Τοπικά

“Καθαρή” η ΑΓΕΤ για το Υπουργείο Περιβάλλοντος – Δεν “βλέπει” κανένα πρόβλημα με την καύση RDF- Τι απαντά ο Χατζηδάκης

Να αναπνεύσουν ελεύθερα γιατί η ατμόσφαιρα είναι καθαρή και η ΑΓΕΤ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ρύπανση, προτρέπει το Υπουργείο Περιβάλλοντος τους πολίτες του Βόλου. Αυτό προκύπτει από την απάντηση που δίνει ο υπουργός Περιβάλλοντος κ. Χατζηδάκης και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σε κοινοβουλευτική ερώτηση του Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου σχετικά με την ανησυχία των πολιτών από την καύση απορριμμάτων από την ΑΓΕΤ.Ο κ. Χατζηδάκης μάλιστα αναφέρει πως « η Περιφέρεια “µας ενηµέρωσε ότι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες ρύπανσης της ατµόσφαιρας είναι οι ανεξέλεγκτες καύσεις πλαστικών και άλλων στερεών υλικών σε υπαίθριους και στεγασµένους χώρους».

Ο Υπουργός απαντώντας στον βουλευτή αναφέρει: Σηµειώνουµε ότι η βιοµηχανία ελέγχεται συστηµατικά και από τα Κλιµάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας. Επίσης, οι Υπηρεσίες των ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων πραγµατοποιούν ελέγχους στα φορτία εναλλακτικού καυσίµου τα οποία λαµβάνει η εταιρία. Σηµειώνουµε ότι η οικεία Περιφέρεια, η οποία και έχει τη σχετική αρµοδιότητα, έχει προβεί σε ενέργειες για την προµήθεια νέων σταθµών µέτρησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Επίσης, η Περιφέρεια µας ενηµέρωσε ότι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες ρύπανσης της ατµόσφαιρας είναι οι ανεξέλεγκτες καύσεις πλαστικών και άλλων στερεών υλικών σε υπαίθριους και στεγασµένους χώρους και για το λόγο αυτό υπάλληλοι της Περιφέρειας διενεργούν συνεχείς ελέγχους. Τέλος, ως προς το ζήτηµα της συγκρότησης της Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για την οποία είχε δεσµευτεί η προηγούµενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σε απάντησή της (16877/171/23-4- 2018) σε Ερώτηση Βουλής (4541/20-3-2018) του ιδίου κ. Βουλευτή, όπως άλλωστε προκύπτει και από τα επισυναπτόµενα έγγραφα, δεν λάβαµε καµία σχετική ενηµέρωση από τις Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ προς τις οποίες εστάλη η παρούσα Ερώτηση”

Η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Τμήμα Α’ απαντά πως καμία απόκλιση δεν υπάρχει από περιβαλλοντικούς όρους:

«Στους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας της συγκεκριμένης εγκατάστασης προβλέπεται η διενέργεια αυστηρού ποιοτικού ελέγχου κατά την παραλαβή των δευτερογενών καυσίμων, βάσει τυποποιημένων μεθόδων ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15359:2011: «Solid Recovered FuelsSpecifications and Classes) και τίθενται όρια στο περιεχόμενο χλώριο και υδράργυρο. Οι δειγματοληψίες και οι μέθοδοι ανάλυσης των παραπάνω παραμέτρων ακολουθούν τα αναφερόμενα στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 15442:2011 και EN 15443:2011. Η λειτουργία κεντρικού και πλήρως αυτοματοποιημένου ελέγχου της διεργασίας με αναλυτές συνεχούς ροής και συνεχείς καταγραφές σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζουν σταθερότητα της λειτουργίας και συνεχή έλεγχο των εκπεμπόμενων ρύπων καθώς και άμεση διακοπή της τροφοδοσίας ή/και λειτουργίας σε περίπτωση δυσλειτουργιών. Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο τήρησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ 3, του (α) σχετικού νόμου, είναι: α) η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), σύμφωνα με το άρθρο 9 τουν. 2947/2001 (Α 228), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για κάθε περίπτωση διενέργειας περιβαλλοντικής επιθεώρησης, β) οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών σε έργα και δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητάς τους και γ) τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος σε έργα και δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητάς τους».

Το δίκτυό μας δεν καταγράφει οσμές

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ απαντά πως η παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντα αέρα πραγματοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) με σταθερούς αυτόματους σταθμούς που λειτουργούν σε 24- ωρη βάση. Στους σταθμούς του ΕΔΠΑΡ, παρακολουθούνται ρύποι που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία για την εκτίμηση και αξιολόγηση της ποιότητας του περιβάλλοντα αέρα. Ενδεχόμενη ύπαρξη στην ατμόσφαιρα μη αστικών ατμοσφαιρικών ρύπων (π.χ. διοξίνες, φουράνια κλπ), οι οποίοι πιθανόν να συνδυάζονται και με ύπαρξη οσμών, δεν είναι δυνατόν να καταγραφούν από το υπάρχον δίκτυο παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης ΕΔΠΑΡ. Στο ΕΔΠΑΡ είναι ενταγμένος ένας σταθμός μέτρησης στο Βόλο τον οποίο λειτουργεί η Περιφέρεια. Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ87/Α/7.6.10), την ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε103 (ΦΕΚ 488Β/30.3.11) και την ΚΥΑ 174505/607 (ΦΕΚ 1311Β/13.4.17), έχει την αρμοδιότητα για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών καθώς και την ενημέρωση του κοινού εντός των διοικητικών ορίων της, ενώ το ΥΠΕΝ έχει ως αρμοδιότητα την εποπτεία του εν λόγω σταθμού του ΕΔΠΑΡ. Παρόλα αυτά, το Υπουργείο, μέσω έργου που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ, ανανέωσε τον Οκτώβριο του 2016 το σταθμό του ΕΔΠΑΡ στο Βόλο με νέο αναλυτή αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10 (ο οποίος αντικατέστησε τον παλιό) και για πρώτη φορά επεκτάθηκε η παρακολούθηση, σε αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ2,5 με την προσθήκη ενός άλλου αναλυτή. Η εκτίμηση της ποιότητας του αέρα στο Βόλο πραγματοποιείται από τις μετρήσεις του σταθμού, και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Παράρτημα VIII της Ετήσιας Έκθεσης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.ypeka.gr στη θεματική ενότητα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ / ΕΚΘΕΣΕΙΣ. Οποιοσδήποτε μπορεί να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των μετρήσεων του σταθμού, σε ετήσια βάση αλλά και να έχει ελεύθερη πρόσβαση στα πρωτογενή δεδομένα (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ / ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ). Συγκεκριμένα, για το 2018, ο σταθμός κατέγραψε ετήσια μέση συγκέντρωση για τα αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ10 ίση με 32μg/m3 και συνεπώς δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση της ετήσιας οριακής τιμής (40μg/m3 ). Επίσης, παρατηρήθηκαν 36 ημέρες με μέση 24-ωρη τιμή συγκέντρωσης ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50μg/m3 εκ των οποίων οι 12, αποδόθηκαν σε μεταφορά σκόνης από απομακρυσμένες περιοχές (Σαχάρα) και συνεπώς δεν υπήρξε υπέρβαση. Αναφορικά, με τα αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ2,5, ο σταθμός κατέγραψε ετήσια μέση συγκέντρωση ίση με 19μg/m3 και συνεπώς δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση της ετήσιας οριακής τιμ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, απαντά για τη μεταφορά του RDF με πλοια στην ΑΓΕΤ:

Η Υπηρεσία μας κατά τη φάση εξέτασης του φακέλου κοινοποίησης που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για την έγκριση της εν λόγω μεταφοράς, αξιολογεί
στοιχεία αναφορικά με την πηγή προέλευσης ή και την παραγωγική διαδικασία, καθώς και
σχετικά στοιχεία/ βεβαιώσεις που αποδεικνύουν ότι τα εισαγόμενα δευτερογενή καύσιμα
πληρούν τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 56366/4351/2014 (ΦΕΚ 3339 Β). Σε κάθε περίπτωση, κατά την πραγματοποίηση των μεταφορών, οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές
(του ΥΠΕΝ αλλά και της Περιφέρειας) μπορούν να ζητήσουν τη διενέργεια δειγματοληψιών και
αναλύσεων στα εισαγόμενα υλικά.

ΤΑ ΈΓΓΡΑΦΑ 

112)02.08.2019_ER.11061805

2019.08.06_ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΝ_ΤΜ.ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

2019.08.07_ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΝ_Δ)ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

2019.08.07_ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΝ_ΣΩΜΑ.ΕΠΙΘΕΩΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ν.ΕΛΛΑΔΟΣ

2019.08.08_ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΝ_ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ

2019.08.09_ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΝ_ΤΜ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

2019.09.02_ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΝ_ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒ.ΕΛΕΓΧΟΥ

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το