Τοπικά

Σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα μετασχηματιστεί η Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου

Σε Αναπτυξιακό Οργανισμό θα μετασχηματιστεί η Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. ΕΑΠ Α.Ε.) Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ και σχετική απόφαση θα λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαγοράς- Μουρεσίου στη συνεδρίασή του την ερχόμενη Παρασκευή 10 Ιουλίου (7μ.μ.).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 προβλέπεται η σύσταση ή η μετατροπή των υφιστάμενων αναπτυξιακών εταιρειών σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ειδικού σκοπού, τα οποία λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, υπό τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας. Τα νέα αυτά νομικά πρόσωπα φιλοδοξούν να αποτελέσουν κεντρικούς μοχλούς ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών, να δημιουργήσουν ισχυρή προστιθέμενη αξία και να αποτελέσουν εταίρους στη συνεργατική εκτέλεση, από κοινού με τους ΟΠΤΑ, της δημοτικής και περιφερειακής πολιτικής, όπως συνάγεται από το πλέγμα διατάξεων στο οποίο εντάσσεται η σύστασή τους.

Για τους παραπάνω λόγους το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΠ Α.Ε. που απαρτίζεται κυρίως από εκπροσώπους μετόχων ΟΤΑ, προτείνει τον μετασχηματισμό της από πολυμετοχική αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Οι εταιρείες της μορφής αυτής έχουν οικονομική αυτοτέλεια, ίδιον προϋπολογισμό και πόρους προερχόμενους από τη διαχείριση των προγραμμάτων που αναλαμβάνουν και τις προγραμματικές συμβάσεις που εκτελούν. Κατά τούτο, ορίζεται ρητώς ότι δεν επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή τους ΟΤΑ. Σε περίπτωση λύσης των εταιρειών της μορφής αυτής, τα τυχόν χρέη τους και το προσωπικό τους δεν μεταφέρονται στους μετόχους ΟΤΑ.

Ειδικότερα η ως άνω μετατροπή θα δώσει τη δυνατότητα στην ΕΑΠ Α.Ε.:
* Να συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις με τους Δήμους και η τεχνική τους υπηρεσία να υποκαθιστά την τεχνική υπηρεσία του ενδιαφερόμενου ΟΤΑ για τις διαδικασίες σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων.
* Μέσω προγραμματικής σύμβασης να ορίζεται ως τεχνικός σύμβουλος του ενδιαφερόμενου ΟΤΑ για την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής, επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης.
* Να παρέχει τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των μετόχων ΟΤΑ.
* Να ασκεί τις δραστηριότητες των άρθρων 182 και 183 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), ήτοι δραστηριότητες του τομέα της ενέργειας (ενδεικτικά δραστηριότητες τόσο συμβατικών, όσο και εναλλακτικών μορφών ενέργειας με έμφαση στη βελτίωση της ενεργειακης αποδοτικότητας) και δραστηριότητες αξιοποίησης είτε βασικών υποδομών κοινής ωφέλειας είτε φυσικών πόρων ή περιοχών ή εγκαταστάσεων σημαντικής τουριστικής ή αναπτυξιακής αξίας.
* Να αναλάβει την ωρίμανση έργων των ΟΤΑ (ήτοι την προπαρασκευή του έργου που καλύπτει χρονικά όλο το φάσμα σχεδιασμού, σύνταξη μελετών, λήψη απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, εξασφάλιση πόρων κ.ά. και καταλήγει στη διακήρυξη της δημοπρασίας.
* Να υλοποιεί πολιτικές κοινωνικής συνοχής (δράσεις μετριασμού ή άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως λειτουργία κοινωνικών παντοπωλείων και φαρμακείων, δράσεις κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων και μεταναστών κ.ά.).
* Να υλοποιεί πολιτικές ψηφιακές σύγκλισης (αναζήτηση, επιλογή και εφαρμογή, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών στους τομείς της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, του διαδικτύου, καθώς και τον σχεδιασμό, εκτέλεση και διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων ψηφιακής σύγκλισης).
* Να υλοποιεί πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης (υλοποίησης σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας μέσα από συστήματα μεταφορών χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών ρύπων, αξιοποίηση ΑΠΕ, εφαρμογή αναπτυξιακών σχεδίων νέων τεχνολογιών και διαδικασιών για τη βιοοικονομία, εναλλακτική διαχείριση βιολογικών αποβλήτων – βιοενέργεια).
* Να εκπονεί το επιχειρησιακό πρόγραμμα των Δήμων (άρθρο 7 ν. 4674/2020).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το