Τοπικά

Σε ήπιας κυκλοφορίας θα μετατραπούν τμήματα της Γαμβέτα και της Ερμού

Πρόταση χρηματοδότησης για μετατροπή της οδού Γαμβέτα και τμήματος της οδού Ερμού σε ήπιας κυκλοφορίας θα καταθέσει ο Δήμος Βόλου στον Άξονα προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, σύμφωνα με την Πρόσκληση με Κωδικό 112 και τίτλο «Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Βόλου – ΕΤΠΑ». Σχετική απόφαση έλαβε χθες η Οικονομική Επιτροπή, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 689.520 ευρώ.

Ο Δήμος Βόλου έχοντας υπόψη τον «Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου Βόλου για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 του ΠΕΠ Θεσσαλίας, προτίθεται να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης «Μετατροπή της οδού Γαμβέτα και τμήματος της οδού Ερμού σε ήπιας κυκλοφορίας».
Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει δύο υποέργα και συγκεκριμένα τη μετατροπή της οδού Γαμβέτα και τμήματος της οδού Ερμού σε ήπιας κυκλοφορίας και την προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες μετατροπής τμήματος της οδού Ερμού σε ήπιας κυκλοφορίας.
Το α’ υποέργο περιλαμβάνει εργασίες διαμόρφωσης σε οδό ήπιας κυκλοφορίας του τμήματος της οδού Γαμβέτα από Ιάσονος έως 28η Οκτωβρίου και του τμήματος της οδού Ερμού από Ογλ έως Φιλελλήνων, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ και των λοιπών στοιχείων εξυπηρέτησης όπως σήμανση, φωτισμός, αστικός εξοπλισμός και φύτευση. Το υποέργο αποσκοπεί στη σύνδεση των οδών Γαμβέτα και της οδού Ερμού με το υπόλοιπο δίκτυο των δρόμων ήπιας κυκλοφορίας που έχει ήδη δημιουργηθεί στην περιοχή (Ογλ και Μαυροκορδάτου) για τη βελτίωση της κινητικότητας πεζών και τον περιορισμό των προβλημάτων της αυξημένης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που θα ευνοήσουν στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου.
Το β’ υποέργο περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πλήρους συστήματος υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων (4 τεμ. χωρ. 3m³ περίπου έκαστος) στην οδό Ερμού (ανάμεσα Ογλ και Φιλελλήνων) του Δήμου Βόλου, στο πλαίσιο της μετατροπής της σε οδό ήπιας κυκλοφορίας, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης των απορριμμάτων στα κοινόχρηστα αυτά σημεία του Δήμου και η αισθητική και αρχιτεκτονική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου τους.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το