φρέατος της Φτελιάς, των γεωτρήσεων Αγ. Αντωνίου, Αγ. Φανουρίου, Αγ. Παρασκευής, Μεγάλης Άμμου 1, Μεγάλης Άμμου 2 και Μεγάλης Άμμου (Αυστριακός). Επίσης εκτός του βασικού έργου της άδειας χρήσης του νερού, εξετάζονται και συνοδά έργα που αφορούν στη συλλογή αποθήκευση και διανομή του νερού και αναφέρονται σε δίκτυα μεταφοράς και διανομής καθώς και σε δεξαμενές. Τα συνοδά έργα είναι τα εξής: Δίκτυο διανομής (ύδρευσης) πόλης Σκιάθου (εντός και εκτός σχεδίου πόλεως Σκιάθου). Κεντρική δεξαμενή τροφοδοσίας δικτύου ύδρευσης της πόλης της Σκιάθου (δεξαμενή συλλογής). Δίκτυο σύνδεσης φρέατος Φτελιάς, δίκτυο σύνδεσης γεώτρησης Αγ. Αντωνίου, με κεντρική δεξαμενή τροφοδοσίας δικτύου ύδρευσης της πόλης της Σκιάθου (δεξαμενή συλλογής), δίκτυο σύνδεσης γεωτρήσεων Μεγάλης Άμμου 1, Μεγάλης Άμμου 2 και Μεγάλης Άμμου (Αυστριακός) με κεντρική δεξαμενή τροφοδοσίας δικτύου ύδρευσης της πόλης της Σκιάθου (δεξαμενή συλλογής), δίκτυο πηγή Προφήτη Ηλία στην παρούσα φάση, η υδροληψία γίνεται από το φρέαρ της Φτελιάς, τη γεώτρηση του Αγ. Αντωνίου και τη γεώτρηση του Αγ. Φανουρίου. Έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση και άμεσα θα κατασκευαστεί δίκτυο σύνδεσης των γεωτρήσεων της Μεγάλης Άμμου, δηλαδή της γεώτρησης Μεγάλη Άμμος 1, Μεγάλη άμμος 2 και Μεγάλη Άμμος (Αυστριακός).

«Χάος» με το δίκτυο
Το εσωτερικό δίκτυο διανομής αποτελείται τόσο από σωλήνες αμιάντου για το παλιό τμήμα του δικτύου κατασκευής της δεκαετίας ‘60, όσο και από σωλήνες PVC 10 για το νεότερο δίκτυο, που έχουν προέλθει από τμηματικές αντικαταστάσεις και επεκτάσεις του αρχικού δικτύου. Οι κεντρικοί αγωγοί του δικτύου σχηματίζουν ορισμένους κύριους βρόχους που περιβάλλουν τον πυρήνα του οικισμού και διέρχονται τόσο από τους κύριους δρόμους του οικισμού όσο και από περιμετρικούς δρόμους και την παραλία. Ακόμα το δίκτυο αποτελείται και από ορισμένους κεντρικούς αγωγούς που οδεύουν ακτινικά και υδροδοτούν τις περιοχές επέκτασης του Σχεδίου πόλης, όπως Μεγάλη Αμμος, Αμμουδιά, Περιφερειακή Οδός, και συνεχίζουν έξω από τα όρια του οικισμού για να εξυπηρετήσουν περιοχές όπως κατά μήκος της παραλίας και υποτυπωδώς την περιοχή Πούντας. Η κατασκευή του δικτύου ύδρευσης της πόλης και οι σταδιακές επεκτάσεις του, έχουν γίνει σε διάφορες χρονικές περιόδους και χωρίς την εφαρμογή κάποιας μελέτης ή υδραυλικού μοντέλου. Για τον λόγο αυτό το δίκτυο της Σκιάθου παρουσιάζει έντονη ανομοιομορφία τόσο ως προς την διάταξη και τις οδεύσεις των κύριων αγωγών, όσο και ως προς τα υλικά κατασκευής των αγωγών, ενώ αντίστοιχα ορισμένες από τις διατομές των υφιστάμενων αγωγών κρίνονται σήμερα ανεπαρκείς για την ευχερή παροχή νερού στο μέλλον δεδομένης της πληθυσμιακής ανάπτυξης που έχει παρατηρηθεί την τελευταία 20ετία στη Σκιάθο. Ακόμα πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη παρατηρούνται προβλήματα στο δίκτυο λόγω βλαβών από θραύση αγωγών που αφορούν είτε παλαιούς αγωγούς από αμίαντο ή ακόμα και νεότερους αγωγούς PVC τοποθετημένους κάτω από κύριους δρόμους που δεν είναι επαρκώς προστατευμένοι από τα υπερκείμενα φορτία κυκλοφορίας. Όπως παρατηρείται και στην πράξη, η επάρκεια του εσωτερικού δικτύου βρίσκεται σε οριακά επίπεδα για να καλύψει τις ανάγκες του θέρους, ενώ τα μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται σε περιοχές με μεγαλύτερα υψόμετρα εντός του οικισμού (Κοτρώνι, Πλάκες, Αγ. Νικόλαος) όπου υπάρχει δυσχέρεια στην παροχή νερού (διακοπή υδροδότησης) και μειωμένες πιέσεις. Το μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου αντικαταστάθηκε από το νέο δίκτυο, έργο που κατασκευάστηκε αλλά ακόμα δεν έχει παραδοθεί. Τα νέα έργα αντικατάστασης – συμπλήρωσης – επέκτασης του δικτύου ύδρευσης είναι συνολικού μήκους 6.634m. εκ των οποίων 1.722m. αφορούν επέκταση του δικτύου προς την περιοχή Βασιλιάς και τα 4.912 μ είναι λοιποί πρωτεύοντες και δευτερεύοντες αγωγοί του δικτύου διανομής.

Υδράργυρος
Το νησί της Σκιάθου είναι αυτοσυντηρούμενο σε νερό, κάτι πολύ σημαντικό τη στιγμή που τα περισσότερα νησιά ιδίως της Νοτίου Ελλάδας έχουν σοβαρό έλλειμμα σε πηγές νερού και κάλυψη των αναγκών τους νερό. Παρόλα αυτά ενώ οι ποσότητες αρκούν η ποιότητα του νερού είναι υποβαθμισμένη. Το παρεχόμενο νερό του δικτύου ύδρευσης της πόλης έχει κριθεί ήδη από το 2009 ως ακατάλληλο για πόσιμο, λόγω της υψηλής αλατότητας που οφείλεται στην έντονη υφαλμύρινση. Επίσης προστέθηκε και το εποχιακό πρόβλημα της αυξημένης περιεκτικότητας σε υδράργυρο (Hg) που ιδίως κατά το θέρος ξεπερνά κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο του 1μg/l. Η παρουσία του υδραργύρου έχει αιτιολογηθεί ότι οφείλεται στην παρουσία του πετρώματος κινναβαρίτη το οποίο περιέχει θειούχο υδράργυρο (HgS) σε αδιάλυτη μορφή. Όμως το αδιάλυτο άλας θειούχου υδραργύρου (HgS) αντιδρά με το θαλασσινό αλάτι (χλωριούχο νάτριο NaCl) και παράγει χλωριούχο υδράργυρο και θειούχο νάτριο και έτσι δικαιολογείται η ταυτόχρονη αύξηση του διαλυτού υδραργύρου στο νερό με την αύξηση της αλατότητας τη θερινή περίοδο. Η χρήση ύδατος των πηγών θεωρείται επιτακτικής ανάγκης για την κάλυψη των αναγκών σε νερό για την άρση του φαινομένου της υφαλμύρηνσης και της περιεκτικότητας σε υδράργυρο, με την προσθήκη πηγών υδροληψίας (γεωτρήσεις) και τη μεγάλη μείωση απόληψης νερού από τη μοναδική ουσιαστικά πηγή υδροληψίας μέχρι σήμερα είναι το φρέαρ της Φτελιάς.
Η ετήσια αναγκαία ποσότητα υδροληψίας, υπολογίζεται σύμφωνα με την καταγραφή που έχει γίνει από τη Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου, σε περίπου 850.000m3 /έτος. Στην ποσότητα αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι απώλειες του δικτύου. Λόγω του ότι οι απώλειες του δικτύου είναι πολύ μεγάλες (υπολογίζονται έως και 50%) και δεν έχει ακόμη παραδοθεί και συνδεθεί το ήδη κατασκευασμένο νέο μεγάλο έργο (προϋπολογισμού 2.100.000€), οι πραγματικές σημερινές ανάγκες εκτιμώνται σε σημαντικά μικρότερη ποσότητα. Η ποσότητα του νερού που θα αδειοδοτηθεί βάσει των νέων έργων είναι 650.000m3/έτος και αναμένεται να καλύψει πλήρως τις ανάγκες, δεδομένου της αναμενόμενης μείωσης των απωλειών του δικτύου μετά και τη σύνδεση του κατασκευασμένου δικτύου Υπολογίζεται μέσος όρος Αυγούστου (ο μήνας με τη μεγαλύτερη ζήτηση σε νερό, μετρήσεις για το έτος 2018) 3.367m3 /ημέρα και Ιανουαρίου (ο μήνας με τη μικρότερη ζήτηση σε νερό, μετρήσεις για το έτος 2018) 2.000m3 /ημέρα.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το